Sivut kuvina
PDF
ePub

nihil micantia, minus profunde punctato-striata, punctis admodum dense impressis, paulo ante apicem obsoletis, striis ibidem profundius exaratis, interstitiis vix convexis, densius subtiliter, sed distincte punctatis. Corpus subtus cyanescenti-cupreum aut interdum magis viridi-aeneum, nitidissimum. cyaneo-cuprei, tarsis nigris.

Abdominis segmentum sextum maris vix exsertum.

Pedes

187. Strong. rutilans: Elongatum, subcylindricum, modice tamen convexum, purpureo-aeneum, nitidum, antennis basin versus pedibusque purpureocyaneis; pronoto transversim subquadrato, in medio levissime dilatato, crebre subtilius punctato, angulis posticis acutioribus, nonnihil productis; elytris subtilius punctato-striatis, punctis paulo ante apicem evanescentibus, striis ibidem profundioribus.

Longit. 11 m. m.; Latit. hum. 3 m. m.

Stenochia rutilans Erichson, Archiv für Naturgesch. 1847, I, p. 121, 5, sec. ind. typ. in museo Berolinensi.

Habitat in Peru; in museo Berolinensi individuum unicum.

Strong. purpurato et festivo valde affine, sed ab hoc pronoto multo minus transverso, subquadrato, minus subtiliter punctato, ab illo pronoto longiori, crebrius at multo subtilius punctato diversum. Caput creberrime punctatum, longitudinaliter obsolete impressum; oculis mediocribus, inter se distantibus. Antennae capite cum prothorace tertia fere parte longiores, apicem versus sensim magis dilatatae, basin versus purpureo-cyaneae, apicem versus obscure nigrae, articulis ultimis fortius compressis. Pronotum transversim subquadratum, in medio perparum dilatatum, purpureo-aeneum, nitidum, crebre et minus subtiliter, quam in Strong. festivo punctatum, ante scutellum subtiliter canaliculatum et in disco basin versus fovea lata, at obsoleta utrinque impressum, angulis posticis acutioribus et magis quam in congeneribus proximis productis. Scutellum laevigatum, impunctatum. Elytra cupreo- vel potius purpureo-aenea, nitida, subtilius punctato-striata, transversim subrugulosa, punctis striarum paulo ante apicem evanescentibus, striis vero ibidem profundius exaratis. Corpus subtus quoque purpureo-aeneum, viridi-aeneo colore nonnihil resplendens. Pedes purpureo-aenei nitore cyaneo, tarsis nigro-aeneis.

188. Strong. longipenne: Valde elongatum, subcylindricum, modice tamen convexum, viridi-aeneum, nitidum, antennis tibiisque rufo-testaceis, tar

sis nigris; pronoto prope basin longitudine vix vel perparum latiori, apicem versus leviter angustato, sat dense punctato, ante scutellum longitudinaliter obsoletius impresso; elytris elongatis, subtilius crenatim punctato-striatis, striis punctisque paulo ante apicem multo obsoletioribus, interstitiis transversim rugulosis.

Longit. 14 m. m.; Latit. hum. 3,1 m. m.
Stenochia longipennis Mus. Parisiense.

Habitat Brasiliam; in museo Parisiensi individuum unicum.

Statura corporis elongata et angusta insigne; Strong. festivo fortasse proximum, sed longius et angustius et praeterea pronoto multo longiori diversum. Caput densius profunde punctatum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore resplendens, fronte media inter oculos profunde longitudinaliter impressa; oculis modice distantibus. Antennae capite cum prothorace paulo longiores, apicem versus sensim magis dilatatae, totae rufo-testaceae, articulo tertio sequenti paulo longiori, art. ultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum prope basin longitudine parum latius, apicem versus sensim subrotundato-angustatum, viridi-aeneum, nitidum, cupreo colore resplendens, sat dense punctatum, angulis anticis obtusis, posticis acutiusculis, nonnihil productis, margine basali altius elevato. Scutellum latiusculum, subsemicirculare, viridiaeneum, nitidum, obsolete punctulatum. Elytra insigni modo elongata, linearia, minus quam in Strong. festivo convexa, viridi-aenea, nitida, subtilius crenatim punctato-striata, punctis dense impressis, his striisque paulo ante apicem elytrorum multo obsoletioribus, interstitiis crebre subtiliter transversim rugulosis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum. Pedes viridi-aenei, tibiis rufo-testaceis, tarsis nigris.

a) b) Corpore modice elongato et modice convexo; oculis admodum approximatis; antennarum articulo tertio sequenti fere breviori; pronoto sat fortiter transverso, apicem versus perparum angustato, longitudinaliter haud impresso, angulis ejus anticis sublobatis, posticis haud productis; elytris punctato-striatis, punctis dense impressis; prosterno postice producto et fere lanceolato. Species brasiliana infra mediae magnitudinis 189.

189. Strong. alienum: Modice elongatum et minus alte convexum, obscurius virescenti-aeneum, admodum nitidum, antennis, femoribus versus basin, geniculis tarsisque fusco-rufis; pronoto fortiter transverso et perparum transversim convexo, apicem versus levissime angustato, in disco minus dense, versus latera paulo crebrius punctato, angulis anticis dente laterali obtusiori

armatis; elytris profundius punctato-striatis, punctis apicem versus sensim sensimque subtilioribus, ad apicem usque tamen conspicuis.

Longit. 12 m. m.; Latit. hum. 4,5 m. m.

Habitat Brasiliam; Coll. Vri Clmi Schaufuss.

Elasmocerae dentipedi statura corporis et colore quodammodo simile, sed pronoto a pleuris linea elevata distincta separato et praesertim structura antennarum pedumque valde diversum. Caput obscure subvirescenti-aeneum, minus nitidum, crebre minus profunde punctatum, fronte longitudinaliter latius et admodum profunde impressa; oculis approximatis. Antennae capite cum prothorace paulo plus quam quarta parte longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae, fusco-rufae, articulo tertio sequenti paululum breviori, art. penultimis latitudine parum longioribus. Pronotum fortiter transversum, longitudine plus quam dimidio latius, apicem versus parum angustius, levissime transversim convexum, obscure virescenti-aeneum, admodum nitidum, in disco minus dense, versus latera crebrius punctatum et ibidem subrugulosum, angulis anticis obtusis, dente sublaterali obtusiori armatis, lateribus subrectis, angulis posticis fere rectis, margine basali modice elevato. Scutellum triangulare, obscurius viridi-aeneum, obsoletius punctatum. Elytra pronoti basi quinta circa parte latiora, a basi ultra 2/3 partem totius longitudinis subaequilata, anterius modice convexa et apicem versus levissime declivia, obscurius viridi-aenea, sat nitida, profundius punctato-striata, punctis parum transversis, basin versus majoribus, apicem versus sensim subtilioribus, ad apicem usque tamen admodum distinctis, interstitiis laevigatis, exterioribus levissime convexis. Corpus subtus cum pedibus viridi-aeneum, nitidum, femoribus prope basin, geniculis, tibiis latere interiori tarsisque fusco-rufis.

a) c) Corpore modice elongato et modice convexo; oculis distantibus; antennarum articulo tertio sequenti longitudine fere aequali; pronoto fortius transverso et in medio admodum dilatato, longitudinaliter haud impresso et angulis ejus posticis non productis; elytris crenatim punctato-sulcatis, punctis transversis, crebre impressis, interstitiis angustis et admodum elevatis, tamen haud acutis et carinatis; prosterno postice haud producto, nonnihil deflexo et fere omnino non dilatato. Spec. Africae meridionalis 190 (Stenochia Dejean Cat.)

190. Strong. sulcipenne: Ovali-elongatum, admodum convexum, cyanescenti- aut interdum obscure virescenti-nigrum, supra subopacum, femoribus fere ad medium usque dilute rufo-testaceis; pronoto fortius transverso,

in me

dio sat rotundato-dilatato et ibidem longitudine dimidio circa latiori, creberrime minus profunde punctato, versus latera subruguloso; elytris sulcatis, sulcis admodum latis, transversim crenatis, interstitiis angustioribus, convexiusculis, vix conspicue punctulatis.

Longit. 10-11 m. m.; Latit. hum. 3,5-4 m. m.
Stenochia sulcipennis Dejean, Cat. 3 éd., p. 232.

[ocr errors][merged small]

Habitat Africam maxime meridionalem (ad promont. Cap. b. sp.); Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense et Berolinense.

Caput cyanescenti-nigrum, parum nitidum, crebre minus profunde punctatum; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus praesertim in individuis femininis fortius dilatatae, nigrae, opacae, articulis quinque primis nigro-aeneis, nitidis, art. penultimis longitudine paulo latioribus. Pronotum sat fortiter transversum, longitudine plus quam dimidio latius, in medio rotundato-dilatatum, transversim leviter convexum, cyanescenti- aut interdum violaceo-nigrum, admodum opacum, creberrime minus profunde punctatum, angulis anticis obtusissimis, lateribus ante basin leviter contractis, angulis posticis subrectis, margine basali distincte determinato, modice et aequaliter elevato. Scutellum subtriangulare, nigrum aut cyaneo-nigrum, parce obsoleteque punctatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, paulo ultra 23 partem totius longitudinis subaequilata, admodum convexa, violaceo- aut obscure virescenti-nigra, subopaca, admodum profunde sulcata, sulcis sat latis, crebre transversim crenatis, interstitiis convexioribus, angustis, vix conspicue punctulatis. Corpus subtus nigrum aut violaceo-nigrum aut nonnihil viridi-aeneum, nitidum. Pedes violaceo- aut cyaneo-nigri, nitidi, femoribus fere ad medium usque dilute rufo-testaceis.

c) d) Corpore admodum elongato et modice convexo, colore obscurius cyaneo, elytris obscurius cupreo-aeneis; oculis distantibus; antennarum articulo tertio sequenti vix longiori; pronoto transverso, longitudinaliter haud impresso, lateribus ejus rotundato-ampliatis, angulis posticis haud productis; elytris foveolato-substriatis; prosterno inter coxas sat lato et concavo, postice admodum producto; pedes robustiores, femoribus apicem versus magis dilatatis, tibiis curvatis et praesertim in medio magis dilatatis. Spec. e Caffraria mediae magnitudinis 191.

191. Strong. Dohrnii: Subcylindricum, modice tamen convexum, obscurius cyaneum, parum nitidum, elytris obscure cupreo-aeneis, femoribus

violaceo-cupreis, pectore magis viridi-aeneo; antennis capite cum prothorace parum longioribus, apicem versus nonnihil dilatatis; pronoto transverso, confertissime punctato, subruguloso, lateribus in medio aequaliter rotundato-ampliatis; elytris modice convexis, profunde foveolato-substriatis, interstitiis omnibus longitudinalibus et transversis -sat convexis, dense et profunde punctatis.

[ocr errors]

Longit. 12,7 m. m.; Latit. hum. 4,4 m. m.

Habitat Caffrariam; coll. Clmi Dris Dohrn.

Inter species elegantiores hujus generis. Caput leviter convexum, confertissime punctatum, subrugulosum, obscure cyaneum, opacum, apicem versus laetius coloratum et magis nitidum; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace parum longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae et compressae, cyaneae, articulis quinque vel sex primis magis nitidis, art. penultimis longitudine vix vel parum latioribus. Pronotum transversum, in medio longitudine dimidio fere latius, lateribus aequaliter rotundato-ampliatis, angulis anticis latis, obtuse rotundatis, posticis subrectis, transversim leviter convexum, obscure cyaneum, subopacum, confertissime punctatum, subrugulosum, foveis duabus rotundatis paulo pone medium, transversim positis, obsoletius impressum, margine basali tenui, distincte determinato, sed parum elevato. Scutellum magis elongatum, cyaneum, nitidum, inaequaliter punctatum, longitudinaliter subrugulosum. Elytra pronoti basi tertia parte latiora, ultra 2 partem totius longitudinis subaequilata, apicem versus minus attenuata magisque obtusa, modice convexa, cupreo-aenea, admodum nitida, profunde foveolato-substriata, foveolis in medio disco multo majoribus et magis elongatis, prope basin et exterius subrotundatis, ante apicem linearibus, interstitiis inter foveolas et longitudinalibus et transversalibus (hisce valde irregulariter directis) sat elevatis, dense et profunde punctatis. Corpus subtus cyaneo-virescens, pectore magis viridi-aeneo. Pedes violaceo-cuprei, femoribus prope basin tibiisque admodum dilatatis cyanescentibus, tarsis cyaneoviridibus.

a) e) Corpore sat elongato, modice convexo, subcylindrico, colore nigro aut piceo; oculis plus minusve distantibus (in Strong. anthracino admodum approximatis); antennis apicem versus leviter dilatatis, articulo tertio sequenti semper evidenter longiori; pronoto longitudinaliter plus minusve profunde impresso aut canaliculato; elytris punctato-striatis, interstitiis minus angustis; prosterno inter coxas nonnihil elevato, postice plus minusve deflexo, parum

« EdellinenJatka »