Sivut kuvina
PDF
ePub

ctato, angulis anticis rotundatis, basalibus nonnihil lateraliter productis; elytris minus convexis, sat profunde punctato-striatis, punctis striisque apicem versus sensim multo subtilioribus, interstitiis inter strias exterioribus levissime convexis, omnibus parce subtilissimeque punctulatis.

Longit. 22,3 m. m.; Latit. hum. 6,6 m. m. Habitat Guineam; Museum Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (Individuum unicum masculinum accepimus a Vro Cmo Thorey).

Strong. parallelo valde simile et affine, pronoto exacte fere quadrato, elytris minus convexis, interstitiis inter strias distinctius punctulatis, magnitudine minori ut et colore nonnihil alio mihi tamen diversum esse videtur. Caput viridi-aeneum, nitidum, antice parcius, sed tamen sat distincte punctatum, pone oculos multo profundius quam in Strong. parallelo circulatim depressum, fronte sat profunde longitudinaliter impressa; oculis maximis, flavopallidis, valde approximatis. Antennae capite cum pronoto paulo longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae et nonnihil compressae, nigrae, articulis quatuor primis nitidis, art. penultimis ut in speciebus proxime praecedentibus latitudine paulo longioribus. Pronotum subquadratum, longitudine haud latius, angulis anticis rotundatis, lateribus ante angulos basales nonnihil contractis, angulis hisce lateraliter admodum productis, margine basali distincte elevato, transversim leviter convexum, viridi-aeneum, nitidum, minus dense sat fortiter punctatum. Scutellum corpori concolor, versus basin subtiliter sed distincte punctatum. Elytra leviter convexa, ad 23 partem totius longitudinis aequilata, viridi-aenea, nitida, rafo colore translucentia, sat profunde, paulo subtilius tamen quam in Strong. parallelo punctato-striata, punctis striisque versus apicem multo subtilioribus, interstitiis exterioribus levissime convexis, omnibus parce subtilissime, distinctius tamen quam in specie praecedenti punctulatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidissimum; abdomine minus dense, subtilius, sed distincte punctato, apicem versus magis cupreo colore splendenti. Pedes obscurius rubro-aenei, tarsis nigricantibus.

209. Strong. viridulum: Obscurius viride, vix aeneum et minus nitidum, antennis abdomineque nigris, pedibus nigro-coeruleis; pronoto subquadrato, longitudine vix latiori, densius subtiliusque punctato, angulis anticis rotundatis, posticis sat productis; elytris sat convexis, profundius et subcrenatim punctato-striatis, punctis ante apicem omnino evanescentibus, interstitiis omnibus convexiusculis, minus dense subtilissime punctulatis.

Longit. 23 m. m.; Latit. hum. 7,2 m. m.
Habitat Guineam; Coll. Vri Clmi Thorey Hamburgi.

Proxime praecedentibus magnitudine aequale, ab iisdem tamen pronoto densius et multo subtilius punctato elytrisque convexioribus et apicem versus nonnihil dilatatis admodum diversum. Caput densius subtiliusque punctatum,

. coeruleo-viride, nitidum, fronte obsoletius longitudinaliter depressa; oculis admodum approximatis. Antennae capite cum pronoto parum longiores, apicem versus paulo magis quam in praecedentibus proximis dilatatae, nigrae, articulis quinque primis admodum nitidis, articulis ultimis (7-10) longitudine paulo latioribus. Pronotum subquadratum, longitudine parum latius, angulis anticis rotundatis, lateribus subrectis, ante angulos basales profundius contractis, angulis hisce lateraliter sat productis, margine basali aequaliter et distincte elevato, transversim leviter convexum, obscurius coeruleo-viride, nitidum, admodum dense subtiliusque punctatum. Scutellum subtriangulare, apice obtusius, obscure viridi-aeneum, versus latera parce subtiliter punctatum, in medio longitudinaliter laevigatum. Elytra sat convexa, ad 23 partem totius longitudinis sensim levissime dilatata, obscurius viridia, parum aenea et minus nitida, profundius subcrenatim punctato-striata, punctis transversis, apicem versus sensim minoribus et denique omnino evanescentibus, striis ante apicem multo obsoletioribus, ad apicem usque tamen productis, interstitiis inter strias omnibus nonnihil convexis, subtilissime et minus dense subpunctulatis. Corpus subtus parum nitidum, obscure viride, subaeneum; abdomine nigro, longitudinaliter crebre, sed subtiliter et obsolete subruguloso, vix vero punctato. Pedes nigro-coerulei, tarsis cyaneo-nigris.

210. Strong. aeratum; Obscurius viridi-aeneum, nitidum, ore, antennis, tibiis tarsisque piceo-nigris; antennis haud incrassatis, capite cum prothorace paulo longioribus; pronoto leviter transverso et transversim admodum convexo, creberrime punctato, subruguloso; elytris punctato-striatis, punctis ultra medium elytrorum sat magnis, profundis et transversis, ante apicem subtilibus, interstitiis inter strias praesertim exterioribus nonnihil convexis, parce, subtilissime et vix conspicue punctulatis.

Longit. 16,7—20 m. m.; Latit. hum. 5—6,5 m. m. Habitat Caffrariam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense et V. Cllrum Dohrn et Westermann.

Caput obscure viridi aeneum, admodum nitidum, creberrime punctatum, fronte interdum longitudinaliter subtilissime canaliculata; oculis feminae admodum, maris magis approximatis. Antennae piceo- aut fusco-nigrae, in individuis femininis apicem versus leviter dilatatae, capite cum prothorace parum, in masculinis quarta circa parte longiores, articulis ultimis in utroque sexu latitudine dimidio longioribus. Pronotum longitudine quarta circa parte latius, in individuis femininis adhuc magis transversum, angulis anticis latis, rotundatis, lateribus ante medium leviter rotundato-dilatatis, basin versus parum angustatis, angulis posticis praesertim feminae nonnihil productis, transversim modice convexum, obscurius viridi-aeneum, admodum nitidum, creberrime et sat profunde punctatum, subrugulosum, prope basin ante scutellum et utrinque versus angulos posticos minus distincte impressum, margine basali alte elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, parcius punctatum. Elytra convexa, basi pronoti tertia fere parte latiora, ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, viridi-aenea, nitida, profunde punctato-striata, punctis ultra medium elytrorum majoribus, transversis et dense positis, ante apicem subtilibus, striisque ibidem minus profunde exaratis, interstitiis inter strias interioribus leviter, exterioribus paulo magis convexis, omnibus subtilissime vix conspicue punctulatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum; segmento sexto maris haud prominenti. Pedes piceo-nigri, femoribus praesertim apicem versus viridi-aeneis.

[ocr errors]

211. Strong. caffrum: Cylindricum, nigrum, nitidum; oculis sat approximatis; antennis capite cum prothorace quarta circa parte longioribus, apicem versus sensim parum dilatatis et compressis; pronoto angustiori, transversim subquadrato, crebre et profunde punctato, lateribus ejus subrectis; elytris basin versus profundius, apicem versus obsoletius punctato-striatis, interstitiis inter strias exterioribus leviter convexis, coriaceis, parcissime vix conspicue punctulatis.

Longit. 19 m. m.: Latit. hum. 6 m. m. Stenochia caffra Dejean, Cat. 3 éd., p. 231, sec. coll. V. Clmi Chevrolat Parisiis. Habitat in Africa meridionali ad promontorium Cap. b. spei.; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (e coll. Mannerheimiana).

Strong. aerato proximum, sed differt praesertim elytris subtilius punctato-striatis et colore omnino alio. Caput nigrum, parum nitidum, creberrime punctatum, fronte convexiuscula; oculis sat approximatis. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, piceo-nigrae, opacae, articulis quatuor vel quinque primis magis nitidis, art. ultimis latitudine duplo fere longioribus. Pronotum leviter transversum vel transversim subquadratum, longitudine haud quarta parte latius, parum transversim convexum, nigrum vel interdum piceo-nigrum, admodum nitidum, sat profunde et creberrime, in regione ante scutellum paululum parcius punctatum, angulis anticis rotundatis, lateribus subrectis vel perparum rotundato-dilatatis, angulis posticis subrectis, margine basali distincte determinato et sat alte elevato. Scutellum triangulare, latitudine longius, nigrum, nitidum, obsoletius punctatum. Elytra convexa, basi pronoti plus quam tertia parte latiora, ultra 23 partem totius longitudinis aequilata, nigro-subaenea vel nigro-picea, nitida, profundius punctato-striata, punctis basin versus profundius impressis, nonnihil transversis, longe ante apicem omnino evanescentibus, striisque ibidem obsoletius exaratis, interstitiis inter strias praesertim exterioribus leviter convexis, vix conspicue punctulatis. Corpus subtus cum pedibus nigrum, nitidum, tarsis subtus fulvo-pubescentibus.

212. Strong. chalcopterum: Elongatum, cylindricum, cyanescenti-viridiaeneum, nitidum, elytris magis viridi-aeneis, subaurichalceis; pronoto subquadrato, ante medium vix dilatato, densius sat profunde punctato et ante scutellum latius, sed obsoletius depresso; elytris fortiter punctato-striatis, punctis majusculis, admodum approximatis et ad apicem elytrorum usque continuatis.

Longit. 21 m. m.; Latit. hum. 5,7 m. m. Stenochia chalcoptera Chevrolat in coll. denominatoris. Habitat in insula Martinica; in coll. Vri Cimi Chevrolat Parisiis individuum unicum antennis et pedibus ad maximam partem mutilatis.

Caput cyanescenti-viridiaeneum, nitidum, densius sat profunde punctatum; oculis magnis et valde approximatis. Antennae in individuo descripto omnino fere desunt, articulus primus viridi-aeneus, 2—3 magis cyanei. Pronotum subquadratum, longitudine vix vel parum latius, transversim levissime convexum, magis cyanescenti-viridiaeneum, nitidum, densius fortiusque punctatum, ante scutellum latius, sed obsoletius depressum et ad marginem basalem utrinque versus angulos posticos foveola latiori, sed obsoletissima notatum, angulis anticis rotundatis, lateribus paulo ante medium perparum rotundato-dilatatis, angulis posticis lateraliter nonnihil productis, margine basali vix sinuato, distincte determinato et modice elevato. Scutellum triangulare, latitudine fere longius, laetius viridi-aeneum, nitidum, densius et distincte punctatum. Elytra pronoti basi quarta fortasse parte latiora, ad 3/4 partem totius longitudinis subaequilata, admodum convexa, viridi-aenea, subaurichalcea, nitida, fortiter punctato-striata, punctis vel foveolis praesertim in medio elytrorum sat magnis, plerisque rotundatis et ad apicem elytrorum usque continuatis, prope basin, secundum marginem lateralem et ante apicem paulo minoribus, striis interioribus parum, exterioribus paulo distinctius impressis. Corpus subtus cum pedibus cyanescenti-viridiaeneum, femoribus basin versus magis violaceis.

213. Strong. cyanipes: Elongatum, subcylindricum, nigrum, nitidum, antennis pedibusque cyaneo-nigris, violaceo colore micantibus; pronoto transversim subquadrato, leviter convexo, densius subtiliusque punctato, margine ejus basali parum elevato; elytris sat convexis, subtiliter striato-punctatis, punctis apicem versus sensim adhuc subtilioribus et denique subtilissimis, interstitiis planis, omnino laevigatis.

[ocr errors]

Longit. 19 m. m.; Latit. hum. 6 m. m.
Helops cyanipes Fabricius, Syst. El., I, p. 158, sec. ind. typ.

Strongylium cyanipes Mäklin, Bemerk. üb. ein. v. Fabr. beschr. Helops- Arten, Sep. Abdr. p. 63.

Var. B: Elytris brunneo-piccis, subacnescentibus. -- Longit. 15 m. m.; Latit. hum. 4 m. m.
Habitat Guineam; Mus. Regium Hafniense et coll. Vri Cimi Westermann.

Caput nigrum, nitidum, sat dense subtiliter punctatum, fronte convexa; oculis admodum approximatis. Antennae capite cum prothorace parum longiores, apicem versus admodum dilatatae et compressae, cyaneo-nigrae, violaceo colore parum micantes, articulo tertio sequenti paulo breviori, art. quatuor primis magis nitidis, 6 – 10 fere triangularibus. Pronotum transversim subquadratum, longitudine vix quarta parte latius et in medio perparum rotundato-dilatatum, transversim leviter convexum, nigrum, nitidum, admodum dense subtiliter punctatum et ad marginem basalem utrinque propius angulos posticos foveola minus distincta notatum, angulis anticis obtusis, rotundatis, posticis subrectis, acumine tamen nonnihil prominenti et oblique producto, margine basali minus tenui, parum elevato. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, subtilissime densius punctatum. Elytra pronoti basi plus quam quarta parte latiora, fere ad 3/4 partem totius longitudinis subaequilata, sat convexa, nigra, nitida, subtiliter striato-punctata, punctis sat dense impressis, apicem versus sensim adhuc subtilioribus et ante apicem denique subtilissimis, interstitiis planis et omnino laevigatis. Corpus subtus nigrum, nitidum; abdomine obsoletius subtilissime punctato. Pedes cyaneo-nigri, violaceo colore nonnihil micantes.

c) k) Corpore sat elongato, convexo et subcylindrico, colore nigro aut nigro-aeneo, rarissime magis viridi-aeneo; oculis plus minusve approximatis;

« EdellinenJatka »