Sivut kuvina
PDF
ePub

antennis paulo gracilioribus quam in proxime praecedentibus, interdum fere filiformibus; pronoto transversim subquadrato vel interdum paulo magis elongato et in medio paulo magis rotundato-dilatato, plerumque confertim punctato, longitudinaliter plus minusve profunde impresso aut canaliculato, interdum foveolato, angulis ejus posticis interdum sat productis; elytris punctatoaut foveolato-striatis, rarissime in Strong. giganti) striato-punctatis: prosterno inter coxas admodum elevato, minus angusto et excavato (in Strong. orientali et giganti lato), postice leviter producto aut magis depresso. Spec. Asiae mer. orientalis mediae, majoris aut maximae magnitudinis 214--219.

214. Strong. melanarium: Nigrum, minus nitidum, ore antennisque apicem versus fuscis; pronoto transversim subqvadrato, longitudine paulo latiori, confertissime sat fortiter punctato, angulis anticis rotundatis, lateribus in medio leviter rotundato-dilatatis, angulis posticis lateraliter vix productis, margine basali sat alte elevato; elytris modice convexis, versus basin sat profunde, versus apicem sensim multo subtilius obsoletiusque punctato-striatis, interstitiis inter strias latioribus, levissime convexis et coriaceis.

Longit. 17,4--23 m. m.; Latit. hum. 5,4-6,8 m. m. Stenochia rectipes Deyrolle, sec. indiv. a denominatore hoc nomine acceptum. Habitat in India orientali; individuum e Himalaya reportatum nobis generose donavit V. Cl. Westermann Ilafniae (Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis).

Strong. macropi colore simile, sed majus et praeterea pronoto fortiter punctato et elytris multo subtilius punctato-striatis valde diversum. Caput creberrime punctatum, fronte longitudinaliter et profunde foveolata; oculis magnis, valde approximatis. Antennae feminae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus parum dilatatae, articulis quatuor primis nigris, nitidis, ceteris dilutius fuscis, latitudine multo longioribus, maris capite cum prothorace duplo fere longiores, apicem versus vix dilatatae. Pronotum transversim subquadratum, prope basin longitudine haud quarta parte latius, angulis anticis obtusis, rotundatis, lateribus in medio leviter rotundatodilatatis, ante angulos basales levissime sinuatis, angulis hisce lateraliter vix productis, margine basali dense punctato et sat alte elevato, ante scutellum nonnihil depresso, transversim leviter convexum, nigrum, perparum nitidum, confertissime sat fortiter punctatum, in medio longitudinaliter obsolete depressum et in impressione angustissime et irregulariter laevigatum. Scutellum triangulare, nigrum, dense punctatum, in medio linea angusta laevigata signatum. Elytra modice convexa, nigra, multo minus quam in speciebus plerisque hujus generis nitida, versus basin sat profunde, versus apicem sensim

[ocr errors]

multo subtilius obsoletiusque punctato-striata, punctis plerisque subquadratis, ante apicem admodum obsoletis, interstitiis inter strias levissime convexis, coriaceis, vix vero punctulatis. Corpus subtus cum pedibus nigrum et magis quam supra nitidum; abdomine densius, sed obsoletius punctato.

215. Strong. macrops: Elongatum, sat convexum, nigrum, modice nitidum, antennarum articulo ultimo obscurius fulvo-testaceo; pronoto leviter transverso, in medio nonnihil rotundato-dilatato et apicem versus multo magis. quam basin versus angustato, confertim punctato, vix ruguloso, longitudinaliter obsoletissime impresso; elytris profunde punctato-striatis, punctis basin versus magnis et profunde impressis, apicem versus multo minoribus.

Longit. 15,5 — 24 m. m.; Latit. hum. 4,3 - 8,5 m. m. Helops macrops Wiedemann, Zoolog. Magaz., II, p. 40, 57. Ilabitat in Bengalia et in insulis Ceylon et Java; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Berolinense et Clmi Dris Dohrn.

Caput nigrum, subopacum, confertim punctatum, fronte plerumque obsolete foveolata; oculis valde approximatis. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus nonnihil dilatatae, nigrae, articulo ultimo obscurius fulvo-testaceo, art. penultimis latitudine longioribus. Pronotum prope basin longitudine quarta parte latius, in medio nonnihil rotundatodilatatum et apicem versus multo magis, quam basin versus angustatum, transversim parum convexum, nigrum, subopacum, confertim punctatum, vix rugulosum, longitudinaliter obsoletissime impressum et subcanaliculatum, angulis anticis obtusis, rotundatis, posticis acutioribus, parum productis, margine basali praesertim in medio altius elevato. Scutellum triangulare, nigrum, magis nitidum, parce punctatum. Elytra pronoti basi haud quarta parte latiora, ultra 23 partem totius longitudinis subaequilata vel levissime angustata, sat convexa, modice nitida, profunde punctato-striata, punctis striarum in disco sat magnis et profundis, apicem versus multo minoribus, interstitiis angustioribus, leviter convexis, basin versus obsoletius transversim rugosis. Corpus subtus nigrum, nitidum. Pedes plerumque magis piceo-nigri.

Abdominis segmentum sextum maris haud exsertum.

216. Strong. basifemoratum: Elongatum, subcylindricum, nigrum, nitidum, femoribus a basi ad medium usque rufo-testaceis; pronoto latitudine media fere longiori, in medio leviter dilatato, apicem versus paulo magis quam basin versus angustato, ante angulos basales leviter sinuato, dense fortius punctato et longitudinaliter obsoletius impresso; elytris profundius et distincte punctato-striatis, punctis apicem versus subtilioribus et denique subobsoletis, interstitiis vix conspicue parce punctulatis, praesertim exterioribus leviter convexis.

Longit. 18,6—20,5 m. m.; Latit. hum. 5,5–6 m. m.

Strongylium basifemoratum Deyrolle in lit., sec. indiv. a denominatore hoc nomine acceptum.

Habitat in China orientali (Schang-hai); Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis et coll. Vri Cimi Westermann Hafniae.

Strong. clavipedi magnitudine aequale et statura corporis admodum simile, sed pedibus longioribus et praesertim femoribus haud clavatis valde diversum. Caput nigrum, minus nitidum, confertius punctatum, fronte media longitudinaliter profundius et latius canaliculata; oculis praesertim maris valde approximatis. Antennae capite cum prothorace dimidio circa longiores, praesertim maris admodum graciles, apicem versus leviter dilatatae, nigrae, articulis primis nonnihil nitidis, art. ultimis latitudine multo longioribus. Pronotum in individuis masculinis latitudine media fere longius, in medio leviter rotundato-dilatatum et apicem versus paulo magis, quam basin versus angustatum, ante angulos basales leviter sinuatum, transversim admodum convexum, nigrum, modice nitidum, dense fortius punctatum, longitudinaliter latius, sed obsoletius impressum et ante scutellum transversim paulo fortius transversim depressum, angulis anticis obtusis, admodum rotundatis, posticis acutis, sat productis, margine basali distincte determinato, in medio paulo latiori et paulo magis elevato. Scutellum magis elongatum, subtriangulare, nigrum, nitidum, parcius, sed distincte punctatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, fere ad 34 partem totius longitudinis aequilata, sat convexa, nigra, nitida, punctato-striata, punctis dense impressis, versus basin elytrorum sat profundis, apicem versus sensim multo subtilioribus et denique subobsoletis et magis distantibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, abdomine subtilissime punctato et versus basin obsolete aciculato. Pedes nigri, nitidi, femoribus ad medium usque rufo-testaceis.

217. Strong. javanicum: Minus elongatum, subcylindricum, nigroaeneum, nitidum, antennarum articulis tribus primis, pectoris lateribus pedibusque picescentibus; antennis capite cum prothorace parum longioribus, api

versus paulo fortius dilatatis et compressis; pronoto leviter transverso, in medio aequaliter nonnihil rotundato-dilatato, transversim admodum convexo,

cem

creberrime minus profunde punctato et longitudinaliter canaliculato; elytris sat profunde punctato-striatis, punctis ad apicem usque sat distincte impressis, interstitiis inter strias levissime convexis, subtilissime punctulatis.

Longit. 13,7 m. m.; Latit. hum. 5 m. m. Habitat in insula Java; individuum unicum masculinum in coll. Vri Clmi Westermano Hafniae ibidum captum est m. Maji 1814.

[ocr errors]

A proxime praecedentibus statura corporis multo breviori antennisque apicem versus magis dilatatis admodum diversum. Caput nigrum, anterius magis nitidum, creberrime punctatum, fronte latius obsoletiusque impressa; oculis admodum approximatis. Antennae capite cum prothorace vix vel parum longiores, apicem versus sensim magis dilatatae et compressae, nigrofuscae, opacae, articulis tribus primis picescentibus, paulo magis nitidis, art. ultimis leviter transversis. Pronotum leviter transversum, longitudine quarta circa parte latius, in medio nonnihil rotundato-dilatatum, basin et apicem versus aequaliter angustatum, transversim admodum convexum, nigrum, nitidum, creberrime punctatum, in medio longitudinaliter minus profunde canaliculatum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, margine basali distincte determinato et modice elevato. Scutellum triangulare, latitudine fere longius, subtiliter distincte punctatum. Elytra minus fortiter convexa, pronoti basi tertia fere parte latiora, fere ad 23 partem totius longitudinis, subaequilata, nigro-aenea, nitida, sat profunde punctato-striata, punctis apicem versus parum subtilioribus, interstitiis inter strias levissime convexis, subtilissime punctulatis. Corpus subtus nigro-aeneum, subvirescens, nitidum, pectoris marginibus picescentibus. Pedes picei, femoribus tibiisque apicem versus magis nigricantibus.

Segmentum sextum abdominis nonnihil exsertum.

218. Strong. orientale: Elongatum, sat convexum, obscurius aut laetius viridi-aeneum, capite et pronoto subopacis aut modice nitidis; pronoto transversim subquadrato, confertissime profunde punctato, in medio longitudinaliter profunde et late impresso, margine ejus basali minus tenui, praesertim in medio sat alte elevato; elytris punctato-striatis, punctis prope

basin sat magnis et profundis, apicem versus sensim minoribus et paulo magis obsoletis, interstitiis inter strias leviter convexis, tertio, quinto et septimo ante apicem evidenter magis elevatis.

Longit. 22–27 m. m.; Latit. hum. 6,8—8,6 m. m.
Habitat in insulis Java et Borneo; Mus. Lugdunense.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Inter species maximas hujus generis adnumerandum. Caput obscure aut interdum paulo laetius viridi-aeneum, subopacum, confertissime profunde punctatum; oculis magnis, valde approximatis. Antennae elongatae, dimidii fere corporis longitudine, nigrae, opacae, articulis tribus vel quatuor primis nonnihil nitidis, art. penultimis latitudine triplo fere longioribus. Pronotum transversim subquadratum, longitudine plus quam quarta parte latius, apicem versus vix conspicue angustatum, transversim in medio nonnihil convexum, obscure aut interdum paulo laetius viridi-subaeneum, admodum opacum aut modice nitidum, confertissime profunde punctatum, subrugulosum, ante marginem basalem brevissimo spatio sublaevigatum et multo magis nitidum, in medio longitudinaliter late et profunde canaliculatum et utrinque magis versus basin foveis duabus indeterminatis impressum, angulis anticis rotundatis, posticis perparum retrorsum productis, margine basali minus tenui, in medio magis, versus latera minus elevato. Scutellum subtriangulare, obtusius, obscurius viridi-aeneum, admodum nitidum, nonnihil inaequale, rudius punctatum, interdum longitudinaliter rugosum. Elytra pronoti basi plus quam quarta parte latiora, humeris sat prominentibus, ultra 23 partem totius longitudinis subaequilata vel levissime angustata, praesertim anterius sat convexa, obscurius aut paulo laetius viridi-aenea, nitida, punctato-striata, punctis basin versus sat magnis et profundis, apicem versus sensim minoribus et magis obsoletis, interstitiis inter strias laevigatis, praesertim exterioribus nonnihil convexis, tertio, quinto et septimo ante apicem evidenter magis elevatis, interdum subcarinatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, sat dense subtilius punctatum. Pedes obscurius viridi-aenei, punctatissimi, femoribus basin versus fucescentibus, tarsis nigricantibus.

219. Strong. gigas: Elongatum, sat convexum, supra nigro-aeneum, subtus magis virescenti-aeneum, nitidum, antennis apicem versus tarsisque fuscis; pronoto leviter transverso, in medio admodum dilatato, dense rudius punctato, longitudinaliter canaliculato et in disco paulo pone medium foveis duabus obliquis, magnis et profundis, notato; elytris inaequalibus, longitudinaliter et transversim quasi subplicatis, striato-punctatis, punctis haud magnis, apicem versus adhuc minoribus et minus profunde impressis.

Longit. 23-25,6 m. m.; Latit. hum. 7-8 m. m.
Habitat in insula Java; Mus. Berolinense et Cimi Dris Dohrn.

Maximae magnitudinis. Caput praesertim anterius obscure virescentiaeneum, parum nitidum, confertim rudius, sed minus profunde punctatum, fronte longitudinaliter obsolete canaliculata; oculis sat approximatis. Anten

« EdellinenJatka »