Sivut kuvina
PDF
ePub

Practerea duo nec tuta mihi valle reperti 40 Befodes I have seeno kida, tobias

I found in a dangerous vallays NOTES.

Ερμείη φίλον υιον, άφαρ τερατωπόν να των οκτώ θεών λογιζονται είναι οι ιδέσθαι,

Mευδήσιοι' τους δε οκτώ θεους τούτους Αιγιπόδης δικέρωα, πολύκροτον, ηδυ- προτέρους των δυώδεκα θεών φασί χες γέλωτα,

νέσθαι" γράφoυσι δε δή και γλύφουν Φεύγε δ' αναίξας, λείπον δ' άρα παϊδα οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί, τι9ήνη:

του Πανός, κατάπερ "Έλληνες, των Δείσε γαρ ως ίδoν όψιν αμείλιχον γαλμα αιγοπρόσωπον και τραγοσ ηυγένειον.

κελέα: δυτι τοιούτον νομίζοντες είναι: Τον δ' αιψ' Ερμείας έριoύνιος εις χέρα μιν, αλλ' όμοιον τοϊσι άλλοισι θεοίσι 9ηκε

όταν δε έινεκα τοιούτον γράφoυσι αυτόν, Δειξάμενος" χαίρεν δε νόω στεριώσια ού μοι ήδειον εστί λέγειν" σέβονται και δαίμον.

στάντας τους αιγας οι Μενδώσμοι, και Ρέμφα δ' ες αθανάτων έδρας κιε, σαι- μάλλον τους έρσενας των θηλεων και θα καλύψας

τούτων ου αιπόλοι τιμας μεζονας έχουΔέρμασιν εν συκινούσιν όρεσκώοιο λα σι: έκ δε τούτων είς μάλιστα, όστις γωου,

έπεσαν αποθάνη, σένθος μέγα σαντι Παρ' δε Ζηνί κάθιζε και άλλους αθα- τω Μενδησίων νομώ τίθεται καλέέται νάτοισιν.

δε ό τε τράγος και ο Παν Αίγυπλισία Δείξε δε κούρον εόν πάντες δ' άρα θυ- Μένδης: εγένετο δ' εν τω νομώ τούτω μον έτερφθεν

επ' έμε τούτο το τερας γυναικοί τρία 'Αθάνατοι, σερίαλλα δ' και Βάκχειος γος εμίσγείο αναφανδόν δυτο ες έπια Διόνυσος.

δείξιν ανθρώπων απίκετο. In the fame Πανα δε μιν καλέεσκον ότι Φρένα σα- book he tells us, that the Greeks σιν έτερψε.

thought Pan to be the son of Penelope

by Mercury ; Πανί δε τω εκ ΠηνεHerodotus, in his Euterpe, tells us, λόπης, εκ ταύτης γαρ και Ερμεω, λές that the people of Mendes in Egypt γεται γενέσθαι υπό Ελλήνων και Παν. esteemed Pan as one of the eight This indeed is not greatly to the ho Deities, whom they looked upon as nour of that lady, so famous for her prior to the twelve : that they re- chastity: much less is that, which presented him as having the face and has been related by some writers of legs of a goat : that they also wor a later date, that he was called Tlat, ship all goats, especially the males; because he was the fon of Penelope that both Pan and a goat are called by all her woersa. : Bochart will have Mendes in the Egyptian language; his name to be derived from the Heand that some abominable rites were brew Drpan or 719 pun, which fig4 used in this goat-worship. Tà lã; nifics a great aftorijoment, because

fuch

ibeir skins are foasted with Capreoli, sparfis etiam nunc pellibus albo,

wbites

NO TE S.

such terrors are called panick. Thę • Inter fe junctis nomen tenuisse fame learned writer obferves also that

puellae. 110 is by some pronounced phun whence Faunus is another name for 35. Quid non faciebat Amyntas.] the same deity.

Here again Catrou will have Amyn32. Pan primus calamos, &c.] tâs to be one of Virgil's supposed Thus he is mentioned by Bion, as scholars, Cebes, and that he here the inventor of the shepherd's pipe ;, stirs up Alexander, or Alexis, to

emulate the ardour of Cebes in his Ως έυρε πλαγίαυλον ο Παν. .

poetical studies.

36. ' Eft mihi difparibus, &c.] The fable of Pan being in love with Having represented the excellence the nymph Syrinx, who fled from of mufick, the shepherd now enhim till the came to a river that deavours to allure Alexis, by setting stopt her Alight, where she was forth the great value of the pipe turned into reeds, is related in the which 'he possessed, and by a pre-, first book of Ovid's Metamorphoses. sent of two beautiful kids. This Poet tells us, that Pan grasp The shepherd's pipe was coming his arms full of reeds instead of posed of seven reeds, unequal ja the nymph, stood fighing by the length, and of different tones, river side; where observing the joined together with wax. The fireeds, as they were moved by the gure of it is to be seen in several wind to make an agreeable sound, monuments of antiquity. Theohe cut some of them, and joining critus indeed mentions a pipe of nine them together with wax, formed a reeds shepherd's pipe :

Σύριγγ αν εποίησα καλαν έγω έν" Panaque cum prensam fibi jam “Syringa putaret,

νεάφωνον, , «« Corpore pro Nymphae calamos Λευκός καρόν έχουσαν, ίσον κάτω, “ tenuiffe palustres.

Moov awwley: "Dumque ibi fufpirat, motos in 66 arundine ventos

but feven was the usual number. « Effecisse sonum tenuem, similem Cicutis.} Gicuta is commonly

thought to be hemlock. It is not « Arte nova, vocifque Deum dul- to be fupposed; that they ever made 66 cedine captum,

their pipes of hemlock, which is “ Hoc mihi concilium tecum, dix- very offensive. It is probably used " iffe, manebit.

for any hollow stalk in general. SerAtque ita difparibus calamis com vius says it means the space between pagine çerae

two joints of a reed;

66 Cicuta and

tem

[ocr errors]

que querenti:

[ocr errors]

Bina die siccant ovis ubera : 'quos tibi servo.

tbey drain ebe rivo dugs of a

fbeep every day. NOTES

[ocr errors]
[ocr errors]

tem est spațium, quod est inter “which he fings. Thus Cebes encannarum nodos.”

“ vies Virgil the flute which he had 5 37. Damoetas.] Catrou is of received from Lucretius; that is, opinion, that Virgil, under the “ the glory of hexameter verfe.” name of Damoetas, means the Poet Thus, according to this learned Lucretius, who was the reformer of Critick, Virgil, who had taken the hexameter verfe. This Aute, Cebes to instruct, and had succeeded fays he, is a legacy, which Virgil fo well therein, as to make him a had left him by Lucretius, who died good Poet, calls him a fool for emuthe very day that Virgil put on his lating his master; notwithstanding manly gown ; that is, about the that four or five lines before he had time when our author began his proposed him to Alexander, as wormost early poems.

But Lucretius thy of his imitation. Besides, it is was not a writer of Bucolicks; and plain, that Damoetas. bequeathed it cannot be supposed, that Virgil, his pipe to Corydon with his dying at the age of fixteen or seventeen breath, and that Amyntas envied years, could be thought of conse- him the legacy at that very time; quence enough to be a successor to a Poet of so established a reputation as " Et dixit mariens': te nunc habet Lucretius.

u ista fecundum : 39. Invidit stultus Amyntas.] Ser- " Dixit Damoetas: invidit ftultus vius, as he is quoted by Masvicius, i " Amyntas.” says, that one Cornificius, who prefended to write against Virgil, is Therefore Cebes must have been meant here:," Amyntam Corni, present, when Lucretius bequeathed “ ficium vult intelligere, quia co- his poëtical genius to Virgil

, and natus est contra Virgilium scrie have envied him for it. Now is it “ bere, vel, ideo ftultus, quia in- possible for any one to suppose, that “ vidit:”. But Burman observes, Virgil, at the age of seventeen, could that this note is not to be found in be thought second to Lucretius, or any of the manuscripts or printed that he had then instructed a youth editions of that Commentator. so well in poetry, that he should

Virgil intends hereby, says think of being his rival? " Catrou, to make Alexander un 40. Praeterea. duo, &c.] Thus “ derstand the progress that Cebes the Cyclops, in the thirteenth book " had made in poetry. He was of Ovid's Metamorphosis ;

come to such a height, as even , " to envy his master the first glory “ Inveni geminos, qui tecum lu“ “ in versification. The works cf

« dere poffint, " a Poet are represented under the “ Inter se fimiles, vix ut dignoscere symbol of the instrument, to

E

6 Villofae

« poffis,

Eberty lis bas already begged that Jampridem a me illos abbducere Thestylis orat: , ; she may bave them;

NOTES

is found upon

ei ji

[ocr errors]

3

- Villofae catulos in fummis mon Pierius' found in a very ancient : « tibus ursae.

manuscript Sparsis etiam nunc "pelll« Inveni, et dixi, dominae ferva- bus ; Ambo bina die, &c, Catrou :66 bimus iftos.”

prefers this reading, and has ad" "A rugged bears fough twins I mitted it into the text. Burman

rejects it, because it is not coun: " The mountain late, scarce from tenanced by the best manuscripts ; ct each other known,

and he thinks ambo superficous, since is Fór thiee to play with: finding 48. Dir.) ! Virgit is wont to

we have had duo already < these I said, My mistress you shall serve.”

& hulle die for quotidie or uno die,

5. Ed. III. 34. XI. Aen. 397 SANDYS.

66 thus also Quintilian, X. de Inft. 1. Nec tuta ...: valle.] He aug" Orát. 3. Virgilium pauciffimos die ments the value of these kids, by ski composuilse verfus auctor eft Vas telling Alexis, in what a dangerous « rus." BURMAN. Hoone place: he had found them. It was

43: Hampridem a mie ilos, &c.] in a valley, probably between two This is taken from the third Idyltocks, of difficult, and dangerous lium of Theocritus ; access ; or perhaps exposed to wild beasts. or robbers.

*Η μαν του λευκών διδυματόκον αιγα Reperti.] La Cerda understands this word to exprefs, that thefe kids Ταν με και α Μέρμνωνος Έριθακίς

φυλάσσω, had beeri loft, and found again. & Dr Trapp is earneft for this inter μελανόχρως pretation, because he fays they must 'Attil. wwwós, émai tò mou budaa have been sollen by Corydon, if ... Spilnai they had not been his own before; and therefore ought to be restored to

". I have a pretty goat,' a lovely the right owner. But we may fuppose them to have been wild kids; "She bears two kids, yet fills three and it is plain, that they were taken “ pails, at night...ii. from the dam; because they are put . This tawny. Befs: hath begg’d, to a Theep tò nurfe...

and begg'd in vain; 2-41. Sparsis etiam nunc pellibus als

$. But now 'tis her's, fonce you my 66 Kids at first-have white gifts disdain.” CRE ÉCH. 6 spots, which alter, and lose their

si beauty afterwards. Therefore he Theftylis.] It is plain from this " says I reserve two kids for you, paffage, that. Theftylis is not the $! which have not yet lost the whité mother of Corydon, às Catrou 6 spots out of their skins.”SERVIUS. imagines:

Abducere

a

- wbite,

bo.]

ld. I.ver. 45

Lilium, 2 Vin-lapallens, 3 Papaver: 4 Narcifous, 5 Anethum. 6 Casia.7 Hyacinthw.8 Caltha?

[ocr errors]
« EdellinenJatka »