Sivut kuvina
PDF
ePub

cula humerali et fascia paululum pone medium transversa suturam non attingenti rufo-testaceis aut pallidius flavo-testaceis, linea marginali angustissima ejusdem coloris inter se conjunctis, ornata, admodum profunde subcrenatim punctato-striata, punctis sat crebre impressis, longe ante apicem (vel pone fasciam transversalem) subtilibus et omnino fere evanescentibus, striis vero ibidem profundius fere exaratis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, prothorace subtus et pectore interdum (sec. Perty) cupreis. Pedes testaceo-rufi, femoribus saltem apicem versus viridi-aeneis, tarsis et interdum tibiis prope apicem nigricantibus.

178. Strong. quadrinotatum: Admodum elongatum, subcylindricum, supra obscurius viridi-aeneum, partim subcupreum, subtus laete viridi-aeneum et multo magis nitidum, antennis, tibiis versus apicem tarsisque nigris, antennarum articulo ultimo tibiisque ad medium usque pallidis, maculis in utroque elytro duabus, una subhumerali et altera in medio transversa, margine inflexo ad medium usque femoribusque prope basin dilute rufo-testaceis; pronoto transversim subquadrato, crebre subtilius, sed distincte punctato; elytris sat profunde punctato-striatis, punctis longe ante apicem subtilibus, interstitiis inter strias basin versus transversim rugulosis.

Longit. 10,5 m. m.; Latit. hum. 3,3 m. m.

Habitat Brasiliam et a Clmo Dre Sahlberg in vicinitate urbis Rio Janeiro mens. Februarii 1850 semel captum; Coll. inventoris.

Individuis majoribus Strong. humeralis magnitudine aequale et admodum affine, sed pronoto multo crebrius distinctiusque punctato ut et colore praesertim antennarum satis diversum. Caput obscure cupreum, admodum nitidum, clypeo viridi-aeneo, crebre minus fortiter punctatum, fronte obsoletius impressa; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace paulo longiores, apicem versus admodum dilatatae, nigrae, basin versus picescentes, articulo ultimo fulvo-testaceo, art. penultimis longitudine paulo latioribus. Pronotum transversim subquadratum, longitudine vix quarta parte latius, ante medium perparum dilatatum, transversim levissime convexum, obscure virescenti-cupreum, admodum nitidum, crebre subtilius, sed tamen sat distincte punctatum, angulis anticis obtusis, posticis exacte fere rectis, margine basali tenuiori, modice elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, sublaevigatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, a basi ad partem totius longitudinis levissime dilatata, admodum convexa, obscurius cuprea, nonnihil virescentia, magis quam caput et pronotum nitida, macula

subhumerali et altera in medio transversa, anterius angulatim nonnihil prolongata, flavo-testaceis, nec suturam neque marginem lateralem attingentibus, ornata, margine inflexo laterali ad medium usque dilute rufo-testaceo, sat profunde punctato-striata, punctis longe ante apicem subtilibus, striis vero ibidem profundius fere exaratis, interstitiis inter strias levissime convexis, basin versus transversim evidenter rugulosis. Corpus subtus laetius viridiaeneum, nitidum. Pedes viridi-aenei, femoribus prope basin rufo-testaceis, tarsis tibiisque nigris, his ad medium usque pallide-testaceis.

179. Strong. texatum: Elongatum, admodum convexum, laetius aut obscurius purpureo-cupreum, nitidum, elytris et femoribus apicem versus plerumque nonnihil virescentibus, macula humerali et fascia transversa paulo pone medium, linea angusta marginali inter se conjunctis, antennis, femoribus prope basin, geniculis tibiisque flavo-testaceis; pronoto vix aut levissime transverso, apicem versus plerumque nonnihil angustato, crebre profundeque punctato, subruguloso; elytris minus profunde crenatim punctato-striatis, punctis ante apicem subtilibus, interdum omnino fere obsoletis.

Longit. 10-11,5 m. m.; Latit. hum. 3-3,3 m. m.
Stenochia texata Mannerheim in coll. denominatoris.

4-maculata Dejean, Cat. 3 éd., p. 232, sec. coll. Deyrolle'i, sed vix

eadem species, nam 4-maculata Dej. e Cayenne allata est.

Var. B. Capite et pronoto quoque magis viridi-aeneis. Habitat Brasiliam et a Clmo Dre Sahlberg in Santa Rita mens. Augusti captum; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Holmiense, Vindobonense, Clini Dris Dohrn etc.

Strong. humerali plerumque paulo angustius et praesertim pronoto multo crebrius fortiusque punctato diversum. Caput purpureo-cupreum, anterius interdum aut totum viridi-aeneum, nitidum, crebre distincteque punctatum; oculis praesertim in individuis masculinis modice distantibus. Antennae capite cum prothorace dimidio circa longiores, apicem versus praesertim in individuis femininis nonnihil dilatatae, dilutius flavo-testaceae, ante apicem interdum paulo saturatiores, articulis penultimis latitudine longioribus. Pronotum vix vel leviter transversum, apicem versus nonnihil angustatum, transversim levissime convexum, rubro-cupreum, interdum (var. p) magis viridiaeneum, nitidum, crebre profundeque punctatum, subrugulosum, angulis anticis parum obtusis, posticis magis acutis, quam rectis, margine basali modice elevato. Scutellum triangulare, rubro-cupreum, nitidum, laevigatum. Elytra pronoti basi quarta parte latiora, a basi ad 21⁄2 partem totius longi

tudinis subaequilata vel levissime dilatata, modice convexa, plerumque obscurius rubro-cuprea et basin versus virescentia, nitida, macula humerali et fascia transversa paulo pone medium, suturam haud attingenti, flavo-testaceis, inter se linea angusta marginali conjunctis, pone fasciam transversam fascia angustissima viridi-aenea, minus fortiter crenatim punctato-striata, punctis admodum transversis, crebre impressis, pliculis transversis subtilissimis inter se disjunctis, ante apicem subtilibus aut omnino fere evanescentibus, striis ibidem paulo profundius exaratis, interstitiis vix convexis. Corpus subtus rubro-cupreum, nitidissimum, femoribus apicem versus plerumque viridi-aeneis. his basin versus tibiisque ad maximam partem rufo- aut flavo-testaceis, tarsis nigricantibus.

Abdominis segmentum sextum maris haud exsertum.

Div. VIII-B) Elytris fere semper concoloribus, fasciis transversis vel signaturis pallidis numquam ornatis (in Strong. apicali tamen ad 2/3 partem totius longitudinis testaceo-rufis et in Strong. filicorni fusco-brunneis, plagis duabus angustis longitudinalibus flavo-testaceis).

*) Elytris aequilatis aut longe pone medium leviter dilatatis, numquam apicem versus sensim attenuatis aut longe ante apicem declivibus.

†) Interstitiis elytrorum nullis distincte et acutius carinatis.
a) Corpore in superiori parte glabro, haud pubescenti.

a) Corpore sat elongato, plus minusve subcylindrico; antennarum articulo tertio sequenti vix vel parum longiori; pronoto plus minusve transverso, in medio plerumque nonnihil dilatato et apicem versus parum vel leviter angustato, angulis ejus anticis haud sublobatis et posticis non productis; elytris plerumque crenatim punctato-striatis, punctis nempe plus minusve transversis et sat dense impressis; prosterno inter coxas modice aut parum elevato, postice deflexo et dilatato, apice interdum prominenti.

1) Corpore minus angustato, subcylindrico; colore rarissime magis purpureo, abdominis segmentis ultimis in speciebus tribus primis rufotestaceis. Spec. Americae meridionalis et borealis mediae magnitudinis 180-183 (Stenochia Dejean Cat.).

180. Strong. haemorrhoidale: Elongatum, admodum convexum, supra obscure, subtus laetius viridi-aeneum, plerumque minus nitidum et cupreo colore nonnihil micans, antennis tarsisque nigris, abdominis segmentis duobus ultimis dilutius flavo-testaceis; pronoto transverso, in medio leviter dilatato et apicem versus paulo magis angustato, confertim rudius, sed minus profunde punctato, subruguloso; elytris profundius crenatim punctato-striatis, sub

sulcatis, punctis transversis obsoletioribus, ante apicem evanescentibus, interstitiis angustis, admodum convexis, subtiliter punctatis.

Longit. 14-19 m. m.; Latit. hum. 4,3-6 m. m.

Helops haemorrhoidalis Fabricius, Ent. syst., I, 119, 11; Syst. Eleuth. 1, 159,

18, sec. coll. denominatoris.

Stenochia viridis Castelnau, Hist. nat. d. Ins. Coléopt., II, p. 240-241.
analis Dejean, Cat. 3 éd., p. 232, sec. Mus. Parisiense.

Var. B: Pronoto magis rubro-cupreo, in medio plerumque viridi-aeneo.

Helops auricollis Germar, Magaz. d. Entomol., IV, p. 152, 56, sec. ind. typ. in coll. denominatoris.

Stenochia xanthura Mus. Parisiense.

Habitat in Brasilia, Guiana, Venezuela, Columbia, Bolivia et Peru, et in plerisque collectionibus europaeis obvium; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis etc.

Caput obscurius viridi-aeneum aut praesertim posterius rubro-cupreum, confertim punctatum, rugulosum, fronte nonnihil impressa; oculis admodum distantibus. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae, nigrae, articulis primis viridi-aeneis aut interdum magis violaceis, art. penultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum transversum, in medio longitudine dimidio fere latius et ibidem leviter rotundato-dilatatum, apicem versus nonnihil angustatum, parum transversim convexum, obscurius aut raro paulo laetius viridi-aeneum, minus nitidum, versus latera interdum magis rubro-cupreum, confertim rudius, sed minus profunde punctatum, subrugulosum, ante scutellum obsoletissime depressum, angulis anticis obtusis, posticis magis fere acutis, quam rectis, margine basali distincte determinato, modice et in medio vix altius elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum aut cupreum, densius punctatum. Elytra pronoti basi haud quarta parte latiora, fere ad 3/4 partem totius longitudinis aequilata, admodum convexa, plerumque obscure viridi-aenea, parum nitida, interdum magis obscure cuprea, profundius crenatim punctato-striata, subsulcata, punctis valde transversis, obsoletioribus, pliculis transversis minus elevatis inter se disjunctis, ante apicem evanescentibus. Corpus subtus multo laetius viridi-aeneum, nitidum, praesertim versus latera cupreo colore splendens, abdominis segmentis duobus ultimis dilutius rufo-testaceis. Pedes viridi-aenei, cupreo colore plus minusve micantes, tarsis nigris.

Abdominis segmentum sextum interdum nonnihil prominens.

181. Strong. auratum: Elongatum, admodum convexum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore plus minusve resplendens, capite et pronoto magis

rubro-cupreis, antennis ad maximam partem tarsisque nigris, abdominis segmentis duobus ultimis rufo-testaceis; pronoto admodum transverso, in medio parum dilatato et apicem versus magis angustato, sat crebre punctato; elytris crenatim punctato-striatis, punctis crebre impressis, transversis, apicem versus evanescentibus.

Longit. 15,5-17 m. m.; Latit. hum. 4,7-5,6 m. m.

Stenochia aurata Castelnau, Hist. nat. d. Ins. Coléopt., II, p. 240, 7.
Lebasii Dejean, Cat. 3 éd., p. 232, sec. individua in coll. Mannerhei-

miana e Carthagena, a denominatore nomine citato transmissa.

Var. ẞ: Pronoto plerumque paulo subtilius et minus crebre punctato.

Stenochia hilaris Chevrolat (Dej. Cat.), sec. coll. denominatoris.

Habitat in Columbia et Bolivia, var. ẞ in Mexico; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense, Clmi Dris Dohrn etc.

Caput rubro-cupreum aut interdum cupreo-aeneum, anterius fere semper viridi-aeneum, nitidum, crebre et profunde punctatum, fronte obsolete impressa; oculis modice distantibus. Antennae capite cum prothorace paulo plus quam quarta parte longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae, nigrae, articulis primis virescenti-violaceis, art. penultimis latitudine longioribus. Pronotum prope basin longitudine quarta circa parte latius, in medio parum dilatatum et apicem versus magis angustatum, transversim parum convexum, rubro-cupreum, nitidum, versus margines plerumque magis aureum et in medio plus minusve viridi-aeneum, crebre et sat profunde (in var. p plerumque paulo subtilius et minus crebre) punctatum, ante scutellum obsoletissime impressum, angulis anticis obtusis, posticis magis rectis, margine basali modice elevato. Scutellum subtriangulare, elytris concolor, parcius subtiliusque punctatum, plerumque impressum. Elytra pronoti basi haud quarta parte latiora, fere ad 4 partem totius longitudinis subaequilata, admodum convexa, viridi-aenea, nitida, cupreo colore plus minusve splendentia, crenatim punctato-striata, punctis transversis, crebre impressis, ante apicem sensim evanescentibus, interstitiis leviter convexis, vix conspicue punctulatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidissimum, cupreo colore splendens, pleuris prothoracis cupreo-aeneis, abdominis segmentis duobus ultimis dilute rufotestaceis. Pedes viridi-aenei, tibiis tamen magis violaceo-aeneis, tarsis nigris.

182. Strong. Javeti: Elongatum, subcylindricum, viridi-aeneum, nitidum, antennis apicem versus tarsisque nigricantibus, segmentis duobus ultimis abdominis dilutius rufo-testaceis; pronoto leviter transverso, in medio le

« EdellinenJatka »