Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]

ion, ac ni saif yn ffordd pech counsel of the ungodly, nor aduriaid, ac nid eistedd yn eis- stood in the way of sinners : teddfa gwatwarwýr.

and hath not sat in the seat of

the scornful. 2 Ond sydd â'i ewyllys 2 But his delight is in the y'nghyfraith yr Arglwydd; ac law of the Lord : and in his yn myfyrio yn ei gyfraith ef law will he exercise himself day ddydd a nos.

and night. 3 Ac efe a fydd fel pren wedi 3 And he shall be like a tree ei blannu ar lan afonydd dyfr- planted by the water-side : that oedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth will bring forth his fruit in due yn ei bryd ; a'i ddalen ni wŷwa, season. a pha beth bynnag a wnel, efe a 4 His leaf also shall not wilwydda.

ther : and look, whatsoever be

doeth, it shall prosper, 4 Nid felly y bydd yr annuw 5 As for the ungodly, it is not iol ; ond fel mân us yr hwn a so with them : but they are chwal y gwŷnt ymaith.

like the chaff, which the wind scattereth away from the face

of the earth. 5 Am hynny yr annuwiolion 6 Therefore the ungodly shall ni safant yn y farn, na phechad-, not be able to stand in the judgeuriaid y'nghynnulleidfa y rhai ment: neither the sinners in the cyfiawn

congregation of the righteous. 6 Canys yr Arglwydd a edwyn 7 But the Lord knoweth the ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd way of the righteous : and the yr annuwiolion a ddifethir. way of the ungodly shall perish. Psal. ii. Quare fremuerunt gentes? Psal. ii. Quare fremuerunt gentes >

HY do the heathen 20 oedd, ac y myfyria'r bobl furiously rage together : oedd beth ofer?

and why do the people imagine 2 Y mae brenhinoedd y ddaear a vain thing? yn ymosod, a'r pennaethiaid yn 2 The kings of the earth stand ymgynghori y'nghŷd, yn erbyn up, and the rulers take counsel yr Arglwydd, ac yn erbyn ei together : against the Lord, and Grist ef, gan ddywedyd,

against his Anointed.

. W

3 Drylliwn eu rhwymau hwy, 3 Let us break their bonds a thafiwn eu rheffynnau oddi- asunder : and cast away their wrthym.

cords from us. 4 Yr hwn sydd yn preswylio 4 He that dwelleth in heaven yn y nefoedd a chwardd: yr shall laugh them to scorn : the Arglwydd a'u gwatwar hwynt. Lord shall have them in derision.

5 Yna y llefara efe wrthynt 5 Then shall he speak unto yn ei lid, ac yn ei ddigllon- them in his wrath : and vex rwydd y dychryna efe hwynt. them in his sore displeasure.

6 Minnau a osodais fy Mrenhin 6 Yet have I set my King : ár Sion fy mynydd sanctaidd. upon my holy hill of Sion.

7 Mynegaf y ddeddf: dywed 7 I will preach the law, whereodd yr Arglwydd wrthyf, Fy of the Lord hath said unto me : mab ydwyt ti; myfi heddyw Thou art my Son, this day have a'th genhedlais.

I begotten thee. 8. Gofyn i mi, a rhoddaf y 8 Desire of me, and I shall give cenhedloedd yn etifeddiaeth i thee the heathen for thine inheti, a therfynau'r ddaear i'thritance : and the atmost parts feddiant.

of the earth for thy possession. 9 Drylli hwynt å gwïalen 9 Thou shalt bruise them with haiarn ; maluri hwynt fel llestr a rod of iron : and break them pridd.

in pieces like a potter's vessel. 10 Gan hynny'r awr hon, io Be wise now therefore, O frenhinoedd, byddwch synhwyr- ye kings : be learned, ye that ol: barnwŷr y ddaear, cymmer are judges of the earth. wch ddysg 11 Gwasanaethwch

yr

Ar 11 Serve the Lord in fear : glwydd mewn ofn, ac ymlawen- and rejoice unto him with rehệwch mewn dychryn.

12 Cusenwch y mab, rhag 12 Kiss the Son, lest he be iddo ddigio, a'ch difetha chwi angry, and so ye perish from o'r ffordd, pan gynneuo ei lid the right way : if his wrath be ef, ond ychydig. Gwŷn eu kindled, (yea, but a little,) blessbyd pawb a ymddiriedant yn- ed are all they that put their ddo ef.

trust in him. Ps. iii. Domine, quid multiplicati ? Ps. iii. Domine, quid multiplicati ?

RGLWYDD, mor aml ORD, how are they increas

fy nhrallodwýr? llawer y rhai sy'n codi i'm herbyn. are they that rise against me.

2 Llawer yw y rhai sy'n dy 2 Many one there be that say wedyd am fy enaid, Nid oes of my soul : There is no help iachawdwriaeth iddo yn ei Dduw. for him in his God.

3 Ond tydi, Arglwydd, ydwyt 3 But thou, O Lord, art my darian i mi; fy ngogoniant, a defender : thou art my worship, dyrchafydd fy mhen.

and the lifter

up

head. 4 A'm llef y gelwais ar yr 4 I did call upon the Lord Arglwydd, ac efe a'm clybu o'i with my voice : and he heard fynydd sanctaidd.

me out of his holy hill. 5 Mi a orweddais, ac a gysg 5 I laid me down and slept, ais ; ac a ddeffroais : canys yr and rose up again : for the Lord Arglwydd a'm cynhaliodd.

sustained me.

verence.

of my

dy bobl.

6 Nid ofnaf fyrddiwn o bobl, 6 I will not be afraid for ten y rhai o amgylch a ymosodas- thousands of the people : that ant i'm herbyn.

have set themselves against me

round about. 7 Cyfod, Arglwydd; achub 7 Up, Lord, and help me, O fi, fy Nuw: canys tarewaist my God : for thou smitest all fy holl elynion ar går yr ên; mine enemies upon the cheektorraist ddannedd yr annuw- bone; thou hast broken the iolion.

teeth of the ungodly. 8 Iachawdwriaeth sydd eiddo'r 8 Salvation belongeth unto the Arglwydd : dy fendith sydd ar Lord : and thy blessing is upon

thy people. Psal. iv. Cum invocarem.

Psal. iv. Cum invocarem. WRANDO fi pan alwyf, EAR me O

O Dduw fy nghyfiawnder: mewn cyfyngder yr eheng- thou hast set me at liberty when aist arnaf; trugarhâ wrthyf, ac I was in trouble ; have mercy erglyw fy ngweddi.

upon me, and hearken unto my

prayer. 2 O feibion dynion, pa hŷd y 20 ye sons of men, how long trowch fy ngogoniant yn warth? will ye blaspheme mine honour : yr hoffwch wegi, ac yr argeis- and have such pleasure in vaiwch gelwydd?

nity, and seek after leasing ? 3 Ond gwybyddwch i'r Ar Know this also, that the glwydd neillduo'r duwiol iddo Lord hath chosen to himself the ei hun: yr Arglwydd a wrendy man that is godly : when I call pan alwyf arno.

upon the Lord, he will hear me. 4 Ofnwch, ac na phechwch: 4 Stand in awe, and sin not : ymddiddenwch â'ch calon commune with

your own heart, eich gwely, a thewch.

and in your chamber, and be

still. 5 Aberthwch ebyrth cyfiawn 5 Offer the sacrifice of rightder ; a gobeithiwch yn yr Ar eousness : and put your trust glwydd.

in the Lord. 6 Llawer sy'n dywedyd, Pwy 6 There be many that say : a ddengys i ni ddaioni Ar- Who will shew us any good ? glwydd, dyrcha arnom lewyrch 7 Lord, lift thou up: the light dy wyneb.

of thy countenance upon us. 7 Řhoddaist lawenydd yn fy 8 Thou hast put gladness in nghalon, mwy nâ'r amser yr my heart : since the time that amlhâodd eu hŷd a'u gwin their corn, and wine, and oil, hwynt.

increased. 8 Mewn heddwch hefyd y 9 I will lay me down in peace, gorweddaf, ac yr hunaf: canys and take my rest : for it is thou, ti, Arglwydd, yn unig a wnei i Lord, only, that makest me dwell mi drigo mewn dïogelwch.

in safety Psal. v. Verba mea auribus.

Psal. v. Verba meu auribus.

my deall fy myfyrdod.

tation.

ar

consider my

2 Erglyw ar lêf fy ngwaedd, 2 O hearken thou unto the fy Mrenhin, a'm Duw: canys voice of my calling, my King, arnat y gweddïaf.

and
my

God : for unto thee will

I make my prayer. 3 Yn fore, Arglwydd, y clywi 3 My voice shalt thou hear fyllêf ; yn fore y cyfeiriaf fy betimes, O Lord : early in the ngweddi attat, ac yr edrychaf i morning will I direct my prayer fynu.

unto thee, and will look up. 4 Oherwydd nid wyt ti 4 For thou art the God that Dduw'n ewyllysio anwiredd: a hast no pleasure in wickedness : drwg ni thrig gydâ thi.

neither shall any evil dwell with

thee. 5 Ynfydion ni safant yn dy 5 Such as be foolish shall not olwg: caseаist holl weithredwýr stand in thy sight : for thou hatanwiredd.

est all them that work vanity. 6 Difethi y rhai a ddywedant 6 Thou shalt destroy them gelwydd: yr Arglwydd a ffieidd- that speak leasing : the Lord ia'r gwr gwaedlyd a'r twyll- will abhor both the blood-thirsty odrus.

and deceitful man. 7 A minnau a ddeuaf i'th dû 7 But as for me, I will come di

yn amlder dy drugaredd; into thine house, even upon ac à addolaf tua'th deml sanct- the multitude of thy mercy : aidd yn dy ofn di.

and in thy fear will" I worship

toward thy holy temple. 8 Arglwydd, arwain fi yn dy 8 Lead me, O Lord, in thy gyfiawnder, o achos fy ngelyn- righteousness, because of mine ion; ac uniona dy ffordd o'm enemies : make thy way plain blaen.

before my face. 9 Canys nid oes uniondeb yn 9 For there is no faithfulness eu genau; eu ceudod sydd an- in his mouth : their inward parts wireddau : bedd agored, yw

are very wickedness. eu cêg; gwenhieithiant â'u taf 10 Their throat is an open od.

sepulchre: they flatter with their

tongue. 10 Distrywia hwynt, O Dduw; 11 Destroy thou them, O syrthiant oddiwrth

cy- God; let them . perish through nghorion : gyr hwynt ymaith their own imaginations : cast

camweddau : them out in the multitude of canys gwrthryfelasant i'th er their ungodliness; for they have byn.

rebelled against thee. 11 Ond llawenhàed у

rhai oll 12 And let all them that put a ymddiriedant ynot tỉ : llafar- their trust in thee rejoice : they ganant yn dragywydd; am i ti shall ever be giving of thanks, orchuddio drostynt : a'r rhai a because thou defendest them; garant dy Enw, gorfoleddant they that love thy Name shali ynot.

be joyful in thee; 12 Canys ti, Arglwydd, a 13 For thou, Lord, wilt give fendithi y cyfiawn: à charedig- thy blessing unto the righteous : rwydd megis â tharian y coroni and with thy favourable kinddi ef.

ness wilt thou defend him as with a shield.

eu

yn amlder

eu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

are

pa hýd?

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. vi. Domine, ne in furore. Psal. vi. Domine, ne in furore. RGLWYDD, na cherydda Lord, rebuke me not in

fi yn dy lidiogrwydd, ac na chospa fi yn dy lid.

chasten me in thy displeasure. 2 Trugarhả wrthyf, Arglwydd, 2 Have mercy upon me, o canys llesg ydwyf fi : iachã fi, Lord, for I am weak": 0 Lord, O Arglwydd; canys fy esgyrn á healme, for my bones gystuddiwyd.

vexed. 3 A’m henaid a ddychrynwyd 3 My soul also is sore trouyn ddirfawr: tithau, Arglwydd, bled : but, Lord, how long wilt

thou punish me? 4 Dychwel, Arglwydd, gwared 4 Turn thee, O Lord, and fy enaid: achub fi er mwyn dy deliver my soul : O save me for drugaredd.

thy mercy's sake. 5 Canys yn angau nid oes 5 For in death no man regoffa am danat: yn y bedd pwy membereth thee : and who will a'th folianna?

give thee thanks in the pit ? 6 Diffygiais gan fy ochain; 6 I am weary of my groanbob nos yr ydwyf yn gwneuthur ing; every night wash I my fy ngwely yn foddfa: yr ydwyf bed : and water my couch with fi yn gwlychu fy ngorweddfa my tears. a'm dagrau. 7 Treuliodd fy llygad gan 7 My beauty is

gone

for very ddigter : heneiddiodd o herwydd trouble : and worn away because fy holl elynion.

of all mine enemies. 8 Ciliwch oddiwrthyf, holl 8 Away from me, all ye that weithredwyr anwiredd: canys work vanity : for the Lord hath yr Arglwydd a glywodd lef fy heard the voice of my weepwylofain.

ing. 9 Clybu'r Arglwydd fy neis 9 The Lord hath heard my yfiad : yr Arglwydd a dderbyn petition : the Lord will receive fy ngweddi.

my prayer. 10 Gwaradwydder a thralloder 10 All mine enemies shall be yn ddirfawr fy holl elynion : confounded, and sore vexed : dychweler a chywilyddier hwynt they shall be turned back, and yn ddisymmwth.

put to shame suddenly. Psal. vii. Domine, Deus meus. Psal. vii. Domine, Deus meus.

, thee yr ymddiriedais : achub fi I

: rhag fy holl erlidwŷr, a gwar- from all them that persecute me, ed fi.

and deliver me; 2 Rhag iddo larpio fy enaid 2 Lest he devour my soul, like fel llew, gan ei rwygo, pryd na a lion, and tear it in pieces : byddo gwaredydd.

while there is none to help. 30 Arglwydd fy Nuw, os 3 O Lord my God, if I have gwneuthum hyn; od oes anwir- done any such thing : or if there edd yn fy nwylaw;

be any wickedness in my hands; 40 thelais ddrwg i'r neb oedd 4 If I have rewarded evil unheddychol â mi; ie, mi a war- to him that dealt friendly with

« EdellinenJatka »