Sivut kuvina
PDF
ePub

168. Strong. figuratum: Subcylindricum, viridi-aeneum, nitidum, palporum maxillarium basi, antennis, femoribus prope basin, tibiis ultra medium figurisque elytrorum flavo-testaceis, labro, palpis et tibiis apicem versus tarsisque nigris; pronoto subquadrato, a basi apicem versus nonnihil angustato, transversim admodum convexo, densius sat profunde punctato, longitudinaliter subcanaliculato; elytris punctato-striatis, punctis striarum sat magnis, ante apicem elytrorum tamen minoribus, interstitiis inter strias exterioribus leviter convexis, basin versus transversim rugulosis.

Longit. 13,5 — 14,6 m. m.; Latit. hum. 4,2—5 m. m.
Var. B: Pronoto ad partem scutelloque obscure purpureo-cupreis.

Habitat Brasiliam; coll. Vri Clmi Schaufuss. Varietatis ß individuum unicum in coll. Vri Clmi Thorey Hamburgi.

Caput viridi-aeneum, creberrime punctatum, fronte media inter oculos cupreo-aenea, longitudinaliter impressa; oculis praesertim in individuis femininis sat distantibus. Antennae capite cum pronoto paulo longiores, apicem versus sensim admodum dilatatae et compressae, flavo-testaceae, apicem versus interdum nonnihil infuscatae, articulis penultimis longitudine paulo latioribus. Pronotum transversim subquadratum, .a basi apicem versus nonnihil angustatum, viridi-aeneum aut obscurius rubro-cupreum, nitidum, densius sat profunde punctatum, longitudinaliter obsoletius impressum, subcanaliculatum et ad marginem basalem versus angulos utrinque foveola haud determinata, obsoletiori notatum, angulis anticis angustioribus, subrotundatis, lateribus vix conspicue rotundato-dilatatis, subrectis, angalis posticis acutioribus, nonnihil productis, margine basali distincte determinato et levissime bisinuato. Scutellum triangulare, latius, viridi-aeneum aut purpureo-cupreum, parce punctatum. Elytra modice convexa, pronoti basi quarta parte latiora, ultra 43 partem totius longitudinis subaequilata, viridi-aenea, cupreo colore plus minusve resplendentia, figuris flavis ornata (margine scilicet antico cum figura prope scutellum curvata et m. laterali cum fascia transversa paulo pone medium recurvata connexis, flavo-testaceis), punctato-striata, punctis ultra medium elytrorum sat magnis, interstitiis inter strias praesertim exterioribus leviter convexis, versus basin elytrorum transversim rugulosis. Corpus subtus viridiaeneum, pectoris lateribus violaceo-cupreis. Pedes viridi-aenei, femoribus prope basin tibiisque ultra medium pallide-testaceis, tarsis nigris.

[ocr errors]

169. Strong. fasciolatum: Minus elongatum, admodum convexum,

dilutius testaceum, nitidum, pronoto posterius saturate cyaneo-violaceo,

fasciis

duabus elytrorum transversis laete nigro-aeneis, pectore cyaneo-violaceo, antennis tarsisque nigricantibus; pronoto transverso, in medio levissime dilatato, minus dense minusque profunde punctato, paulo pone medium profunde bifoveolato et ante scutellum impressione breviori notatum; elytris abrupte punctato-striatis, in partibus nigro-aeneis subtiliter striato-punctatis.

Longit. 10,7 m. m.; Latit. hum. 3,5 m. m. Habitat in Cayenne et in regionibus fluminis Amazonae; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (a Vro Cmo Deyrolle acceptum).

[ocr errors]

Pictura et punctura singulari elytrorum a speciebus ceteris hujus generis facillime dignoscendum. Caput obscurius rufum, sat dense punctatum,

. fronte media foveolata; oculis minus distantibus. Antennae capite cum prothorace dimidio saltem longiores, graciles, apicem versus vix dilatatae, nigrae, articulis penultimis latitudine triplo fere longioribus. Pronotum longitudine dimidio circa latius, in medio levissime dilatatum et apicem versus paululum magis angustatum, leviter transversim convexum, nitidum, haud ad medium usque testaceo-rufum, basin versus cyaneo-violaceum, minus profunde minusque dense punctatum, paulo pone medium in disco foveolis duabus profundioribus, transversim positis, et ante scutellum impressione breviori et longitudinali notatum, angulis anticis subrotundatis, lateribus nonnihil inaequalibus, angulis posticis subrectis, margine basali distincte determinato, sed hand alte elevato. Scutellum triangulare, rufo-testaceum, nitidum, sublaevigatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, posterius fere magis convexa, ad 2 3 partem totius longitudinis nonnihil dilatata, dilutius testacea, nitida, fasciis duabus latis, transversis, laete nigro-aeneis, violaceo colore fere resplendentibus, margines laterales haud attingentibus, ornata, una paulo ante medium et altera adhuc latiori ante apicem, in partibus testaceis multo profundius punctato-striata, in fasciis nigro-aeneis subtiliter striato-punctata, interstitiis inter strias planiusculis, laevigatis. Corpus subtus testaceo-rufum, nitidum, pectore cyaneo-violaceo. Pedes dilutius testacei, femoribus ante

· apicem tibiisque basin versus obscurius viridi-aeneis, tarsis fusco-nigricantibus.

/

170. Strong. rugosum: Elongatum, admodum convexum, subcylindricum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore parum resplendens, palpis, antennis, tibiis tarsisque nigris, elytris margine inflexo fasciisque duabus transversis, una basali et altera paulo pone medium, ad suturam interruptis, purpureocupreis; pronoto longitudine plerumque plus quam quarta parte latiori, in medio leviter dilatato et apicem versus nonnihil angustato, crebre admodum profunde punctato et versus latera subruguloso; elytris subcrenatim punctatostriatis, punctis dense impressis, nonnihil transversis, ante apicem subtilibus et denique omnino fere evanescentibus.

99

Longit. 13 – 15,5 m. m.; Latit. hum. 4—4,6 m. m.
Stenochia rugosa Castelnau, Hist. nat. d. Ins. Coléopt., II, p. 239, 2.

subfasciata (et aurifasciata Mannerheim) Dejean, Cat. 3 éd., p. 232, sec. coll. Mannerh.

Stenochia rufo-maculata Mus. Parisiense. Habitat Brasiliam et a Clmo Dre Sahlberg in vicinitate urbis Rio Janeiro meuss. Decembris et Januarii captum; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense, Vindobonense et coll. Dris Sahlberg.

[ocr errors]

Strong. flavo-fasciato statura corporis valde propinquum; colore antennarum, elytrorum pedumque facillime tamen dignoscendum. Caput viridiaeneum, nitidum, posterius interdum magis cupreum, crebre et distincte punctatum, subrugulosum, fronte media obsoletissime depressa; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace vix quarta parte longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae, nigrae, articulis tribus vel quatuor primis magis piceis, art. penultimis latitudine vix longioribus. Pronotum longitudine quarta circa parte latius, in medio parum rotundato-dilatatum, sed apicem versus plerumque evidenter angustatum, transversim leviter convexum, viridiaeneum, nitidum, cupreo colore parum resplendens, crebre et admodum profunde punctatum, ante scutellum obsoletissime transversim depressum, angulis anticis obtusis, posticis subrectis, margine basali modice elevato et distincte determinato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, parce punctulatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, fere ad 3/4 partem totius longitudinis aequilata, admodum convexa, viridi-aenea, nitida, cupreo colore nonnihil micantia, margine inflexo fasciisque duabus transversis, una basali et altera paulo pone medium purpureo-cupreis, ad suturam interruptis et interdum magis obsoletis, ornata, sat profunde et admodum fortiter punctatostriata, punctis dense impressis, nonnihil transversis, ante apicem subtilibus et denique omnino evanescentibus, striis ibidem profundius exaratis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, pleuris prothoracis plerumque magis cupreis; abdomine subtiliter oblique striguloso. Pedes nigricantes, femoribus viridi-aeneis.

Abdominis segmentum sextum maris parum exsertum.

171. Strong. bifasciatum: Elongatum, cylindricum, supra obscurius cyaneo-viride, violaceo colore nonnihil resplendens, capite, scutello et corpore

.

subtus viridi-aeneis et magis nitidis, elytris fasciis duabus transversis dilute flavo-testaceis, linea angusta ejusdem coloris ad marginem lateralem inter se connexis, antennis pedibusque rufo-testaceis; pronoto levissime transverso, a basi apicem versus nonnihil angustato, dense et sat profunde punctato et in medio posterius subcanaliculato; elytris crenatim punctato-striatis, punctis longe ante apicem omnino fere evanescentibus.

Longit. 16 m. m.; Latit. hum. 4,9 m. m. Individuum unicum e Brasilia allatum ad describendum e museo Vindobonensi benigne transmisit Celeb. Professor Redtenbacher.

Strong. flavo-fasciato majus, praesertim latius et punctis in striis elytrorum minus profundis magisque transversis diversum. Caput viridi-aeneum, sat nitidum, creberrime punctatum, fronte media inter oculos canalicula brevissima notata, auriculis antennariis laetius viridi-aeneis, palpis testaceis; oculis sat distantibus. Antennae capite cum prothorace parum longiores, apicem versus sensim admodum dilatatae, sed minus compressae, dilute rufotestaceae, articulis penultimis latitudine longioribus. Pronotum latitudine basali parum brevius, a basi apicem versus leviter rotundato-angustatum, transversim admodum convexum, in medio dense, versus latera confertius punctatum, in medio posterius obsoletius canaliculatum, obscure viridi-aeneum, parum nitidum, violaceo-cupreo colore admodum resplendens, angulis anticis rotundatis, posticis nonnihil productis, margine basali sat alte elevato, levissime bisinuato. Scutellum triangulare, laete viridi-aeneum, nitidum, parce punctulatum. Elytra pronoti basi quarta parte latiora, sat convexa, ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, obscure viridia, parum aenea et parum nitida, basin versus violaceo colore magis resplendentia, fasciis duabus dilute flavo-testaceis, una basali latiori, subdentata et linea angusta marginali cum fascia postica, fere in medio elytrorum sita, connexa, crenatim punctato-striata et ultra medium transversim subrugulosa, punctis striarum longe ante apicem omnino fere evanescentibus, interstitiis inter strias vix elevatis, omnibus basin versus transversim subrugulosis. Corpus subtus laetius viridi-aeneum, prosterno toto, pectore abdomineque pubescentia brevi cinerea sat dense vestitis. Pedes rufo-testacei, unguiculis tarsorum ultra medium nigris.

172. Strong. flavo-fasciatum: Elongatum, admodum convexum, subcylindricum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore nonnihil resplendens, antennis, pedibus fasciisque duabus transversis elytrorum, una basali ad scutellum interrupta, altera mox pone medium sita, ad marginem lateralem utrin

[ocr errors]

que inter se conjunctis, flavo-testaceis, femoribus apicem versus interdum viridi-aeneis, tarsis nigricantibus; pronoto leviter transverso, in medio levissime dilatato et apicem versus paulo magis, quam basin versus angustato. sat crebre et admodum profunde punctato, praesertim versus latera subruguloso; elytris subcrenatim punctato-striatis, punctis crebre impressis, pliculis subtilioribus transversis inter se disjunctis, ante apicem subtilibus.

Longit. 13,5—16 m. m.; Latit. hum. 4,3—4,6 m, m.
Stenochia flavo-fasciata Castelnau, Hist. nat. d. Ins. Coléopt., II. p. 240, 4.

decora Dejean, Cat. 3 éd., p. 232, sec. mus. Parisiense. Var. B: Capite, pronoto elytrisque cupreo colore paulo magis splendentibus, pronoto interdum (!) adhuc crebrius punctato et paulo magis ruguloso.

Stenochia flavozonata Lucas, in Voyage d. Castelnau, III, p. 137, pl. IX, fig. 1, sec. ind. typ. in museo Parisiensi. Var. 7: Fasciis elytrorum prope suturam linea angustiori utrinque inter se connexis.

7 Habitat Brasiliam et a Clmo Dre Sahlberg in vicinitate urbis Rio Janeiro mens. Januarii -Martis collectum; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense, Vindobonense et coll. Dris Sahlberg. In coll. Fri Clmi Motschulsky individuum minutum (Longit. 12 m. m.; Latit. hum. 4 m. m.) e regionibus fluminis Amazonae. Varietatis q individuum unicum in museo Vindobonensi.

Caput viridi-aeneum, posterius interdum magis cupreum, crebre aut interdum confertim punctatum et subrugulosum; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace haud quarta parte longiores, apicem versus sensim admodum dilatatae, plerumque dilutius rufo-testaceae, interdum paulo saturatiores, articulis penultimis latitudine vix longioribus. Pronotum longitudine quarta circa parte latius, in medio levissime rotundato-dilatatum et apicem versus paulo magis, quam basin versus angustatum, transversim leviter convexum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore nonnihil micans, aut totum praesertim posterius magis cupreum, crebre et admodum profunde punctatum, ante scutellum obsoletius transversim depressum, angulis anticis obtusis, posticis magis rectis, margine basali modice elevato. Scutellum triangulare, viridiaeneum, nitidum, sublaevigatum. Elytra pronoti basi quarta parte latiora, ad 2/2 partem totius longitudinis subaequilata, admodum convexa, viridi-aenea, nitida, cupreo colore praesertim posterius splendentia, aut tota magis cuprea, pictura ut in diagnosi dictum est, admodum profunde subcrenatim punctatostriata, punctis crebre impressis, pliculis subtilioribus transversis, plus minusve elevatis inter se disjunctis, ante apicem subtilibus et denique omnino fere evanescentibus, striis vero ibidem profundius exaratis, interstitiis posterius

« EdellinenJatka »