Sivut kuvina
PDF
ePub

me.

me.

ac i'r meddwon yr oeddwn yn drunkards make songs upon wawd.

13 Ond myfi, fy ngweddi sydd 13 But, Lord, I make my attat ti, Arglwydd, mewn am- prayer unto thee : in an acser cymmeradwy: 0 Dduw, ceptable time. yn lliosogrwydd dy drugaredd 14 Hear me, O God, in the gwrando fi, 'y'ngwirionedd dy multitude of thy mercy: even in iachawdwriaeth.

the truth of thy salvation. 14 Gwared fi o'r dom, ac na 15 Take me out of the mire, soddwyf: gwareder fi oddiwrth that I sink not : 0 let me be defy nghaseion, ac o'r dyfroedd livered from them that hate me, dyfnion.

and out of the deep waters. 15 Na lifed y ffrwd ddwfr 16 Let not the water-flood drosof, ac na lyngced y dyfnder drown me, neither let the deep fi; na chaued y pydew chwaith swallow me up: and let not the ei safn arnaf.

pit shut her mouth upon me. 16 Clyw fi, Arglwydd; canys 17 Hear me, O Lord, for thy da yw dy drugaredd : yn ol loving-kindness is comfortable : llïaws dy dosturiaethau edrych turn thee unto me according to arnaf.

the multitude of thy mercies. 17 Ac na chuddia dy wyneb 18 And hide not thy face from oddiwrth dy was; canys y mae thy servant, for I am in troucyfyngder arnaf: brysia, gwran- ble : 0 haste thee, and hear do fi.

18 Neså at fy enaid, a gwared 19 Draw nigh unto my soul, ef: achub fi o herwydd fy ngel- and save it : O deliver me, beynion.

cause of mine enemies. 19 Ti a adwaenost fy ngwarth 20 Thou hast known my rerudd, a'm cywilydd, a'm gwar- proof, my shame, and my disadwydd : fy holl elynion ydynt honour : mine adversaries are ger dy fron'di.

all in thy sight. 20 Gwarthrudd a dorrodd fy 21 Thy rebuke hath broken nghalon; yr ydwyf mewn gofid: my heart; I am full of heavia disgwyliais am rai i dosturio ness; I looked for some to have wrthyf, ac nid oedd neb; ac pity on me, but there was no am gysurwyr, ac ni chefais man, neither found I any to neb.

comfort me. 21 Rhoddasant hefyd fustl yn 22 They gave me gall to eat: fy mwyd, ac a'm dïodasant yn and when I was thirsty they fy syched â finegr.

gave me vinegar to drink.

23 Let their table be made a 22 Bydded eu bwrdd yn fagl snare to take themselves withal: ger eu bron, a'u llwyddiant yn and let the things that should dramgwydd.

have been for their wealth be

unto them an occasion of falling. 23 Tywyller eu llygaid, fel na 24 Let their eyes be blinded, welont; å gwna i'w llwynau that they see not: and ever bow grynu bob amser.

thou down their backs. 24 Tywallt dy ddig arnynt ; 25 Pour out thine indignation a chyrhaedded Vidiogrwydd dy upon them : and let thy wrathddigofaint hwynt.

ful displeasure take hold of them.

mewn

25 Bydded eu preswylfod yn

26 Let their habitation be anghyfannedd; ac na fydded a void : and no man to dwell in drigo yn eu pebyll.

their tents. 26 Canys erlidiasant yr hwn a 27 For they persecute him darawsit ti; ac am ofid y rhai whom thou hast smitten : and a archollaist ti, y chwedleuant. they talk how they may vex

them whom thou hast wounded. 27 Dod ti anwiredd at eu 28 Let them fall from one hanwiredd hwynt; ac na ddelont wickedness to another : and not i’th gyfiawnder di

come into thy righteousness. 28 Dilëer hwynt o lyfr y rhai 29 Let them be wiped out of byw; ac na 'sgrifener hwynt the book of the living : and not gyda'r rhai cyfiawn.

be written among the righteous. 29 Minnau, truan a gofidus 30 As for me, when I am poor ydwyf: dy iachawdwriaeth di, and in heaviness : thy help, O O Dduw, a'm dyrchafo.

God, shall lift me up. 30 Moliannaf Enw Duw ar 31 I will praise the Name of gân, a mawrygaf ef God with a song: and magnify mawl.

it with thanksgiving: 31 A hyn fydd well gan yr 32 This also shall please the Arglwydd 'nag ých neu fustach Lord : better than a bullock that corniog, carnol.

hath horns and hoofs. 32 Ý trueiniaid a lawenych 33 The humble shall consider ant

pan welant hyn: eich calon this, and be glad : seek ye afchwithau, y rhai a geisiwch ter God, and your soul shall Dduw, a fydd byw.

live. 33 Canys gwrendy'r Arglwydd 34 For the Lord heareth the ar dlodion, ac ni ddïystyra efe poor : and despiseth not his ei garcharorion.

prisoners. 34 Nefoedd a daear, y môr 35 Let heaven and earth praise a'r hyn oll a ymlusgo ynddo, him : the sea, and all that movmolant ef.

eth therein. 35 Canys Duw a achub Sion, 36 For God will save Sion, ac a adeilada ddinasoedd lu and build the cities of Judah : dah; fel y trigont yno, ac y that men may dwell there, and meddiannont hi.

have it in possession. 36 A hiliogaeth ei weision a'i 37 The posterity also of his meddiannant hi : a'r rhai a servants shall inherit it : and hoffant ei Enw ef, a breswyliant they that love his Name shall yhddi.

dwell therein. Psal. lxx. Deus in adjutorium. Psal. lxx. Deus in adjutorium. O Dduw, prysura

im gwared. HASTE thee, o God, to de =ymmorth.

help me, () Lord. 2 Cywilyddier a gwarthrudd 2 Let them be ashamed and r y rhai a geisiant fy enaid : confounded that seek after my röer yn eu hol a gwaradwydder soul : let them be turned back- rhai a ewyllysiant ddrwg i ward and put to confusion that

wish me evil. 3. Dattröer yn lle gwobr am 3 Let them for their reward

ni.

eu cywilydd, y rhai a ddywed- be soon brought to shame : that ant, Ha, ha.

cry over me, There, there. 4 Llawenyehed, a gorfoledded 4 But let all those that seek ynot ti y rhai oll a'th geisiant; thee be joyful and glad in thee: a dyweded y rhai a garant and let all such as delight in thy dy iachawdwriaeth yn wastad, salvation say alway, The Lord Mawryger Duw.

be praised. 5 Minnau ydwyf dlawd ac 5 As for me, I am poor and anghenus; o Dduw, brysia at- in misery : haste thee unto me, taf: fy nghymmorth a'm gwar- O God. edydd ydwyt ti, O Arglwydd ; 6 Thou art my helper, and na hir årig

my redeemer : 0 Lord, make no long tarrying.

YNO

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. lxxi. In te, Domine, speravi. Psal. lxxi. In te, Domine, sperati NOT ti, O Arglwydd, y IN

N thee, O Lord, have I put gobeithiais; na'm' cywil my trust, let me never be yddier byth.

put to confusion : but rid me, 2 Achub fi, a gwared fi yn dy and deliver me, in thy rightegyfiawnder : gostwng dy glust ousness; incline thine ear unto attaf, ac achub fi.

me, and save me. 3 Bydd i mi yn drigfa gadarn, 2 Be thou my strong hold, i ddyfod iddi bob amser : gor- whereunto I may alway resort : chymmynaist fy achub; canys thou hast promised to help me, ti yw fy nghraig a'm hymddiff- for thou art my house of deynfa.

fence, and my castle. 4 Gwared fi, o fy Nuw, o 3 Deliver me, Q my God, out law'r annuwiol : o law'r anghyf- of the hand of the ungodly : out iawn a'r traws.

of the hand of the unrighteous

and cruel man. 5 Canys ti yw fy ngobaith, O 4 For thou, O Lord God, art Arglwydd Dduw; fy ymddiried the thing that I long for : thou o'm hieuengetid.

art my hope, even from my youth. 6 Wrthyt ti y'm cynhaliwyd 5 Through thee have I been o'r bru; ti a'm tynnaist o groth holden up ever since I was born: fy mam : fy mawl fydd yn thou art he that took me out of wastad am danat ti.

my mother's womb; my praise

shall be always of thee. 7 Oeddwn i lawer megis yn

6 I am become as it were a rhyfeddod : eithr tydi yw fy monster unto many : but my nghadarn noddfa.

sure trust is in thee. 8 Llanwer fy ngenau a'th fol 70 let my mouth be filled iant, ac â'thogoniant beu- with thy praise : that I may nydd.

sing of thy glory and honour all

the day long. 9 Na fwrw fi ymaith yn am

8 Cast me not away in the ser henaint: na wrthod fi pan time of age : forsake me not ballo fy nerth.

when my strength faileth mé.. 10 Canys fy ngelynion sydd 9 For mine enemies speak yn dywedyd i'm herbyn ; 'a'r against me, and they that lay

[ocr errors]
[ocr errors]

rhai a ddisgwyliant am fy enaid wait for my soul take their a gydymgynghorant,

counsel together, saying : God 11 Gan ddywedyd, Duw a'i hath forsaken him; persecute gwrthododd ef : erlidiwch a him, and take him, for there is deliwch ef; canys nid oes gwar- none to deliver him. edydd.

12 O Dduw, na fydd bell 10 Go not far from me, O oddiwrthyf: fy Nuw, brysia i'm God : my God, haste thee to cymmorth.

help me. 13 Cywilyddier a difether y 11 Let them be confounded rhai a wrthwynebant fy enaid : and perish that are against my â gwarth ac â gwaradwydd y soul : let them be covered with gorchuddier y rhai a geisiant shame and dishonour that seek ddrwg i mi.

to do me evil. 14 Minnau a obeithiaf yn 12 As for me, I will patiently wastad, ac a'th foliannaf di fwy- abide alway : and will praise fwy.

thee more and more. 15 Fy ngenau a fynega dy 13 My mouth shall daily gyfiawnder a'th iachawdwriaeth speak of thy righteousness and beunydd : canys ni wn rifedi salvation : for I know no end arnynt.

thereof. 16 Y'nghadernid yr Arglwydd 14 I will go forth in the Dduw y cerddaf: dy gyfiawnder strength of the Lord God : and di yn unig a gofiaf fi.

will make mention of thy right

eousness only. 17 O'm hieuengetid y'm dysg 15 Thou, O God, hast taught aist, o Dduw: hyd yn hyn' me from my youth up until y mynegais dy ryfeddodáu. now: therefore will I tell of thy

wondrous works. 18 Na wrthod fi chwaith, O 16 Forsake me not, O God, Dduw, mewn henaint a phen- in mine old age, when I am gray, llwydni; hyd oni fynegwyf dy headed : until I have shewed nerth i'r genhedlaeth hon, a'th thy strength unto this generagadernid i bob un a ddelo. tion, and thy power to all them

that are yet for to come. 19 Dy gyfiawnder hefyd, O 17 Thy righteousness, O God, Dduw, sydd uchel, yr hwn a is

very high : and great things wnaethost bethau mawrion: pwy, are they that thou hast done; O O Dduw, sydd debyg i ti? God, who is like unto thee?

20 Ti, yr hwn a wnaethost i 18 ( what great troubles and mi weled aml a blin gystuddiau, adversities hast thou shewed a’m bywhậi drachefn, ac a’m me! and yet didst thou turn and cyfodi drachefn o orddyfnder y refresh me : yea, and broughtest ddaear.

me from the deep of the earth

again. 1 Amlhậi fy mawredd, ac 19 Thou hast brought me to a’m cysuri oddiamgylch. great honour : and comforted

me on every side.

20 Therefore will I praise thee 22 Minnau a'th foliannaf ar and thy faithfulness, O God, offeryn nabl, sef dy wirionedd, playing upon an instrument of

[ocr errors]
[ocr errors]

O

Gm

son.

O fy Nųw: canaf iť a'r delyn, musick : unto thee will I sing O Sanct Israel.

upon the harp, O thou Holz

One of Israel. 23 Fy ngwefusau a fyddant 21 My lips will be fain when hyfryd 'pan ganwyf i ti; a’m I sing unto thee: and so will my henaid, yr hwn a waredaist. soul whom thou hast delivered.

24 Fy' nhafod hefyd a draetha 22 My tongue also shall talk dy gyfiawnder beunydd: o her- of thy righteousness all the day wydd cywilyddiwyd a gwarad- long for they are confounded wyddwyd y rhai a geisiant niw- and brought unto shame that ed i mi.

seek to do me evil. Psal. lxxii. Deus, judicium.

Psal. Ixxii. Deus, judicium. Dduw, dod i'r Brenhin dy LIVE the King thy judge

farnedigaethau, ac i fab y ments, O God : and thy Brenhin dy gyfiawnder.

righteousness unto the King's 2 Efe a farn dy bobl mewn 2 Then shall he judge thy cyfiawnder, a'th 'drueiniaid â people according unto right: barn.

and defend the poor. 3 Y mynyddoedd a ddygant 3 The mountains also shall heddwch i'r bobl, a'r bryniau, bring peace : and the little hills trwy gyfiawnder.

righteousness unto the people. 4 Efe a farn drueiniaid

y

4 He shall keep the simple bobl, efe a achub feibion yr folk by their right : defend the anghenus, ac a ddryllia'r gore children of the poor, and punish thrymmydd.

the wrong doer. 5 Tra fyddo haul a lleuad 5 They shall fear thee, as long y'th ofnant, yn oes oesoedd. as the sun and moon endureth :

from one generation to another. 6 Efe a ddisgyn fel gwlaw ar 6 He shall come down like the gnu gwlan; fel cawodydd yn rain into a fleece of wool : even dyfrhầu'r ddaear.

as the drops that water the earth. 7 Yn ei ddyddiau ef y blodeu 7 In his time shall the righta'r cyfiawn; ac amlder o hedd- eous flourish : yea, and abunwch fydd tra fyddo lleuad. dance of peace, so long as the

moon endureth. 8 Ac efe a lywodraetha o fôr 8 His dominion shall be also hyd fôr, ac o'r afon hyd derfyn- from the one sea to the other : au y ddaear.

and from the flood unto the

world's end. 9 O’i flaen ef yr ymgrymma

9 They that dwell in the wiltrigolion yr anialwch : a'i elyn- derness shall kneel before him : ion a lyfant y llwch.

his enemies shall lick the dust. 10 Brenhinoedd Tarsis a'r 10 The kings of Tharsis and ynysoedd a dalant anrheg :

of the isles shall give presents : brenhinoedd Sheba a Seba a the kings of Arabia and Saba ddygant rodd.

shall bring gifts. ii lë, 'r holl frenhinoedd a 11 All kings shall fall down ymgrymmant iddo: yr holl gen- before him : all nations shall do hedloedd a'i gwasanaethant ef. him service.

12 Canys efe a wared yr ang 12 For he shall deliver the

« EdellinenJatka »