Sivut kuvina
PDF
ePub

3

subtiliter punctatum. Elytra pronoti basi quarta parte latiora, ultra 3/4 partem totius longitudinis subaequilata, sat convexa, saturatius aut dilutius castanea, subopaca, basin versus virescenti-colore parum obducta, coriacea, subtilius striato-punctata, punctis dense impressis, ante apicem omnino fere obsoletis, interstitiis planis, subtiliter et obsolete transversim rugulosis, subtilissime, anterius admodum dense, posterius crebre punctulatis, punctulis irregulariter inter se confluentibus. Corpus subtus magis quam supra aeneum, minus virescens. Pedes virescenti- aut violaceo-cyanei, tarsis nigris.

Abdominis segmento sexto maris haud exserto.

[ocr errors]

203. Strong. Wahlbergii: Elongatum, subcylindricum, posterius tamen nonnihil dilatatum, sat convexum, saturatius violaceo-aeneum, supra parum, subtus sat nitidum, elytris obscurius virescenti-aeneis; pronoto parum transverso, in medio levissime rotundato-dilatato et apicem versus nonnihil angustato, in medio disco admodum dense, versus latera crebre fortiter punctato; elytris coriaceis, subtilius striato-punctatis, punctis ad apicem usque conspicuis, interstitiis subtiliter obsoletius transversim rugulosis, subtilissime crebre punctulatis.

Longit. 18 m. m.; Latit. hum. 5,6 m. m.
In Caffraria a Dom. J. A. Wahlberg inventum; Mus. Regium IIolmiense.

Strong. castaneipenni valde affine, sed paulo minus, praesertim angustius, posterius magis dilatatum et praeterea pronoto paulo densius punctato, punctis elytrorum in strias congestis ad apicem usque distinctis ut et colore diversum. Caput saturate violaceo-aeneum, nitidum, dense fortius punctatum; oculis admodum approximatis. Antennae capite cum prothorace vix longiores, apicem versus sat dilatatae, totae saturatius violaceae, articulis penultimis structura ut in specie praecedenti. Pronotum longitudine vix quinta parte latius, in medio parum rotundato-dilatatum et apicem versus leviter angustatum, transversim levissime convexum, subviolascenti-nigrum, modice nitidum, in disco admodum dense, versus latera crebre fortiter punctatum, ante scutellum fovea lata, sed obsoletiori notatum, angulis anticis obtusis, admodum rotundatis, posticis magis rectis, parum prominentibus, margine basali praesertim in medio minus tenui, modice elevato. Scutellum triangulare, violascenti-nigrum, nitidum, densius distincte punctatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, ultra 23 partem totius longitudinis levissime dilatata, sat convexa, obscurius virescenti-aenea, minus nitida, subtilius striato-punctata, punctis ad apicem usque distinctis, interstitiis planis, subtiliter obsoletius transversim rugulosis, anterius dense, posterius creberrime punctulatis, punctulis irregulariter inter se confluentibus. Corpus subtus cum pedibus saturate viola

ceo-aeneum.

[ocr errors]

204. Strong. Stålii: Elongatum, subcylindricum, posterius tamen nonnihil dilatatum, sat convexum, viridi-aeneum, nitidum, pronoto laetius cupreo, margine elytrorum laterali purpureo-aeneo, antennis obscurius violaceis, pedibus magis cyaneis; pronoto subquadrato, longitudine parum latiori et in medio vix rotundato-dilatato, in disco minus dense profunde punctato et ante scutellum longitudinaliter late, sed obsoletins impresso; elytris coriaceis, haud profunde striato-punctatis, punctis fere ad apicem usque distinctis, interstitiis subtiliter obsoletius transversim rugulosis, subtilissime admodum dense punctatis.

Longit. 18 m. m.; Latit. hum. 6 m. m. In regionibus fluminis Bahr el Abiad a Professore Hedenborg detectum; Museum Regium Holmiense.

Strongylio Wahlbergii magnitudine aequale, sed pronoto minus dense minusque fortiter punctato, punctura elytrorum omni multo distinctiori ut et colore diversum. Caput viridi-aeneum, nitidum, anterius magis cyaneum, minus dense profunde punctatum; oculis paulo minus, quam in Strong. Wahlbergii approximatis. Antennae capite cum prothorace vix quarta parte longiores, apicem versus admodum dilatatae, obscurius violaceae, structura omnino fere ut in speciebus duabus proxime praecedentibus, articulis penultimis longitudine vix latioribus. Pronotum subquadratum, longitudine vix quinta parte latius, in medio vix rotundato-dilatatum, laetius cupreum, nitidum, ad margines magis viridi-aeneum, in disco minus dense, versus latera paululum crebrius profunde punctatum, ante scutellum brevi spatio longitudinaliter late, sed obsoletius impressum, angulis anticis obtusis, minus tamen rotundatis, posticis subrectis, parum prominentibus, margine basali modice elevato, in medio minus tenui. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, densius distincte punctatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, a basi ultra 23 partem totius longitudinis levissime dilatata, sat convexa, viridi-aenea, admodum nitida, margine basali anguste, laterali multo latius purpureo-aeneis, paulo profundius quam in specie praecedenti striato-punctata, punctis fere ad apicem usque distinctis, interstitiis planis, subtiliter obsoletius transversim rugulosis, admodum dense subtilissime punctatis, punctis nonnulis inter se irregulariter confluentibus Corpus subtus magis virescenti-aureum. Pedes virescenti-cyanei, tarsis magis violaceis.

a) i) Corpore sat elongato, convexo et subcylindrico (in Strong. diviti parum convexo); oculis admodum vel valde approximatis; antennis minus gracilibus; pronoto transversim subquadrato, distincte et plerumque minus dense, interdum tamen sat crebre punctato, in medio longitudinaliter numquam distincte impresso, angulis ejus posticis parum prominentibus; elytris punctatostriatis (in Strong. chalcoptero foveolato-striatis) aut striato-punctatis (in Strong. cyanipedi Fabr.). Species Africae majoris aut maximae magnitudinis 205-213.

1) Corpore parum convexo; pronoto a pleuris callo elevato separato; elytris versus latera fortius punctato-striatis; prosterno fere ut in Strong. bicolori Casteln. Spec. 205.

205. Strong. dives: Elongatum, parum convexum, viridi-aeneum, nitidum, aureo colore nonnihil micans, antennis piceo-nigris, pedibus aureis, femoribus basin versus tarsisque rufis; pronoto transverso, sat dense et profunde punctato, paulo ante marginem basalem et parallele cum illo latissime transversim impresso, angulis ejus anticis obtusis, latissimis; elytris praesertim versus latera sat fortiter punctato-striatis.

Longit. 17,5 m. m.; Latit. hum. 5,5 m. m. Stenochia aurata Mus. Berolinense. Habitat Guineam superiorem; e promontorio Palmas in museo Berolinensi individuum unicum.

A ceteris speciebus hujus generis admodum diversum. Caput viridiaeneum, nitidum, aureo colore micans, sat dense profunde punctatum, fronte inter oculos sat profunde longitudinaliter impressa et in impressione fere impunctata; oculis sat prominentibus, admodum approximatis. Antennae minus graciles, capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus magis dilatatae et compressae, fusco-nigrae, articulis duobus primis apice picescentibus, art. tertio sequenti paulo breviori. Pronotum transversum, longitudine plus quam dimidio latius, parum convexum, sat dense fortiter et profunde punctatum, paulo ante marginem basalem et parallele cum illo latissime transversim impressum, viridi-aeneum, nitidum, praesertim in medio aureo colore nonnihil micans, angulis anticis latis, rotundatis, lateribus leviter rotundato-ampliatis, angulis posticis subrectis, margine basali parum alte elevato. Scutellum subtriangulare, viridi-aeneum, densius punctatum. Elytra pronoto parum latiora, parum convexa, viridi-aenea, nitida, aureo colore nonnihil micantia, dense et imprimis versus latera sat fortiter punctato-striata, punctis apicem versus sensim subtilioribus. Corpus subtus viridi-aeneum, ni

tidum, abdomine obsolete punctulato magis aureo. Pedes aurei, viridi colore micantes, femoribus basin versus tarsisque rufescentibus.

i) 2) Corpore sat convexo; pronoto a pleuris linea elevata subtiliori separato; elytris magis aequaliter punctato-striatis, foveolato-striatis aut striatopunctatis; prosterno inter coxas admodum lato et plerumque profundius excavato, postice aut producto (in Strong. viridulo et cyanipedi) aut depresso (in Strong. callro et aeruginoso), apice in Strong. brevicolli, parallelo et nitido singulari modo prominenti. Spec. 206--213 *).

206. Strong. brevicolle: Virescenti-aeneum, subaurichalceum, palpis, antennis tarsisque nigris, femoribus basin versus rufis; pronoto transversim subquadrato, longitudine vix quarta parte latiori, basin versus leviter angugustato, minus dense sat profunde punctato, angulis anticis parum rotundatis, subrectis; elytris minus convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis interioribus planiusculis, exterioribus leviter convexis, omnibus parce, subtilissime et vix conspicue punctutatis.

[ocr errors]

Longit. 23 m. m.; Latit. hum. 7 m. in.
Dolichopterus brevicollis Murray in lit., sec. coll. Motsch.
Habitat in Calabar vetere (Old Calabar); Coll. Vri Clm Motschulsky,

Proxime sequentibus in elytris adhuc minus convexum et praeterea pronoto breviori angulisque ejus anticis minus rotundatis, subrectis diversum. Caput viridi-aeneum, pone oculos transversim et arcuatim sat profunde impressum, fronte parcius punctata, in medio foveolata; oculis valde approximatis. Antennae minus graciles, capite cum pronoto vix vel parum longiores, apicem versus nonnihil dilatatae et parum compressae, nigrae, articulis penultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum transversim subquadratum, longitudine vix quarta parte latius, angulis anticis parum rotundatis, subrectis, lateribus in medio perparum rotundatis et pone medium levissime contractis, angulis basalibus acutioribus, parum tamen productis, margine basali modice, ante scutellum paulo altius elevato, leviter transversim convexum, viridi-aeneum, nitidum, minus dense sat fortiter punctatum. Scutellum triangulare, viridiaeneum, subtiliter punctatum. Elytra leviter convexa, ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, viridi-aenea, subaurichalcea, nitida, sat fortiter punctatostriata, punctis versus apicem sensim subtilioribus et striis minus profunde

*) Ad hanc subdivisionem quoque sine dubio referendae sunt Stenochia rapax, puncticollis et quadraticollis J. Thomson, Arch. entom.

exaratis, interstitiis inter strias interioribus subplanis, exterioribus leviter convexis, omnibus parce, subtilissime et vix conspicue punctulatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum; abdomine minus profunde parcius punctato. Pedes viridi-aenei, femoribus basin versus rufis, tarsis nigris.

207. Strong. parallelum: Obscurius cupreo-aeneum, nitidum, elytris pectoreque magis virescenti-aeneis, pedibus rufo-aeneis, antennis tarsisque apicem versus nigris; pronoto transversim subquadrato, longitudine parum latiori, basin versus vix angustato, densius sat fortiter punctato, angulis anticis rotundatis, lateribus levissime rotundato-dilatatis; elytris leviter convexis, profunde punctato-striatis, interstitiis exterioribus leviter convexis, vix conspicue punctulatis (6).

Longit. 24,3 m. m.; Latit. hun. 7,4 m. m.
Habitat Guineam; Coll. Vri Clmi Westermann Hafniae.

Strong. brevicolli admodum simile, sed pronoto minus brevi, basin versus minus angustato, paululum densius at fortasse minus fortiter punctato, angulis ejus anticis exacte rotundatis, elytris paulo magis convexis et colore magis cupreo diversum. Caput obscurius cupreo-aeneum, nitidum, antice parcius distincte punctatum, fronte inter oculos sat profunde foveolata; oculis valde approximatis. Antennae capite cum pronoto paulo longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae et compressae, nigrae, articulis quatuor primis nitidis, primo basin versus rufescenti, penultimis omnibus latitudine paulo longioribus. Pronotum longitudine paulo latius, transversim subquadratum, angulis anticis rotundatis, lateribus levissime rotundato-dilatatis, angulis basalibus nonnihil prominentibus, margine basali modice, ante scutellum altius elevato, leviter transversim convexum, obscurius cupreo-aeneum, admodum nitidum, densius sat fortiter punctatum. Scutellum triangulare, obscurius cupreo-aeneum, obsoletius subtiliter punctatum. Elytra paulo magis quam in Strong. brevicolli convexa, ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, cupreo-aenea, viridi colore nonnihil micantia, profunde punctato-striata, punctis striisque apicem versus subtilioribus, interstitiis praesertim exterioribus leviter convexis, omnibus vix conspicue punctulatis. Corpus subtus obscure cupreo-aeneum, admodum nitidum, pectore magis viridi-aeneo; abdomine minus dense obsoletius punctato. Pedes rubro-aenei, tarsis apicem versus nigricantibus.

[ocr errors]
[ocr errors]

208. Strong. nitidum: Viridi-aeneum, nitidum, pedibus rubro-aeneis, antennis tarsisque nigris; pronoto subquadrato, minus dense sat fortiter pun

« EdellinenJatka »