Sivut kuvina
PDF
ePub

dilatato et apice interdum levissime prominenti. – Spec. mediae aut plerumque infra mediae magnitudinis ex America boreali, Nubia, Syria et China boreali 192—196. (Genus Stenochia Dejean Cat.)

. 192. Strong. terminatum: Elongatum, modice convexum, supra picescenti-nigrum, admodum nitidum, subtus dilutius rufescenti-piceum, antennarum articulo ultimo fulvo-testaceo; pronoto transverso, ante medium leviter rotundato-dilatato, basin versus levissime angustato, sat dense subtilius, sed distincte punctato, in medio longitudinaliter late impresso et subcanaliculato; elytris minus profunde punctato-striatis, punctis valde approximatis, ante apicem multo subtilioribus, interstitiis perparum convexis, omnino laevigatis.

Longit. 12 m. m.; Latit. hum. 4,2 m. m.
Tenebrio terminatus Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 267.

Stenochia terminala (Say) Dejean, Cat. 3 éd., p. 232. Habitat partes meridionales civitatum foeder. Americae borealis; Mus, Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (individuum ad N. Orleans captum accepimus a Vro Clmo Sallé).

Strong. tenuicolli Say admodum simile, sed paulo brevius, minus elongatum et praeterea pronoto multo breviori et in medio secundum totam longitudinem distinctius impresso diversum. Caput nigrum, parum nitidum, sat dense, subtilissime punctatum; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace parum longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae, nigro-fuscae, basin versus picescentes, articulo ultimo fulvo-testaceo, art. penultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum transversum, longitudine plus quam quarta parte latius, apice profundius emarginatum, ante medium leviter rotundato-dilatatum et basin versus levissime angustatum, transversim parum convexum, subpicescenti-nigrum, nonnihil nitidum, admodum dense subtilius punctatum, longitudinaliter sat late, sed haud profunde impressum et in medio impressionis subcanaliculatum, ante marginem basalem utrinque inter scutellum et angulos poşticos latius, sed obsolete depressum, angulis anticis latioribus, rotundatis, posticis subrectis, margine basali in medio latiori, ante scutellum nonnihil depresso. Scutellum latiusculum, levissime excavatum, nigro-piceum, laevigatum. Elytra pronoti basi vix quarta parte latiora, paulo ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, posterius paulo magis, quam basin versus convexa, nigra, parum picescentia, admodum nitida, minus profunde punctatostriata, punctis paulo ante apicem multo subtilioribus, ad apicem usque tamen continuatis, interstitiis inter strias perparum convexis, omnino laevigatis. Corpus subtus rufo-piceum, admodum nitidum, abdomine subtiliter obsoletius punctato. Pedes nigro-picei, tarsis dilutius rufo-piceis.

[ocr errors]
[ocr errors]

193. Strong. anthracinum: Elongatum, admodum convexum, nigrum. nitidum, abdomine et tarsis rufo-piceis; pronoto parum transverso, in medio sat ampliato-rotundato, basin versus nonnihil angustato, sat dense subtilius punctato, longitudinaliter late et admodum profunde impresso, in disco paulo ante medium foveis duabus latioribus obsoletissimis et ad marginem lateralem propius angulos utrinque foveola profundiori notato; elytris profundius punctato-stratis, punctis dense impressis, apicem versus subtilioribus, interstitiis praesertim interioribus convexiusculis, omnino laevigatis.

Longit. 12,2 m. m.; Latit. hum. 3,6 m. m.
Habitat Chinam borealem; in museo Vri Clmi Westermann Hafniae individuum unicum.

[ocr errors]

Strong. terminato Say proximum, sed angustius et paulo magis convexum et praeterea oculis magis approximatis, pronoto angustiori, in medio multo magis rotundato-ampliato, elytris profundius punctato-striatis interstitiisque convexiusculis diversum. Caput nigrum, modice nitidum, dense, sed obsoletius punctatum, fronte longitudinaliter obsolete impressa; oculis admodum approximatis. Antennae in individuo descripto ad partem mutilatae, articulis saltem octo primis nigris, art. tertio sequenti plus quam dimidio longiori. Pronotum in medio aequaliter sat ampliato-rotundatum, basin versus admodum angustatum, transversim leviter convexum, nigrum, sat nitidum, densius haud profunde punctatum, per totam longitudinem late et admodum profunde impressum, in disco paululum ante medium foveis duabus latis obsoletissimis et prope marginem basalem versus angulos utrinque foveola profundiori notatum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, margine basali in medio paulo latiori et ante scutellum depresso. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, impressum. Elytra pronoti basi plus quam quarta parte latiora, paulo ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, posterius paululum magis convexa, nigra, admodum nitida, profundius punctato-striata, punctis dense impressis, apicem versus subtilioribus, interstitiis praesertim interioribus conve. xiusculis, omnino laevigatis. Corpus subtus nigro-piceum, minus nitidum, abdomine rufo-piceo, obsoletissime punctulato. Pedes nigri, admodum nitidi, tarsis fusco-piceis.

Abdominis segmentum sextum haud exsertum.

194. Strong. tenuicolle: Elongatum, minus convexum, nigrum, admodum nitidum, femoribus basin versus interdum picescentibus, antennarum articulo ultimo fere toto dilutius testaceo; pronoto admodum elongato, latitudine fere longiori, dense distincteque punctato, posterius in medio longitudinaliter

late, sed obsoletissime impresso; elytris distincte punctato-striatis, punctis paululum ante apicem omnino evanescentibus, interstitiis inter strias levissime convexis, omnino fere laevigatis.

.

Longit. 13—15,5 m. m.; Latit. hum. 4–4,6 m. m.
Helops tenuicollis Say, Journ. of the Acad. of Philad., V, p. 241.

Stenochia coracina d Dejean, Cat. 3 éd., pag. 232, sec. ind. a Vro Clmo Chevrolat hoc nomine acceptum.

Var. B: Pronoto in medio magis dilatato, paulo breviori ct adhuc densius punctato, interstitiis inter strias elytrorum parce obsoletissimeque punctulatis. In ceteris cum specie genuina omnino conveniens et nullo modo diversum.

Habitat partes meridionales civitatum foeder. Americae borealis; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (individua ad N. Orleans collecta accepimus a D. D. Chevrolat et Sallé). Varietatis B individuum unicum e collectione sua ad describendum benigne commisit V. Cl. Müller.

[ocr errors]
[ocr errors]

Caput nigrum, subopacum, dense et subtiliter, sed distincte punctatum; oculis admodum distantibus. Antennae capite cum prothorace paulo longiores, apicem versus sensim levissime dilatatae, nigrae, opacae, articulis primis parum nitidis, art. ultimo dilute testaceo aut fulvo-testaceo. Pronotum latitudine fere longius, ante medium perparum dilatatum, basin versus haud magis, quam apicem versus angustatum, perparum convexum, nigrum, vix nitidum, dense subtiliter, sed tamen distincte punctatum, posterius longitudinaliter latius, sed obsoletissime impressum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, margine basali versus latera interdum minus distincte determinato, parum elevato et ante scutellum leviter depresso. Scutellum triangulare, latiusculum, nigrum, admodum nitidum, sublaevigatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, minus convexa, fere ad 23 partem totius longitudinis subaequilata, nigra, admodum nitida, minus profunde punctato-striata, punctis valde approximatis, paululum ante apicem elytrorum omnino evanescentibus, interstitiis inter strias parum convexis, plerumque omnino laevigatis, aut in var. ß parce obsoletissimeque punctulatis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtilius obsoletiusque punctatum. Pedes nigri, femoribus basin versus interdum picescentibus.

[ocr errors]
[ocr errors]

195. Strong. Saracenum: Elongatum, subcylindricum, minus tamen convexum, fusco-piceum, parum nitidum, corpore subtus, antennis pedibusque dilutius ferrugineis; pronoto prope basin longitudine vix latiori, in medio parum subrotundato-dilatato, confertim subtiliter punctato, subgranulato, per totam longitudinem obsoletius, at latius impresso; elytris subcrenatim punctato

[ocr errors]

striatis, striis versus suturam profundioribus, versus latera et apicem paulo obsoletioribus.

Longit. 13 m. m.; Latit. hum. 4,3 m. m.

Stenochia saracena Reiche et Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 270, pl. 5, fig. 1, sec. ind. typ.

Habitat Syriam; in coll. Vri Clmi Reiche Parisiis individuum unicum ad Beyrouth captum.

[ocr errors]

Strong. tenuicolli Say statura corporis quodammodo simile, sed vario modo tamen diversum, ex. gr. pronoto subgranulato, elytris paulo latioribus, punctis striarum obsoletioribus etc. Caput confertim subtiliter granulatum, fusco-piceum, vix nitidum, ore ferrugineo, clypeo et labro pallide-testaceo colore marginatis; oculis sat distantibus. Antennae capite cum prothorace longitudine fere aequales, admodum graciles, apicem versus sensim modice dilatatae, parum compressae, rufo-ferrugineae, articulo tertio sequenti plus quam dimidio longiori, art. 8—10 latitudine paulo longioribus, art. ultimo breviter ovato, subrotundato. Pronotum prope basin longitudine vix latius, in medio parum rotundato-dilatatum, parum convexum, fusco- piceum, vix nitidum, confertim subtiliter punctatum, subgranulatum et in medio subrugulosum, secundum totam longitudinem obsoletius, at sat late impressum, angulis anticis obtusis, posticis subrectis, margine basali modice elevato. Scutellum latum, subsemicirculare, ferrugineum, granulatum. Elytra pronoto multo latiora, parum convexa, fusco-picea, paulo magis, quam caput et pronotum nitida, versus suturam profundius, versus latera et apicem paulo obsoletius striata, striis obsoletius subtiliusque subcrenatim punctatis, interstitiis convexiusculis, transversim obsolete subrugulosis. Corpus subtus rufo-ferrugineum, nitidum, dense punctatum. Pedes toti rufo-ferruginei.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

196. Strong. nubicum: Elongatum, minus convexum, supra fusco-piceum, parum nitidum, subtus obscurius rufum; pronoto in medio longitudine parum latiori ibique leviter dilatato, basin versus nonnihil subsinuatim angustato, longitudinaliter obsolete, sed latius canaliculato, confertissime minus profunde punctato; elytris sat profunde punctato-striatis, punctis ad apicem usque continuatis, interstitiis praesertim suturae proximis nonnihil convexis. densius subtilissime punctatis.

Longit. 14 m. m.; Latit. hum. 4 m. m.
In Nubia a Celeb. Professore Hedenborg detectum; Mus. Regium Holmiense.

Strong. tenuicolli Say statura corporis et fere etiam colore sat simile et affine, sed differt inprimis antennis paulo longioribus ut et punctura pro

noti et elytrorum. Caput nigro-piceum, confertim minus profunde punctatum, fronte longitudinaliter obsolete canaliculata; oculis sat distantibus. Antennae minus elongatae, capite cum prothorace longitudine vix aequales, apicem versus nonnihil dilatatae, dilutius piceae, articulis penultimis latitudine vix vel parum longioribus. Pronotum anterius et in medio nonnihil dilatatum, basin versus leviter subsinuatim angustatum, in medio longitudine parum latius, transversim perparum convexum, fusco-piceum, vix nitidum, praesertim versus latera confertissime, minus profunde et subruguloso-punctatum, posterius ante scutellum latissime, sed obsolete longitudinaliter impressum. subcanaliculatum et prope basin versus angulos posticos depressione obsoletissima notatum, angulis anticis rotundatis, posticis perparum productis, margine basali in medio paulo altius elevato. Scutellum subtriangulare, longitudine fere latius, piceum, admodum nitidum, praesertim basin versus sat dense distincteque punctatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, minus alte convexa, fere ad 34 partem totius longitudinis subaequilata, fuscopicea, parum nitida, sat profunde punctato-striata, punctis valde approximatis, ante apicem paulo minoribus, ad apicem usque tamen continuatis, interstitiis praesertim interioribus nonnihil convexis, omnibus admodum dense subtilissime punctatis. Corpus subtus obscurius testaceo-rufum, admodum nitidum, sat dense distincteque punctatum. Pedes fusco-rufi, tarsis dilutius testaceo-rufis.

A Strong. saraceno pronoto posterius magis angustato, evidentius ruguloso, elytris profundius punctato-striatis, punctis striarum multo profundioribus et majoribus diversum.

c) p Corpore sat elongato, modice aut parum convexo, interdum tamen subcylindrico, colore obscurius viridi-aeneo, elytris plus minusve rufescentibus vel brunneó colore translucentibus; oculis plerumque minus distantibus aut approximatis (in Strony. minuto sat distantibus); antennarum articulis 3 et 4 longitudine inter se fere aequalibus; pronoto plus minusve transverso, longitudinaliter haud distincte (in Strong. simato et minuto obsoletissime) impresso, angulis ejus posticis interdum

perparum tamen prominentibus; elytris (plerumque crenatim) punctato-striatis (in Strong. simato secundum suturam obsoletius quadri-impressis), punctis semper crebre impressis et interstitiis angustis; prosterno inter coxas nonnihil elevato, postice deflexo et leviter dilatato. Spec. Africae meridionalis et ex insula Ceylon minoris ant (Strong. minutum) minimae magnitudinis 197—200.

197. Strong. ignobile: Elongatum, parum convexum, obscurius virescenti-aeneum, admodum nitidum, antennis (saltem basin versus) tarsisque

[ocr errors]
« EdellinenJatka »