Sivut kuvina
PDF
ePub

mubich Damaetas formerly gave Fistula, Damoetas dono mihi quam dedit olim:

NO TE S.

ε. Έaly governs a dative cafe. But καλούσι, μαλάχής έστιν αγρίας ειδος «« this we are now upon is utterly φύλλα σεριφερή ώσπερ κυκλάμινος, « unnatural, and ungrammatical. «« I am therefore clearly of opinion καυλον δίπηκυν: ρίζαν δε γλίσχρου

έγχνοα" έχει δε άνθος ροδοειδές o with those who take Hibiscus (and

. " that it may be fo taken De La deuxņu šude Ivo 'Svépartem An« Cerda News). for a large plant or Jala dia woruker. Iès sy wodúlittle tree, out of which wands XPNOTOV áutns. Palladius also has “ may be made. And then all is “Althaeae, hoc eft, Ibisci folia et plain ; compelleres drive them

có radices.”

But it is not cer" with a wand of Hibiscus. 'Tis tain, either that Hibiscus is the

only a Metonymia materiae, con same with Althaea, or that the Al

tinually used not only in Poetry, thaea of the Ancients is the very 6. but in common discourse. Be- same plant that we now call marsh

fides, Virgil na where mentions mallow. Pliny expressly says, the « this Hibiscus, whatever it be, as Ibiscus is a sort of parsnep, being 6c food for cattle : that baskets are more slender ;

" Hibiscum

a pasti " made of it, he informs us in the naca gracilitate diftat, damnatum « laft Eclogues the only place, ex “ in cibis, sed medicinae utile :"

cept this, in which he mentions and again, “ Pastinacae fimile hio it. Or if it does here mean such « biscum, quod molochen agrian “ food; I fhould take it thus, com: vocant.' The same author

pellere, i. e. congregare, for lo speaks of the Althaea in another

the word is fometimes used, en place, and makes it a sort of mal " tice them, or draw them toge- low, with a large leaf, and a white " ther with it; not drive them to root: “In magnis laudibus Malva

it. This would be good senfe 6 est utraque, et sativa et sylvestris, “; and good grammar.”

“Duo genera earum, amplitudine The Hibiscus, or Ibifcus is gene

discernuntur. Majorem rally allowed to be the same with “ Graeci Malopem vocant in fathe Althaea, on the authority of

Alteram ab emolliendo Dioscorides, who says, “ The Al "ventre, dictam putant Malachan.

thaea, which some call Ibiscus, is “ E sylvestribus, cui grande folium a fort of wild mallow, with ct et radices albae, Althea, vocatur,

round leaves, like those of Cy- “ ab excellentia effectus à quibuf6 clamen, and woolly. The flower * dam Aristalthea." Theophrasis like a rose, therstalk two cu tus is often quoted, as speaking of bits high, and the poot is 'white the Hibiscus, which I believe must

on the inside this called Al have been taken from the Latin " thaea on account of it's many vir- translation, in which Aa Jaio is ren "tues:" 'Anfaía, fuor di ICloxon dered Ibiscus by Gaza, for I cannot

66 folii

66 tivis.

[ocr errors][ocr errors]

Ecl. II.Ver. 31.

ECL II./ Et dixit, moriens: Te nunc habet ista secundum. I when be died, saying, you nesu

are the second pelelor of it. NO.T-E S.

more

find it any where in the original. think it means here only a little He says the Althaea has a leaf like switch, to drive the kids. mallow; but larger, and

31. Mecum una, &c.] Burman woolly, a yellow flower, and a fruit observes, that this line is wanting in like mallow : "Exen del.. Amaia one copy; and that in another it is φύλλον μεν όμοιον τη Μαλάχη πλην Meque una, which makes the fenie μείζον και δασύτερον" τους δε καυλούς to be, You ball drive the fact, and μαλακούς άνθος δε μήλινον, καρ

at the same time imitate Pan in singing Prov di Soov uanáx. But neither singing Pan.

me, or rather, you fall imitate me in

But he thinks the this description, nor that which was

common reading is as good. quoted from Diofcorides, agrees

Imitabere Pana canendo. ] “You with our marsh-mallow. For the

“ fhall play on the pipe with me, leaves are not round, as Dioscori

" after the example of a Deity. des describes it ; nor is the flower

- For Pan is the God of the counyellow, as we find in Theophrastus.

try, formed after the fimilitude Some indeed pretend to read uéravou « of nature. Hence he is called inftead of μήλινον: but though μέλας " Pan, that is, Universal: for he and niger are used for several red 46 has horns in likeness of the rays flowers ; yet I believe pale flowers, “ of the sun, and of the horns of such as those of the marsh-mallow, " the moon : his face is red, in are never so called. Others think 16 imitation of the aether : he has the Abutilon is the Angaíc; but the on his breast a starry nebris, of flower of the Abutilon has not the

ap

" spotted skin, to represent the pearance of a rose, which it ought

66 ftars: his lower part is rough, for to have, according to Dioscorides, " the trees, Ihrubs, and wild beasts: nor has it the fruit of the mallow, " he has goats feet, to thew the according to Theophraftus. There- “ solidity of the earth: he has a fore I will not affirm any thing pofi " pipe of seven reeds, because of tively concerning either the Althaca " the celestial harmony, in which or the Hibiscus; nor will I venture 56 there are seven sounds, as we to differ from those learned men, who “ have observed on ver. 646. of the take them to be one plant, and the “ fixth Aeneid, Septem difcriming fame with our marsh-mallow. But “ vocum: he has a crook, because of this I may dare say, that Scaliger “ the year, which returns into it. had no authority to affirm, that the 66 self, because he is the God of all ancient husbandmen purged their nature, he is said to have fought cattle with marsh-mallows ; : of er with Cupid, and to have been which I do not find the least hint in overcome by him, because, as 'any of the writers on agriculture. “ we fead in the tenth Eclogue, Therefore I agree with those, who 66 Omnia vincit amor. Therefore,

“ according

[ocr errors]

Danaetas fpake; and fooliß Dixit Damoetas: invidit ftultus Amyntas.
Amyrtas enviedo

Ν Ο Τ Ε S.

€ according to fables, Pan is faid to "Όρνίς ήτ' έαρος πολυανθέος εν σε “ have been in love with the nymph τάλοισι « Syrinx, who being purfued by him Θρήνον επιπρoχέουσα, χέει μελίγηρυν « implored the aid of the earth, and

doidnu. « was turned into a reed ; which " Pan, to footh his passion, formed « into a pipe:” SÈRVIUS.

He is said to wear the spotted skin Pan was esteemed by the Ancients, of a lynx; to be the God of the shepherds, and to preside over rural affairs; thus --Λαΐφος δ' επί νώτα δαφοινών our Poet,

Λυγκος έχει. Pan curat oves, oviumque We find allo, in the fame Poem, magiftros:”

that when Mercury fed theep in Arand in the first Georgick ;

cadia, he fell in love with a nymph,

and married her; that she brought Pan ovium cuftos."

forth Part, at whose countenance be

ing affrighted she ran away: but He is said by Homer, in one of his that Mercury was exceedingly de-' hymns, to be the son of Mercury, lighted with him, and wrapped him and to have goats feet and two up in a hare's skin, and carried him horns::

to the mansion of the Gods, and 'Αμφί μοι Ερμείαο φίλον γόνον έν- hewed him to Jupiter and the ret,

who admired him very much, espe

cially Bacchus, and called him Pan, Αίγυπόδην δικέρωτα, φιλόκροτον. because he rejoiced all their hearts. He is alfo called the God of thep- Και ο όγ' ες 'Aρκαδιών πολυπίδακα herds;

μητέρα μήλων Σαν ανακεκλημέναι νόμιον θεόν.

Έξίκετ’ ένθα δε οι τέμενος Κυλλήνιόν

έστιν He is faid to make fne melody with 'Ενθ' όγε και θεός ών ψαθαρότριχα reeds, and to sing as sweet as a

μηλ' ενόμευεν nightingale;

'Ανδρί παρά θνητώ: 9άλε γαρ σόθος

υγρός επελθών *Ακρής έξανιων δονάκων υπό μούσαν Νύμφη εύπλοκάμω Δρύοπος φιλότητα

μιγημαι. Νήδυμον, ουκ αν τον γε παραδράμοι Εκ δ' ετέλεσσε γάμον θαλερόν τέκε και έν μελέεσσιν

έν μεγάροισιν

Ερμείη

νεπε Μούσα

[ocr errors]
[ocr errors]
« EdellinenJatka »