Sivut kuvina
PDF
ePub

viter transverso et transversim admodum convexo, in medio parum rotundato- . dilatato, crebre fortius punctato et longitudinaliter latissime, sed obsoletius impresso; elytris sat fortiter punctato-striatis, punctis in medio disco magnis, ante apicem subtilibus, interstitiis basin versus obsoletius transversim rugosis.

Longit. 13-14,5 m. m.; Latit. hum. 4,5—5 m. m. Stenochia foveolata Ménétriés in lit., sec. coll. Mannerhı. Habitat in insulis Philippinis; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis et l'indobonense.

Caput viridi-aeneum, nitidum, creberrime profunde punctatum; oculis modice distantibus. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae, nigrae, articulis primis nitidis, ultimis opacis, creberrime punctatis, latitudine longioribus. Pronotum leviter transversum, longitudine vix quarta parte latius, in medio parum rotundatodilatatum, transversim admodum convexum, viridi-aeneum, nitidum, creberrime fortius punctatum et longitudinaliter latissime, sed obsoletius impressum, angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, margine basali minus tenui, in medio paululum altius elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, densius distincte punctatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, ultra 3 partem totius longitudinis aequilata, sat convexa, in disco ante medium transversim obsolete depressa, viridi-aenea, nitida, sat fortiter punctatostriata, punctis in disco magnis, subhexagonis, ante apicem subtilibus, striis ibidem sat profunde exaratis, interstitiis basin versus obsoletius transversim rugosis, apicem versus leviter convexis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum; abdomine parcius punctato. Pedes magis cyanescentes, tarsis nigris.

Abdominis segmentum sextum maris vix conspicuum.

c) V Corpore admodum (in Strong. Motschulskyi minns) elongato, sat convexo, colore subvirescenti-cupreo aut subaurichalceo; oculis modice aut paulo magis distantibus; pronoto transverso (in Strong. Motschulskyi apicem versus angustato), crebre aut confertim rudius punctato; elytris profunde aut fortiter punctato-striatis, transversim obsoletius aut distinctius transversim rugulosis, in disco interdum transversim biimpressis; prosterno inter coxas plus minusve elevato (in Strong. Motschulskyi latiori et magis dilatato), postice admodum depresso, apice praesertim in Strong. ambiguo nonnihil prominenti.

Spec. ex insulis Java et Borneo mediae aut minoris magnitudinis 225-226.

225. Strong. ambiguum: Elongatum, subcylindricum, obscure virescentiaurichalceum, admodum nitidum, antennis violascenti-nigris, pedibus nigro

[ocr errors]

aeneis, interdum nonnihil cyanescentibus, femoribus plerumque longe ultra medium obscurius rufis; pronoto subquadrato, apicem versus parum angustato, transversim leviter convexo, crebre admodum inaequaliter et fortiter punctato; elytris punctato-striatis, punctis anterius versus marginem lateralem magnis, profundis et paulo magis elongatis, versus suturam et apicem multo subtilioribus.

Longit. 11,5—15 m. m.; Latit. hum. 4,2—5 m. m.

Strongylium ambiguum Mäklin, sec. indiv. hoc. nomine in museo Berolinensi determinatum.

Habitat in insula Java et ibidem a Vro Clmo Westermann mens. Maji 1814 captum; Mus. Berolinense, Lugdunense et coll. VV. Clmorum Chevrolat Parisiis, Westermann Hafniae et Thorey Hamburgi.

Speciebus generis Camarimenae quodammodo simile. Caput obscure virescenti-subaeneum, modice nitidum, admodum crebre profundius punctatum, fronte longitudinaliter latius et profundius canaliculata; oculis feminae minus distantibus, maris admodum approximatis. Antennae capite cum prothorace parum longiores, apicem versus sensim fortius dilatatae et compressae, violascenti-nigrae, articulis primis magis nitidis, interdum picescentibus, art. penultimis longitudine dimidio latioribus. Pronotum prope basin longitudine haud quarta parte latius, apicem versus parum angustatum, leviter transversim convexum, obscure virescenti-aurichalceum, admodum nitidum, aut interdum magis obscure cupreum, crebre, nonnihil inaequaliter, fortiter et rude punctatum, ante scutellum profundius transversim depressum, angulis anticis obtusis, rotundatis, posticis acutioribus, marginibus lateralibus fere rectis, margine basali praesertim in medio minus tenui, modice elevato. Scutellum subtriangulare, virescenti-aeneum, nitidum, apicem versus parcius punctatum, interdum impressum. Elytra pronoti basi quinta circa parte latiora, ultra 3 partem totius longitudinis subaequilata, admodum convexa, obscurius virescenti-aurichalcea, nitida, sat profunde punctato-striata, punctis in disco anterius versus marginem lateralem magnis, profundis et magis elongatis, versus suturam et apicem multo subtilioribus, interstitiis vix convexis, exterius a basi ultra medium obsoletius transversim rugulosis. Corpus subtus obscure subvirescenti-aurichalceum; abdomine crebrius punctato. Pedes nigricantes, interdum cyanescentes, nitidi, femoribus plerumque longe ultra medium et tibiis rarissime basin versus obscure rufescentibus, femoribus prope apicem rarius viridi-aeneis.

Abdominis segmentum sextum maris haud exsertum.

2

226. Strong. Motschulskyi: Minus elongatum, supra obscure subvirescenti-cupreum, parum nitidum, subtus viridi-aeneum et multo magis nitidum, tarsis antennisque nigris, harum articulo primo, clypeo, femoribus tibi

, isque obscure rufis; pronoto prope basin longitudine quarta parte latiori, api

versus rotundatim angustato, transversim admodum convexo, confertissime rude punctato et ruguloso; elytris sat fortiter punctato-striatis, punctis in disco ultra medium magnis, apicem versus admodum abrupte multo subtilioribus.

cem

Longit. 9,4 m. m.; Latit. bum. 3,6 m. m.
Habitat in insula Borneo; Coll. Vri Clmi Motschulsky.

Strong. ambiguo fortasse proximum, sed vario modo tamen valde diversum. Caput virescenti-nigrum, perparum nitidum, confertim rudius punctatum, rugulosum, anterius magis rufescens, fronte subimpressa; oculis parum distantibus. Antennae capite cum prothorace quarta circa parte longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae, fusco-nigrae, basin versus picescentes, articulo primo dilutius rufo. Pronotum prope basin longitudine quarta fortasse parte latius, apicem versus rotundatim admodum angustatum et antice profundius emarginatum, transversim nonnihil convexum, obscure subvirescenti-nigrum, parum cupreum, confertim rude punctatum, rugulosum, longitudinaliter latius, sed obsoletissime et vix conspicue impressum, angulis anticis obtusis, lateribus in medio tuberculo minuto et vix prominenti armatis, angulis posticis paulo acutioribus, sed haud productis, margine basali modice elevato. Scutellum elongato-triangulare, obscure cupreum, admodum nitidum, parce punctatum. Elytra pronoti basi quarta fere parte latiora, ad 23 partem totius longitudinis aequilata, sat alte convexa, in medio disco transversim biimpressa, obscure subvirescenti-cuprea, modice nitida, sat fortiter punctato-striata, punctis in disco ultra medium magnis, profundis et subhexagonis, apicem versus admodum abrupte subtilioribus, interstitiis ultra medium angustis et undulatis, apicem versus paulo latioribus, rectis et parcius, subtiliter punctulatis. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, versus latera magis

Pedes obscure rufi, tarsis nigricantibus.

[ocr errors]

aureum.

[ocr errors]

a) r) Corpore admodum elongato, modice convexo, colore supra obscurius virescenti -, subtus laetius viridi-aeneo; oculis distantibus; antennis minus gracilibus, apicem versus magis dilatatis, articulo tertio sequenti parum longiori; pronoto leviter transverso et in medio parum rotundato-dilatato, parcius punctato; elytris foveolato-striatis, foveolis in disco inter se confluentibus; prosterno inter coxas latiori, nonnihil elevato et excavato, postice depresso. Spec. e Caffraria infra mediae magnitudinis 227.

227. Strong. fossulatum: Elongatum, modice convexum, supra obscurius virescenti --, subtus laetius viridi-aeneum, admodum nitidum, antennis apicem versus nigricantibus, pedibus magis violaceo-aeneis, femoribus fere ad apicem usque rufo-testaceis; pronoto leviter transverso, lateribus perparum rotundato-dilatatis, apicem versus nonnihil angustato, parcius sat profunde punctato; elytris foveolato-striatis, foveolis in medio disco inter se confluentibus. fossulas longiores formantibus, versus apicem elytrorum multo minoribus et denique punctiformibus; tibiis nonnihil dilatatis.

Longit. 10,5—12,6 m. m.; Latit. hum. 3-4 m. m. Eutrapela fossulata Boheman in lit., sec. coll. Dohrn. Habitat Caffrariam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Vindobonense et Cimi Dris Dohrn.

Tibiarum forma admodum singulare. Caput obscurius viridi-aeneum, modice nitidum, minus dense profundius punctatum; oculis distantibus. Antennae feminae capite cum prothorace parum longiores, apicem versus fortius dilatatae et compressae, articulis penultimis longitudine paulo brevioribus, maris capite cum prothorace plus quam quarta parte longiores. apicem versus minus fortiter dilatatae, articulis penultimis latitudine paulo longioribus, in utroque sexu viridi-aeneae, apicem versus nigricantes. Pronotum leviter transversum, longitudine vix quinta parte latius, in medio perparum dilatatum et apicem versus paulo magis angustatum, antice leviter emarginatum, transversim parum convexum, obscurius viridi-aeneum, modice nitidum, parcius sat profunde punctatum, interdum longitudinaliter subtilissime et vix conspicue canaliculatum, angulis anticis obtusis, admodum rotundatis, posticis subrectis, margine basali modice et aequaliter elevato. Scutellum triangulare, viridiaeneum, nitidum, parce punctatum. Elytra pronoti basi quarta parte latiora, parum ultra 23 partem totius longitudinis subaequilata, anterius modice convexa et posterius sensim magis declivia, viridi-aenea, nitida, foveolato-striata, foveolis nonnullis in medio disco inter se confluentibus, fossulas longiores formantibus, versus apicem elytrorum multo minoribus, magis magisque punctiformibus, interstitiis admodum angustis, inter fossulas inter se confluentibus. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum; abdomine in individuis femininis minus dense subtiliter, in individuis masculinis profundius densiusque punctato. Pedes magis violaceo-aenei, femoribus fere ad apicem usque rufis aut

[ocr errors]

rufo-testaceis; tibiis nonnihil incurvatis et praesertim paulo ante apicem evidenter dilatatis.

Abdominis segmentum quintum maris sat profunde impressum et apice emarginatum.

a) s) Corpore elongato, sat convexo et subcylindrico, posterius tamen nonnihil dilatato, colore saturatiori, violaceo-cyaneo aut violascenti-cupreo, segmentis duobus ultimis abdominis in Strong. conicicolli rufo-testaceis, elytris in Strong, apicali ultra medium testaceo-rufis; oculis plus minusve distantibus; antennis apicem versus fortiter dilatatis; pronoto apicem versus magis angustato; elytris ultra medium foveolato-striatis aut subseriatim foveolatis; prosterno inter coxas lato et leviter excavato, postice depresso. Spec. ex America centrali et Brasilia majoris magnitudinis 228—229.

228. Strong. conicicolle: Elongatum, subcylindricum, posterius tamen evidenter magis dilatatum, saturate violaceo-cyaneum aut interdum nigrocyaneum, nitidum, antennis apicem versus tarsisque nigricantibus, segmentis duobus ultimis abdominis rufo-testaceis; pronoto prope basin longitudine parum latiori, apicem versus angustato et in medio levissime dilatato, dense subtiliter punctato et subtiliter transversim ruguloso; elytris ultra medium inaequaliter foveolato apicem versus regulariter punctato-striatis.

[ocr errors]

Longit. 15–17 m. m.; Latit. hum. 4,3-5,6 m. m. Habitat Americam centralem (individua e Veragua et Nicaragua allata viđimus); Mus. Academiae Alexandrinae IIelsingforsiensis, Berolinense et coll. Vri Cimi Motschulsky.

Caput saturatius cyaneum, admodum nitidum, densius subtiliter punctatum, media fronte interdum subdepressa; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace vix vel parum longiores, apicem versus fortiter dilatatae et compressae, basin versus-cyaneo -, apicem versus fusco-nigrae, articulis tribus penultimis transversis. Pronotum prope basin longitudine vix vel parum latius, apicem versus admodum angustatum et in medio levissime dilatatum, parum convexum, saturatius violaceo-cyaneum aut violaceo-nigrum, nitidum, sat dense subtilius punctatum, transversim subtiliter rugulosum, linea impressa longitudinali obsoletiori notatum, angulis anticis obtusioribus, posticis subrectis, margine basali modice elevato. Scutellum subtriangulare, nigroviolaceum, nitidum, impunctatum, sed interdum obsoletius longitudinaliter strigulosum. Elytra sat convexa, pronoti basi plus quam quarta parte latiora, apicem versus nonnihil dilatata, saturate violaceo-cyanea aut nigro-violacea, nitida, profunde striata, subsulcata, striis a basi ultra medium inaequaliter dense

« EdellinenJatka »