Sivut kuvina
PDF
ePub

nigricantibus, pronoto fortius transverso, longitudine dimidio latiori, parum rotundato-dilatato, sat crebre, versus latera confertim punctato; elytris profundius crenatim punctato-striatis, punctis crebre impressis, transversis, ante apicem elytrorum paulo minoribus, minus transversis et obsoletioribus, interstitiis inter strias angustis.

Longit. 10 m. m.; Latit. hum. 3 m. m.
Habitat in insula Ceylon; Mus. Cimi Dris Dohrn.

Caput viridi-aeneum, nitidum, parcius subtilissime punctatum, fronte media obsoletius impressa; oculis sat approximatis. Antennae in individuo descripto, nonnihil mutilato, ad maximam partem desunt, basin versus nigricantes, articulo primo fusco-rufo. Pronotum fortius transversum, longitudine dimidio saltem latius, antice late et profundius emarginatum, lateribus in medio vix dilatatis et ante angulos basales nonnihil contractis, transversim parum convexum, virescenti-aeneum, admodum nitidum, crebre minus profunde, versus latera confertim et paulo fortius punctatum, angulis anticis obtusis, admodum rotundatis, posticis subrectis, haud productis, margine basali tenui, aequali, modice elevato et fusco-rufescenti. Scutellum triangulare, viridiaeneum, nitidum, laevigatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, fere ad 34 partem totius longitudinis aequilata, parum convexa, obscurius virescenti-aenea, modice nitida, praesertim apicem versus rufescenti colore magis translucentia, profundius crenatim punctato-striata, punctis admodum transversis, crebre impressis, versus apicem elytrorum paulo minoribus, minus transversis et minus profunde impressis, interstitiis inter strias angustis, sublaevigatis, praesertim exterioribus admodum convexis. Corpus subtus obscurius virescenti-aeneum, modice nitidum, abdomine sat dense subtilius punctato. Pedes viridi-aenei, femoribus basin versus rufescentibus, tarsis nigricantibus.

[ocr errors]
[ocr errors]

198. Strong. simplex: Elongatum, parum convexum, obscurius viridiaeneum, admodum nitidum, antennis, tibiis tarsisque nigris; pronoto leviter transverso, longitudine haud tertia parte latiori, apicem versus nonnihil angustato, confertim punctato, lateribus ejus leviter rotundatis; elytris dense crenatim punctato-striatis, punctis transversis, ante apicem sensim subtilioribus, interstitiis inter strias angustis.

Longit. 10 m. m.; Latit. hum. 2,5 m. m.
Habitat Caffrariam; Mus. Berolinensc.

Strong. ignobili sat simile, sed imprimis capite minori, creberrime quamvis subtiliter punctato et pronoto angustiori diversum. Caput creberrime subtilius punctatum, viridi-aeneum, nitidum; oculis approximatis. Antennae minus graciles, capite cum prothorace vix tertia parte longiores, apicem versus nonnihil incrassatae, nigrae. Pronotum minus fortiter transversum, longitudine haud tertia parte latius, lateribus leviter rotundatis, apicem versus paulo magis, quam basin versus angustatum, parum transversim convexum, obscurius viridi-aeneum, nitidum, confertim punctatum, marginibus antico et postico rufescentibus, hoc tenui et parum elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, laevigatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, parum convexa, obscurius viridi-aenea, nitida, brunneo colore translucentia, crenatim punctato-striata, punctis brevibus transversis, crebre impressis, ante apicem elytrorum subtilioribus, interstitiis inter strias angustis. Corpus subtus violaceo-virescens; abdomine densius at obsoletius punctato. Pedes nigri, femoribus obscurius viridi-aeneis.

199. Strong. simatum: Elongatum, modice convexum, obscure virescenti-aeneum, modice nitidum, elytris abdomineque apicem versus rufo-brunneo colore translucentibus, antennis nigris, femoribus basin versus dilute testaceis; pronoto minus fortiter transverso, longitudine paulo plus quam quarta parte latiori, in medio parum rotundato-dilatato, apicem versus vix magis, quam basin versus angustato, confertissime subtilius punctato; elytris secundum suturam quadriimpressis, punctato-striatis, punctis longe ultra medium magnis et subquadratis, ante apicem fere subito multo minoribus et denique omnino fere obsoletis.

Longit. 8,4 m. m.; Latit. hum. 2,7 m. m.
Habitat in insula Ceylon; Mus. Clmi Dris Dohrn.

Strong. ignobili minus et praeterea pronoto angustiori, confertissime punctato, elytris e contrario multo fortius punctato-striatis diversum. Caput obscure viridi-aeneum, minus nitidum, confertissime subtilius punctatum, subrugulosum, fronte media latius obsolete impressa; oculis minus distantibus. Antennae admodum graciles, capite cum prothorace dimidio circa longiores, apicem versus perparum latiores, nigro-fuscae, opacae, basin versus dilutius fuscae, articulis penultimis latitudine duplo longioribus. Pronotum haud fortiter transversum, longitudine enim paulo plus quam quarta parte latius, in medio parum rotundato-dilatatum et apicem versus vix magis, quam basin versus angustatum, transversim leviter convexum, obscure viridi-aeneum, parum nitidum, confertissime subtilius punctatum, subrugulosum, longitudinaliter latius, sed obsoletissime et vix conspicue impressum, prope angulos ba

[ocr errors]

sales unifoveolatum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis et perparum prominulis, margine basali parum elevato, levissime bisinuato. Scutellum triangulare, obscurius viridi aeneum, densius punctatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, paulo ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, modice convexa, obscurius virescenti-aenea, sat nitida, rufo-brunneo colore translucentia, secundum suturam latius, sed obsoletius quadriimpressa, punctato-striata, punctis crebre impressis, longe ultra medium sat magnis et profundis, ante apicem multo minoribus, magis magisque obsoletis, interstitiis inter strias angustis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, abdomine dense subtiliter punctato, marginibus segmentorum rufescentibus. Pedes rufo-testacei, femoribus basin versus dilutius testaceis, apicem versus dilute viridiaeneis, tarsis infuscatis.

200. Strong. minutum: Elongatum, subcylindricum, obscurius virescenti aeneum, sat nitidum, antennis nigricantibus, elytris obscurius testaceo-rufis, pedibus dilutius testaceis, femoribus prope apicem obscurius viridi-aeneis, tibiis apicem versus tarsisque infuscatis; pronoto leviter transverso, paulo ante medium levissime dilatato et basin versus fere magis, quam apicem versus angustato, confertissime subruguloso-punctato, longitudinaliter obsolete impresso; elytris profundius punctato-striatis, punctis ante apicem paulo minoribus.

Longit. 5–5,2 m. m.; Latit. hum. 1,7-1,8 m. m. Stenuchia geniculata Motschulsky, in coll. denominatoris. Habitat in insula Ceylon; Coll. Cimi Dris Dohrn. In coll. Vri Cimi Motschulsky individuum omnino mutilatum.

Caput obscurius viridi-aeneum, nitidum, confertim subtilius punctatum, fronte impressa; oculis sat distantibus. Antennae admodum graciles et elongatae, in individuis descriptis ad partem mutilatae, apicem versus perparum dilatatae, nigricantes, basin versus magis piceae, articulis saltem 3—9 elongatis. Pronotum longitudine quarta circa parte latius, paululum ante medium levissime dilatatum et basin versus subangustatum, levissime transversim convexum, obscurius viridi-aeneum, admodum nitidum, confertissime rugulosopunctatum, in medio longitudinaliter obsoletissime impressum et ad marginem basalem propius angulos posticos foveola minori notatum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, margine basali modice elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, parce punctatum. Elytra pronoti basi tertia fere parte latiora, a basi ad 23 partem totius longitudinis aequilata, sat convexa, minus laete rufo-testacea, admodum nitida, profundius punctato

[ocr errors]

striata, punctis crebre impressis, ante apicem paulo minoribus, interstitiis admodum angustis. Corpus subtus obscurius viridi-aeneum, abdomine apicem versus magis brunneo. Pedes dilutius testacei, femoribus prope apicem obscure viridi-aeneis, tibiis versus apicem tarsisque plus minusve infuscatis.

c) g) Corpore sat elongato, leviter convexo, colore picescenti-aeneo; oculis maximis et valde approximatis; antennis fere filiformibus, apicem versus haud dilatatis; pronoto transversim subquadrato, obsolete subcruciatim impresso; elytris subtiliter striato-punctatis; prosterno postice valde deplanato.

Spec. peruana maximae magnitudinis 201.

201. Strong. Pavonii: Elongatum, subcylindricum, minus tamen convexum, picescenti-aeneum, nitidum, abdomine praesertim apicem versus femoribusque ultra medium dilutius piceo-rufis; pronoto transversim subquadrato, parum convexo, rude, in medio minus dense punctato et obsolete subcruciatim impresso; elytris subtiliter striato-punctatis, punctis hisce apicem versus obsoletissimis.

Longit. 23 m. m.; Latit. hum. 7 m. m.

Stenochia Pavonii Erichson, Archiv für Naiurgesch. 1847, I, p. 120, 3, sec. ind. typ. in museo Berolinensi.

Habitat in Peru; in museo Berolinensi individuum unicum a Dom. Pavon inventum.

Inter species maximas hujus generis adnumerandum; Strong. eminenti quodammodo simile et parum majus, sed pronoto multo latiori, minus nitido et praesertim elytris striato-punctatis diversum. Caput nigro-piceum, parum aenescens, rude punctatum, fronte longitudinaliter obsoletius impressa; oculis reni-formibus, maximis, linea tantum angustissima separatis. Antennae filiformes, apicem versus haud dilatatae, fusco-nigrae. Pronotum longitudine plus quam tertia parte latius, lateribus leviter rotundatis, apicem versus nonnihil angustatum, parum convexum, versus latera dense, in medio paulo parcius rude punctatum, obscure aeneum, margine basali rufo-piceo, in medio altius elevato. Scutellum triangulare, aeneum, parce punctatum. Elytra admodum lata, pronoti basi tertia circa parte latiora, minus convexa, nonnihil picescenti-aenea, multo magis quam caput et pronotum nitida, subtiliter striatopunctata, punctis apicem versus adhuc subtilioribus et subevanescentibus, interstitiis omnium subtilissime punctulatis. Corpus subtus piceo-aeneum, magis quam supra nitidum, abdomine apicem versus magis rufo-aeneo. Pedes obscure piceo-subaenescentes, femoribus basin versus dilutius piceo-rufis.

a) h) Corpore sat elongato, convexo et admodum cylindrico, posterius interdum nonnihil fere dilatato, colore laetius aut obscurius metallico, elytris magis fusco-castaneis, colore metallico plerumque tamen plus minusve obductis; oculis admodum approximatis aut minus distantibus; antennis minus gracilibus, apicem versus adhuc paulo latioribus, articulis 3 et 4 longitudine inter se fere aequalibus; pronoto transversim subquadrato, apicem versus parum angustato, profunde et admodum fortiter punctato; elytris coriaceis, subtiliter striato-punctatis, interstitiis planis, subtiliter et obsolete transversim rugulosis, subtilissime punctulatis et punctulis inaequaliter inter se confluentibus; prosterno inter coxas dilatato et profunde excavato, postice depresso et nonnihil dilatato. Spec. africanae majoris et maximae magnitudinis 202–204.

202. Strong. castaneipenne: Elongatum, subcylindricum, sat convexum, viridi-aeneum, nitidum, elytris plerumque obscurius castaneis, virescentiaeneo colore parum obductis, subopacis, pedibus violaceo-cyaneis, antennis apicem versus tarsisque nigris; pronoto transversim subquadrato, in medio parum rotundato-dilatato et apicem versus nonnihil angustato, fortiter, in medio disco minus dense, versus latera paulo densius punctato; elytris coriaceis, subtilius striato-punctatis, punctis ante apicem omnino fere obsoletis, interstitiis subtiliter et obsoletius transversim rugulosis, subtilissime dense punctulatis.

Longit. 19-24 m. m.; Latit. hum. 6,4–8 m. m.
Stenochia castaneipennis Buquet in lit., sec. coll. Mannerh.

cyanipes Boheman in lit., sec, coll. Dohrn.
Var. B: Pronoto magis aeneo, elytris dilutius castaneo-rufis.

Habitat Caffrariam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense et Cimi Dris Dohrn.

99

Caput viridi-aeneum, nitidum, anterius magis cyaneum, dense fortius punctatum, fronte interdum impressa; oculis admodum approximatis. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus admoclum dilatatae, nigrae, opacae, articulis primis cyanescenti-aeneis, art. penultimis longitudine paulo latioribus, angulo exteriori nonnihil producto. Pronotum longitudine quarta circa parte latius, in medio parum rotundato-dilatatum et apicem versus nonnihil angustatum, transversim admodum convexum, laetius viridi-aeneum, nitidum, in disco minus dense, versus latera paulo crebrius fortiter punctatum et ante scutellum obsoletissime depressum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, perparum prominentibus, margine basali minus tenui, modice elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum,

[ocr errors]
« EdellinenJatka »