Sivut kuvina
PDF
ePub

nae capite cum prothorace plus quam quarta parte longiores, apicem versus sensim levissime dilatatae et minus compressae, obscure fuscae, articulis quatuor primis nigro-aeneis, art. ultimis latitudine multo longioribus. Pronotum prope basin longitudine quarta circa parte latius, in medio admodum dilatatum et apicem versus magis, quam basin versus angustatum, praesertim in medio transversim nonnihil convexum, obscurius nigro-aeneum, minus nitidum, dense, versus latera crebre et ante scutellum paulo parcius punctatum, longitudinaliter canaliculatum et in disco paulo pone medium foveis duabus obliquis, magnis profundisque notatum, angulis anticis obtusis, rotundatis, posticis acutioribus, lateraliter nonnihil productis, margine basali admodum lato, modice elevato. Scutellum elongato-triangulare, aeneum, parcius punctatum. Elytra pronoti basi tertia circa parte latiora, ultra 2/3 partem totius longitudinis subaequilata vel levissime angustata, sat convexa, apicem versus paulo magis declivia, nigro-aenea, sat nitida, admodum inaequalia, transversim et longitudinaliter inaequali modo quasi subplicata, striato-punctata, punctis sat dense impressis, haud magnis, apicem versus sensim adhuc minoribus et minus profunde impressis. Corpus subtus virescenti-aeneum, nitidum; abdomine densius, haud profunde punctato. Pedes virescenti-aenei, tarsis piceo-fuscis.

a) ) Corpore sat elongato, admodum convexo et subcylindrico, colore nigro, elytris abdomineque rufis; oculis admodum distantibus; antennis praesertim feminae robustioribus; pronoto subquadrato, minus dense sat fortiter punctato. longitudinaliter profundissime canaliculato et foveolis profundis notato; elytris punctato-striatis; prosterno inter coxas parum elevato, postice magis depresso. Spec. ex Himalaya mediae magnitudinis 220.

220. Strong. rufipenne: Elongatum, subcylindricum, nigrum, nitidum, elytris, medio pectore abdomineque rufis, hoc versus latera nigro-punctato; pronoto subquadrato, apicem versus tamen levissime angustato, nonnihil convexo, minus dense sat fortiter punctato, longitudinaliter profundissime canaliculato et in disco paulo pone medium utrinque foveola profunda notato, margine basali in medio altius elevato; elytris a basi ad 22 partem totius longitudinis levissime dilatatis, subtilius punctato-striatis, punctis striarum dense impressis, ante apicem subtilibus.

Longit. 12-16 m. m.; Latit. hum. 4-5 m. m.

Strongylium rufipenne Kollar et Redtenbacher, in Hügel's Kaschmir und das Reich der Siek, IV, 2, p. 533, pl. 25, fig. 3, sec. ind. typ. e museo Vindobonensi a Celeb. Professore Redtenbacher benigne transmissa.

Habitat Himalayam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Vindobonense et Clmi Dris Dohrn.

Caput nigrum, admodum nitidum, sat dense profundius punctatum, fronte longitudinaliter impressa; oculis maris modice, feminae magis distantibus. Antennae nigrae, maris capite cum prothorace plus quam dimidio longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae, feminae multo robustiores, apicem versus magis dilatatae, capite cum prothorace haud dimidio longiores, articulis penultimis in utroque sexu latitudine longioribus. Pronotum longitudine parum latius, in medio levissime rotundato-dilatatum et apicem versus magis, quam basin versus angustatum, nigrum, nitidum, in disco minus dense, versus latera paulo crebrius sat fortiter punctatum, longitudinaliter late et profundissime canaliculatum, in disco utrinque paulo pone medium foveola profunda notatum, angulis anticis obtusis, rotundatis, posticis subrectis, vix productis, margine basali in medio altius elevato. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, parcius punctatum. Elytra pronoti basi quarta circa parte latiora, praesertim posterius sat convexa, a basi ad 21⁄2 partem totius longitudinis levissime dilatata, rufa, nitida, subtilius punctato-striata, punctis striarum dense impressis, ante apicem subtilibus, interstitiis inter strias omnino fere laevigatis, exterioribus saltem levissime convexis. Corpus subtus nigrum, nitidum, pectore medio abdomineque rufis, segmentis singulis abdominis prope marginem lateralem puncto majusculo nigro signatis. Pedes nigri, nitidi, tarsis rufescentibus.

Abdominis segmentum sextum maris haud exsertum.

a) m) Corpore sat elongato, convexo et subcylindrico, posterius tamen leviter dilatato; colore cupreo-aeneo; antennis sat gracilibus; pronoto apicem versus angustato, haud impresso; elytris subtiliter punctato-striatis; femoribus distincte clavatis; prosterno inter coxas vix elevato et leviter excavato, postice nonnihil producto, sed admodum depresso. Spec. majoris magnitudinis e China orientali 221.

221. Strong. clavipes: Elongatum, subcylindricum, cupreum, nitidum, scutello viridi-aeneo, antennis apicem versus saltem nigricantibus; pronoto longitudine vix vel parum latiori, a basi apicem versus angustato, densius sat profunde et distincte punctato, angulis ejus posticis lateraliter nonnihil productis; elytris subtiliter punctato-striatis, punctis dense impressis, apicem versus indistinctis, subtilissimis et inter se confluentibus, interstitiis inter strias praesertim exterioribus leviter convexis.

Longit. 19-20 m. m.; Latit. hum. 5,5-5,6 m. m.

Habitat in China orientali; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (individuum ad Schang-hai captum accepimus a Vro Clmo Deyrolle Parisiis) et coll. Vri Clmi Westermann Hafniae.

Caput obscurius cupreum aut interdum magis viridi-aeneum, sat nitidum, confertim sed admodum distincte punctatum, fronte media parcius punctata; oculis distantibus. Antennae capite cum prothorace plus quam quarta parte longiores, admodum graciles, apicem versus nonnihil dilatatae, basin versus magis cupreae vel nigro-aeneae, articulis quatuor ultimis nigro-fuscis, opacis, articulo tertio elongato, sequenti dimidio fere longiori, art. penultimis latitudine multo longioribus. Pronotum prope basin longitudine vix, interdum parum latius, apicem versus sensim sat angustatum et paululum ante medium perparum dilatatum, transversim admodum convexum, laetius aut obscurius cupreum, nitidum, densius sat profunde et distincte punctatum, angulis anticis obtusis, posticis acutioribus et lateraliter leviter productis, margine basali minus tenui, aequaliter, sed haud alte elevato, viridi-aeneo. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, aut sublaevigatum, aut parce punctatum, interdum supra profunde excavatum. Elytra pronoti basi plus quam quarta parte latiora, ultra 2/3 partem totius longitudinis subaequilata vel levissime dilatata, admodum convexa, cuprea, nitida, subtiliter punctato-striata, punctis dense impressis, apicem versus subtilissimis, indistinctis et inter se fere confluentibus, interstitiis inter strias vix conspicue punctulatis, praesertim exterioribus leviter convexis. Corpus subtus cupreum, nitidum; abdomine densius et subtilius punctato, aciculato. Pedes cupreo- vel virescenti-aenei, femoribus basin versus attenuatis, apicem versus distincte clavatis, tibiis anterioribus nonnihil incurvatis.

a) n) Corpore elongato, subcylindrico, colore obscurius viridi-aeneo, pronoto postice elytrisque obscure cupreis; oculis approximatis; antennis apicem versus fortius dilatatis; pronoto longitudine haud latiori, tuberculis duobus maximis et valde elevatis, in disco fere conniventibus, margine ejus laterali leviter reflexo; elytris profunde et fortiter punctato-striatis. orientalis majoris magnitudinis 222.

Spec. Indiae

222. Strong. insigne : Elongatum, subcylindricum, viridi-aeneum, nitidum, pronoto postice elytrisque obscure cupreis, antennis tarsisque nigris, femoribus basin versus rufis; pronoto longitudine haud latiori, lateribus modice rotundato et ante angulos posticos lateraliter nonnihil productos leviter sinuato, postice subtilissime punctato, longitudinaliter impresso et tuberculis duobus

maximis, valde elevatis, in disco fere conniventibus et apice intus emarginatis munito; elytris longe ultra medium profunde et fortiter, paulo ante apicem subtilius obsoletiusque punctato-striatis.

Longit. 19 m. m.; Latit. hum. 6 m. m.

Habitat Indiam orientalem; in museo Berolinensi individuum unicum e Bintang allatum.

Inprimis forma pronoti insigne. Caput obscure viridi-aeneum, postice obscure cupreum, crebre punctatum, fronte media impressa; oculis approximatis, parum omnino distantibus. Antennae capite cum prothorace paulo longiores, apicem versus fortius dilatatae, nigrae, apicem versus opacae, articulo tertio sequenti paulo longiori, art. penultimis latitudine longioribus, ultimo oblique truncato. Pronotum longitudine haud latius, lateribus modice rotundatum et ante angulos posticos leviter sinuatum, obscure viridi-aeneum, nitidum, postice obscure cupreum, laevigatum, paulo ante marginem posticum subtilissime et obsolete punctulatum, longitudinaliter sat profunde impressum et praeterea ad angulos posticos foveolis profundis notatum, in disco tuberculis duobus maximis, a canalicula media ad marginem lateralem utrinque extensis, valde elevatis et intus excavatis, apice emarginato fere conniventibus, armatum, angulis anticis obtusis, posticis subacutis, nonnihil productis, margine basali praesertim in medio alte elevato, marg. laterali leviter reflexo, punctis impressis notato. Scutellum triangulare, cupreum, nitidum, laevigatum. Elytra convexa, in medio dorso tamen subapplanata et impressionibus quatuor transversis latis, sed obsoletis notata, longe ultra medium profunde et fortiter, paulo ante apicem subtilius obsoletiusque punctato-striata, obscure cuprea, nitida, summo margine laterali viridi-aeneo. Corpus subtus viridiaeneum, nitidum; abdomine densius subtiliter punctulato, apice rufescenti. Pedes viridi-aenei, femoribus basin versus rufis, tarsis nigris.

a) o) Corpore elongato, subcylindrico, colore nigro, elytris a basi ad medium usque obscure virescenti-aeneis; oculis valde approximatis; antennis sat gracilibus, artic. tertio sequenti multo longiori; pronoto elongato, antice valde elevato, tumuloso; elytris anterius subfoveolato-striatis et transversim sat fortiter rugosis, paulo pone medium magis elevatis et paulo latioribus, simpliciter punctato-striatis; prosterno inter coxas admodum elevato, excavato et nonnihil dilatato, postice admodum producto, sed magis declivi. Spec. ex India orientali majoris magnitudinis 223.

223. Strong. angusticolle: Elongatum, subcylindricum, nigrum, admodum nitidum, femoribus fusco-rufis, elytris a basi ad medium usque ob

scurius virescenti-aeneis, apicem versus violaceo-nigris; pronoto latitudine longiori, in medio perparum dilatato et apicem versus paululum magis, quam basin versus angustato, antice valde elevato, tumuloso, minus dense subtiliter punctato; elytris ad medium usque minus alte elevatis, dense subfoveolatostriatis et transversim fortiter rugulosis, deinde subito magis elevatis et paulo latioribus, quasi inflatis, punctato-striatis, punctis striisque apicem versus sensim subtilioribus magisque obsoletis.

Longit. 17 m. m.; Latit. hum. 5 m. m.

Habitat in India orientali (Sylhet); Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (individuum nonnihil mutilatum accepimus a Vro Cimo Deyrolle Parisiis).

Statura corporis et sculptura elytrorum admodum singulare. Caput virescenti-nigrum, subaeneum, nitidum, minus dense subtilius sed distinctissime punctatum, fronte media longitudinaliter profunde foveolata; oculis valde approximatis. Antennae in individuo descripto ad partem mutilatae, admodum graciles, fusco-nigrae, articulo tertio elongato, sequenti evidenter longiori, art. 5—8 sensim paululum latioribus, latitudine tamen multo longioribus. Pronotum latitudine paulo longius, in medio perparum dilatatum, longitudinaliter convexum et antice fortiter elevatum, nigrum, modice nitidum, minus dense subtiliter punctatum, angulis posticis nonnihil productis, margine basali praesertim in medio alte elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, laevigatum, longitudinaliter subexcavatum. Elytra pronoti basi quarta saltem parte latiora, sat convexa, ad medium usque (versus latera paulo ultra medium) obscure virescenti-aenea, dense subfoveolatim punctato-striata et transversim sat fortiter rugulosa, pone medium multo magis elevata et paulo latiora, violaceo-nigra, nitida, simpliciter punctato-striata, punctis ante apicem subtilioribus et multo magis obsoletis, interstitiis inter strias leviter convexis. Corpus subtus nigrum, admodum nitidum. Pedes fusco-nigri, femoribus tibiisque posterioribus apicem versus obscurius rufis.

a) p) Corpore elongato, admodum convexo, colore viridi-aeneo; oculis modice vel admodum distantibus; antennis apicem versus leviter dilatatis; pronoto transversim subquadrato, creberrime fortius punctato; elytris sat fortiter punctato-striatis; prosterno inter coxas admodum elevato, postice depresso et leviter dilatato. Spec. ex insulis Philippinis mediae magnitu

dinis 224.

224. Strong. foveolatum: Elongatum, admodum convexum, viridi-aeneum, nitidum, pedibus magis cyanescentibus, antennis tarsisque nigris; pronoto le

« EdellinenJatka »