Burgerlijk recht, recht van koophandel en burgerlijke rechtsvordering. [1839]-1902, Nide 60

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Sisältö

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 3 - ... indien het geding in dien staat is, dat daarover bij een en hetzelfde eindvonnis kan worden beslist.
Sivu 211 - Dans tous. les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.
Sivu 87 - De bepalingen betreffende de inrichting van het bestuur worden, voor zooveel zij niet reeds aan Ons bekend zijn gemaakt, binnen eene maand na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders of hoofden der kerkgenootschappen aan Ons medegedeeld.
Sivu 229 - Metselaars, timmerlieden,1) en andere ambachtslieden, welke tot het zetten van een gebouw of het maken van eenig ander aangenomen werk gebezigd zijn...
Sivu 106 - Ik heb mitsdien de eer te concludeeren tot verwerping der voorziening, met veroordeeling van den eischer in de kosten.
Sivu 87 - Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen vrijheid verzekerd alies wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te regelen.
Sivu 90 - April 1855 tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, uitgaat van de stelling, dat bij het bestreden arr.
Sivu 170 - Dat voornemen wordt bewezen door eene gedane verklaring, zoowel bij het bestuur der gemeente welke men verlaat, als bij dat der gemeente waar de woonplaats wordt overgebragt. Bij gebreke van verklaring, zal het bewijs van het voornemen uit de omstandigheden worden opgemaakt.
Sivu 179 - ... de voornamen, den naam, het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats van de personen, welke de verschijnende persoon vertegenwoordigde, en te dier zake, met toepassing van de artt.
Sivu 354 - Trafiek op te richten of zoodanig eerlijk bedrijf aan te vangen, als hij verkiezen zal. Het Vertegenwoordigend Lichaam zorgt, dat de goede orde, het gemak en gerief der ingezetenen te dezen opzigte, worden verzekerd".

Kirjaluettelon tiedot