Sivut kuvina
PDF
ePub

leviter convexis, laevigatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore plus minusve resplendens. Pedes rufo-testacei, femoribus apicem versus plerumque infuscatis aut viridi-aeneis, tarsis fere semper nigricantibus.

Abdominis segmentum sextum maris haud exsertum.

173. Strong. Mannerheimii: Elongatum, sat convexum, viridi-aeneum, nitidum, antennis versus apicem fortius dilatatis ultra medium, femoribus prope basin et tibiis fere totis fasciisque duabus elytrorum transversis, una basali triangulari et altera mox pone medium, linea marginali utrinque inter se conjunctis, stramincis, antennis prope apicem tarsisque nigris; pronoto nonnihil transverso, apicem versus angustato, dense et sat profunde punctato, subruguloso, longitudinaliter subcanaliculato; elytris punctato-striatis, punctis crebre impressis, versus basin sat magnis, apicem versus sensim minoribus et denique omnino fere evanescentibus.

Longit. 13-15,5 m. m.; Latit. hum. 4,6 ---4,7 m. m. Stenochia Haarlmanni Mannerheim, sed ind. hoc nomine in coll. Mannerheimiana. Habitat Brasiliam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Berolinense, Vindobonense et coll. Clmi Dris Salılberg.

Strong. flavo-fasciato quodammodo simile, sed pronoto apicem versus magis angustato, punctis in striis elytrorum basin versus multo fortioribus fasciaque basali triangulari, ad suturam haud interrupta, satis diversum. Caput viridi-aeneum, nitidum, confertim punctatum; oculis admodum distantibus Antennae capite cum prothorace dimidio fere longiores, apicem versus admodum fortiter dilatatae, plerumque pallide testaceae, articulis ultimis fusconigris, latitudine paululum longioribus. Pronotum leviter transversum, prope basin longitudine quarta circa parte latius, apicem versus nonnihil subrotundatim angustatum, transversim leviter convexum, viridi-aeneum, nitidum, interdum versus basin magis cupreum, dense et sat profunde punctatum, subrugulosum, canalicula media subtili et obsoleta, postice tamen magis conspicua notatum, angulis anticis obtusis, posticis paulo acutioribus, margine basali paulo magis, quam in congeneribus proximis elevato. Scutellum triangulare, latitudine fere longius, viridi-aeneum, nitidum, subtiliter punctatum et impressum. Elytra pronoti basi quinta circa parte latiora, ultra 23 partem totius longitudinis subaequilata vel levissime angustata, praesertim anterius admodum convexa, plerumque obscurius viridi-aenea, nitida, interdum cupreo colore nonnihil micantia, fasciis duabus transversis stramineis aut interdum fusco-pallidis, una basali triangulari, prope scutellum enim nonnihil producta,

[ocr errors]

altera mox pone medium, utrinque ad marginem lateralem linea angustiori ejusdem coloris inter se connexis, profunde punctato-striata, punctis versus basin sat magnis, apicem versus sensim minoribus et denique omnino fere evanescentibus. Corpus subtus cum pedibus viridi-aeneum, nitidum, interdum cupreo colore magis resplendens, femoribus prope basin tibiisque longe ultra medium stramineis, his apicem versus tarsisque nigricantibus.

174. Strong. bisignatum: Elongatum, sat convexum, supra cupreoaeneum, pectore abdomineque magis viridi-aeneis, elytris ultra medium flavotestaceis, macula magna utrinque sublaterali rubro-cuprea, antennis pedibusque rufo-testaceis; pronoto subquadrato, lateribus parum rotundato et apicem versus angustato, dense inaequaliter profunde punctato, subruguloso; elytris profunde punctato-striatis, punctis paulo ante apicem obsoletioribus.

Longit. 14 m. m.; Latit. hum. 4,3 m. m. Strong. bisignatum Mäklin, in mus. Berolinensi. Habitat Brasiliam; in museo Berolinensi individuum unicum e Rio Janeiro a Dom. v. Langsdorf allatum.

Statura et fere magnitudine Strong. Mannerheimii, sed pronoto multo angustiori, subquadrato, margine ejus postico angustiori, minus alte elevato, scutello haud impresso ut et colore antennarum, pedum elytrorumque fortasse diversum. Caput cupreo-aeneum, antice magis viridi-aeneum, creberrime profunde punctatum, subrugulosum. Antennae capite cum prothorace tertia fere parte longiores, apicem versus modice dilatatae, totae rufo-testa

Pronotum subquadratum, longitudine vix latius, apicem versus leviter angustatum et pone medium nonnihil dilatatum, rubro-cupreum, viridi-aeneo colore nonnihil micans, crebre inaequaliter sat profunde punctatum et in medio utrinque impressione subrotundata notatum, margine basali minus, quam in Strong. Mannerheimii elevato. Scutellum cupreo-aeneum, parce punctatum, haud impressum. Elytra apicem versus rubro-cuprea, ultra medium

flavo-testacea, sutura anguste cuprea et praeterea macula magna utrinque rubro-cuprea, viridi-aeneo colore micanti, a sutura remota et margini laterali magis approximata, profunde punctato-striata, punctis paulo ante apicem obsoletioribus. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, rubro-cupreo colore mi

Pedes rufo-testacei, femoribus apicem versus viridi-aeneo colore nonnihil micantibus, tarsis apicem versus infuscatis.

ceae.

[ocr errors]

cans.

[ocr errors]

175. Strong. generosum: Elongatum, admodum convexum, subcylindricum, viridi-aeneum, admodum nitidum, antennis, femoribus basin versus,

[ocr errors]

tibiis, margine laterali elytrorum fasciisque duabus transversis, una basali et altera pone medium, ad suturam plerumque interrupta, rufo-testaceis; pronoto leviter transverso, in medio parum rotundato-dilatato et apicem versus paulo magis, quam basin versus angustato, crebre minus profunde punctato; elytris minus profunde crenatim punctato-striatis, punctis valde transversis, crebre impressis, ante apicem omnino evanescentibus, striis ibidem profunde exaratis.

.

[ocr errors]

Longit. 12,6—15 m. m.; Latit. hum. 3,7—4,3 m. m.
Stenochia generosa Dejean, Cat. 3 éd., p. 232, sec. coll. Vri Cimi Chevrolat Parisiis.

semirufa Germar ined., sec. individuum unicum e coll. denominatoris a Celeb. Professore Schaum mihi donatum.

Stenochia obsoleta Mus. Parisiense. Var. B: Supra obscure virescenti-cuprea, subtus viridi-aenea, praesertim versus latera cupreo colore micans, fasciis elytrorum ut in specie genuina.

Var. y: Supra nigra, subtus virescenti-nigra, subaenea, fasciis margineque elytrorum plerumque magis brunneo-rufis.

Var. 8: Viridi-aenea aut nigricans, fascia elytrorum posteriori omnino fere evanescenti, fascia basali prope scutellum interdum nonnihil prolongata.

Habitat Brasiliam et a Clmo Dre Sahlberg in Boa Sorta mens. Novembris captum; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense, Vindobonense, Ch. Drum Dohrn et Sahlberg.

Strong. flavo-fasciato sat affine, sed plerumque angustius et praeterea pronoto minus profunde punctato, punctis in striis elytrorum valde transversis fasciaque posteriori a medio elytrorum magis remota satis diversum. Caput viridi-aeneum, obscure virescenti-cupreum aut nigrum, admodum nitidum, crebre haud fortiter punctatum, fronte obsolete impressa; oculis sat distantibus. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus nonnihil dilatatae, rufo-testaceae, apicem versus interdum infuscatae, articulis penultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum leviter transversum, longitudine quarta circa parte latius, in medio parum rotundato-dilatatum et apicem versus paulo magis, quam basin versus angustatum, transversim leviter convexum, viridi-aeneum, obscure virescenti-cupreum aut nigrum, admodum nitidum, dense et plerumque minus profunde punctatum, ante scutellum transversim latius, sed obsoletius impressum, angulis anticis obtusis, posticis subrectis, margine basali modice, in medio tamen paululum altius elevato. Scutellum triangulare, pronoto concolor, parce punctatum aut sublaevigatum. Elytra pronoti basi quinta circa parte latiora, fere ad 34

[ocr errors]
[ocr errors]

partem totius longitudinis subaequilata, admodum convexa, viridi-aenea, obscurius virescenti-cuprea aut nigra, fasciis duabus transversis rufis aut rufotestaceis, una basali et altera a medio admodum remota, cum margine laterali ejusdem coloris interdum fere ad apicem usque connexis, minus profunde crenatim punctato-striata, punctis crebre impressis, valde transversis, pliculis subtilibus transversis inter se disjunctis, ante apicem omnino evanescentibus, striis ibidem profunde exaratis. Corpus subtus viridi-aeneum, aut magis cupreum, aut virescenti-nigrum, subaeneum. Pedes rufo-testacei, femoribus apicem versus plerumque viridi-aeneis et tarsis interdum ante apicem nigricantibus.

Obs. Ad hanc speciem sine dubio pertinet individuum paulo brevius (Longit. 12 m. m.), a Clmo Dre Sahlberg in Santa Rita Brasiliae mens. Augusti 1850 captum, pronoto paulo breviori, apicem versus magis angustato.

[ocr errors]

176. Strong. angulare: Elongatum, admodum convexum et subcylindricum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore parum micans, antennis, tibiis fasciaque elytrorum basali, secundum marginem lateralem paulo ultra medium angulatim continuata, femoribus nigro-virescentibus, tarsis nigris; pronoto prope basin longitudine dimidio fere latiori, apicem versus sensim angustato, sat crebre admodum profunde punctato et longitudinaliter obsoletius impresso, subcanaliculato; elytris punctato-striatis, punctis dense impressis, vix vel parum transversis, ante apicem evanescentibus, striis ibidem parum profundius exaratis.

Longit. 15,6-16 m. m.; Latit. hum. 4,6—4,8 m. m. In Boa Sorta Brasiliae a Clmo Dre Sahlberg 1850 inventum; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis et coll. inventoris.

[ocr errors]

Varietati & Strongylii generosi pictura admodum simile, sed paulo majus et forma pronoti ut et punctis in striis elytrorum vix transversis sat diversum. Caput viridi-aeneum, nitidum, crebre punctatum, subrugulosum, fronte longitudinaliter obsolete impressa; oculis sat distantibus. Antennae capite cum prothorace plus quam quarta parte longiores, apicem versus admodum dilatatae, dilute rufo-testaceae, articulis penultimis latitudine longioribus. Pronotum admodum transversum, apicem versus sensim nonnihil subrotundatoangustatum, transversim leviter convexum, viridi-aeneum, nitidum, sat crebre et admodum profunde punctatum, longitudinaliter obsoletius impressum, subcanaliculatum, angulis anticis obtusis, posticis magis acutis, vix tamen prominentibus, margine basali modice elevato. Scutellum triangulare, viridi

[ocr errors]

aeneum, nitidum, longitudinaliter subtilius rugulosum. Elytra pronoti basi vix quinta parte latiora, saltem ad 3/4 partem totius longitudinis aequilata. admodum convexa, viridi aenea, nitida, cupreo colore parum micantia, fascia basali transversa et margine laterali paulo ultra medium rufo-testaceis, angulatim inter se conjunctis, admodum profunde punctato-striata, punctis dense impressis, parum transversis, paulo ante apicem obsoletis, striis ibidem parum profundius exaratis. Corpus subtus laete viridi-aeneum, nitidissimum. Pedes nigri, nitidi, femoribus prope basin rufis, versus apicem viridi-aeneo colore nonnihil micantibus, tibiis rufo-testaceis.

Abdominis segmentum sextum maris vix exsertum.

177. Strong. humerale: Admodum elongatum, subcylindricum, viridiet partim cupreo-aeneum, nitidum, antennis, femoribus basin versus, geniculis tibiisque testaceo-rufis, tarsis nigricantibus, macula humerali elytrorum et fascia transversa paulo pone medium rufo-testaceis, linea marginali angustissima ejusdem coloris inter se conjunctis; pronoto leviter transverso, longitudine quarta circa parte latiori, apicem versus levissime angustato, densius subtiliter punctato; elytris subcrenatim punctato-striatis, punctis longe ante apicem multo subtilioribus, subevanescentibus.

Longit. 8,5–11 m. m.; Latit. hum. 2,643,3 m. m. Sirong. humerale Perty, Delectus anim. artic., p. 62, pl. XIII, fig. 2. Habitat Brasiliam et in vicinitate urbis Rio Janeiro obvium; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Berolinense et coll. Vri Cimi Thorey Hamburgi.

Strong. flavo-fasciato Casteln. multo minus et praeterea pronoto subtiliter et minus crebre punctato sat diversum. Caput obscurius cupreum, sat crebre punctatum, fronte media foveolata aut longitudinaliter impressa; oculis sat distantibus. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae, totae rufo-testaceae, articulis penultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum leviter transversum, longitudine quarta circa parte latius, in medio vix dilatatum et apicem versus levissime angustatum, transversim parum convexum, obscurius cupreo-aeneum, virescenti colore interdum micans, admodum nitidum, densius subtiliter punctatum, angulis anticis obtusis, posticis subrectis, margine basali tenui, haud alte elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, leviter impressum, vix punctulatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, ultra 23 partem totius longitudinis aequi

aequilata, modice convexa, cupreo-aenea, viridi colore micantia, aut viridi-aenea, praesertim apicem versus cupreo colore micantia, ma

[ocr errors]
« EdellinenJatka »