Sivut kuvina
PDF
ePub

ddïoddefaint, bod i ni gael ein sion we may be brought unto dwyn i ogoniant ei adgyfodiad the glory of his resurrection; ef; trwy yr unrhyw Iesu Grist through the same Jesus Christ ein Harglwydd. Amen.

our Lord. Amen. Yn lle yr Epistol. Esay vii. 10. For the Epistle. Isai. vii. 10.

Y RČArglwydd a'chwanegoda MOREOVER, the Lord wedyd, Gofyn it arwydd gan yr saying, Ask thee a sign of the Arglwydd dy Dduw, gofyn o'r Lord thy God; ask it either in dyfnder, neu o'r uchelder oddi- the depth, or in the height arnodd. Ond Ahaz a ddywed- above. But Ahaz said, I will odd, Ni ofynaf, ac ni themtiaf not ask, neither will I tempt the yr Arglwydd. A dywedodd yn- Lord. And he said, Hear ye tau, Gwrandêwch yr awrhon, now, house of David ; Is it a tỳ Dafydd; Ai bychan gen- small thing for you to weary nych flino dynion, oni flinoch men, but will ye weary my God hefyd fy Nuw? Am hynny yr also ? Therefore the Lord himArglwydd ei hun a ddyry i chwi self shall give you a sign; Bearwydd ; Wele, Morwyn a fydd hold, a Virgin shall conceive, feichiog, ac a esgor ar Fab, ac a and bear a son, and shall call eilw ei enw ef Immanuel. Ym his name Immanuel. Butter enyn a mêl a fwytty efe ; fel y and honey shall he eat, that he medro ymwrthod â'r drwg, ac may know to refuse the evil, ethol y da.

and choose the good. Yr Efengyl. St. Luc i. 26. The Gospel. St. Luke i. 26. Canton wayah weshed Gabriel Anein Gher

six tha menth the oddiwrth Dduw, i ddinas yn God unto a city of Galilee named Galilea a'i henw Nazareth, 'at Nazareth, to á Virgin espoused forwyn wedi ei dyweddïo i wr to a man whose name was Joa'i enw Ioseph, o dŷ Dafydd ; seph, of the house of David ; ac enw'r forwyn oedd Mair. A'r and the Virgin's name was Mary. angel a ddaeth i mewn atti, ac a And the angel came in unto her, ddywedodd, Hanffych well, yr and said, Hail, thou that art hon a gefaist râs: yr Arglwydd highly

favoured, the Lord is with sydd gydâ thi; bendigaid wyt thee; blessed art thou among ym mhlith gwragedd. A hithau, women. And when she saw him pan ei gwelodd, a gythryblwyd she was troubled at his saying, wrth ei ymadrodd ef : a meddylio and cast in her mind what mana wnaeth pa fath gyfarch oedd ner of salutation this should be. hwn. A dywedodd yr angel And the angel said unto her, wrthi, Nac ofna, Mair; canys Fear not, Mary; for thou hast ti a gefaist ffafr gydâ Duw. Ac found favour with God. And bewele ti a gei feichiogi yn dy hold, thou shalt conceive in thy groth, ac à esgori ar Fab, ac womb, and bring forth a Son, à elwi ei enw ef Iesu. Hwn and shalt call his name JESUS. fydd mawr, ac a elwir yn Fab He shall be great, and shall be y Goruchaf ; ac iddo y rhydd called the Son of the Highest; yr Arglwydd Dduw orseddfa ei and the Lord God shall give undad Dafydd. Ac efe a deyrnasa to him the throne of his father ar dý lacob yn dragywydd ; ac David. And he shall reign over

A

ar ei frenhiniaeth ni bydd diw- the house of Jacob for ever; and edd. A Mair a ddywedodd wrth of his kingdom there shall be no yr angel, Pa fodd y bydd hyn; end. Then said Mary unto the gan nad adwaen i wr? A'r ang- angel, How shall this be, seeing el a attebodd ac a ddywedodd 'I know not a man? And the anwrthi, Yr Yspryd Glân a ddaw gel answered and said unto her, arnat ti, a nerth y Goruchaf a'th The Holy Ghost shall come upon gysgoda di: am hynny hefyd, thee, and the power of the Highy peth sanctaidd a aner o hon- est shall overshadow thee: thereot ti, a elwir yn Fab Duw. Ac fore also that holy thing which wele, Elisabeth dy gares, y mae shall be born of thee shall be hithau wedi beichiogi ar fab yn called the Son of God. And beei henaint: a hwn yw'r chweched hold, thy cousin Elisabeth, she mis iddi hi, yr hon a elwid yn hath also conceived a son in her ammhlantadwy.. Canys gydâ old age; and this is the sixth Duw ni bydd dim yn ammhos- month with her who was called ibl. A dywedodd Mair, Wele, barren: for with God nothing wasanaethyddes yr Arglwydd; shall be impossible. And Mary bydded i mi yn ol dy air di. said, Behold the handmaid of A'r angel a aeth ymaith oddi- the Lord; be it unto me accordwrthi hi.

ing to thy word. And the angel

departed from her. Dydd Sant Marc Efangylwr.

Saint Mark's Day.
Y Colect.

The Collect.
HOLL-alluog Dduw,

hwn

instructed thy holy Church Eglwys â nefol athrawiaeth dy with the heavenly doctrine of Efangylwr Sant Marc; Dod ti i thy Evangelist Saint Mark; Give ni râs, na byddom fel plant ym- us grace, that, being not like chweledig gan bob awel o wag children carried away

with

every ddysgeidiaeth ; eithr bod i ni yn blast of vain doctrine, we may ffyrf ymgadarnhâu y'ngwirion- be established in the truth of edd dy lån Efengyl; trwy lesu thy holy Gospel; through JeGrist ein Harglwydd Amen. sus Christ our Lord. Amen.

7 The Epistle. Ephes. iv. 7. o y , NTO yn ol mesur dawn Crist. ó

grace herwydd paham y mae efe yn measure of the gift of Christ. dywedyd, Pan ddyrchafodd i'r Wherefore he saith, When he uchelder, efe

gaethiwodd ascended up on high, he led capgaethiwed, ac a roddes roddion tivity captive, and gave gifts unto i ddynion. (Eithr, Efe a ddyrch- men. (Now that he ascended, afodd, beth yw, ond darfod what is it but that he also deiddo hefyd ddisgyn yn gyntaf i scended first into the lower parts barthau isaf y ddaear? Yr hwn of the earth? He that descended a ddisgynodd yw yr hwn hefyd is the same also that ascended up a esgynodd goruwch yr holl far above all heavens, that he nefoedd, fel y cyflawnai bob might fill all things.) And he peth.). Ac efe a roddes rai yn gave some Apostles, and some apostolion, a rhai yn brophwydi, Prophets, and some Evangelists,

a ddysgaist dy sanctaiga O Almighty God, who hast

I

a

[ocr errors]

a rhai yn efangylwŷr, a rhai and some Pastors and Teachers; yn fugeiliaid ac yn athrawon; i for the perfecting of the saints, for berffeithio'r saint, i waith y wein- the work of the ministry, for the idogaeth, i adeilad corph® Crist; edifying of the body of Christ; hyd oni ymgyfarfyddom oll yn till we all come in the unity of undeb ffydd a gwybodaeth Mab the faith, and of the knowledge Duw, yn wr perffaith, at fesur of the Son of God, unto a perfect oedran cyflawnder Crist : fel man, unto the measure of the na byddom mwyach yn blantos, stature of the fulness of Christ; yn bwhwman, ac yn ein cylch- that we henceforth be no more arwain â phob awel dysgeid- children, tossed to and fro, and iaeth, trwy hocced dynion, trwy carried about with every wind of gyfrwysdra, i gynllwyn i dwyllo; doctrine, by the sleight of men, eithr gan fod yn gywir mewn and cunning craftiness, whereby cariad, cynnyddu o honom iddo they lie in wait to deceive; but ef ym mhob peth, yr hwn yw'r speaking the truth in love, may pen, sef Crist: o'r hwn y mae grow up into him in all things, yr holl gorph wedi ei gyd-ym- which is the head, even Christ : gynnull a'i gyd-gyssylltu, trwy from whom the whole body fitly bob cymmal cynhaliaeth yn ol y joined together, and compacted by nerthol weithrediad ym mesur that which every joint supplieth, pob rhan, yn gwneuthur cyn- according to the effectual worknydd y corph, i'w adeilad ei hun ing in the measure of every part, mewn cariad.

maketh increase of the body, un

to the edifying of itself in love. Yr Efengyl. St. Ioan xv. 1. The Gospel. St. John xv. 1. YFI yw y wîr winwýdden, I

Am the true vine, and my

Father is the husbandman. Pob cangen ynof fi heb ddwyn Every branch in me that bearffrwyth, y mae efe yn ei thynnu eth not fruit he taketh away; ymaith : a phob un a ddygo and every branch that beareth ffrwyth, y mae efe yn ei glanhâu fruit, he purgeth it, that it may fel y dygo fwy o ffrwyth. Yr bring forth more fruit. Now awrhon yr ydych chwi yn lân, ye are clean through the word trwy'r gair a leferais i wrthych. which I have spoken unto you. Arhoswch ynof fi, a mi ynoch Abide in me, and I in you. As chwi. Megis na all y gangen the branch cannot bear fruit of ddwyn ffrwyth o honi ei hun, itself, except it abide in the onid erys yn y winwýdden: felly vine; no more can ye, except ni ellwch chwithauonid arhoswch ye abide in me. I am the vine, ynof fi. Myfi yw'r winwŷdden : ye are the branches. He that chwithau yw'r canghenau. Yr abideth in me, and I in him, hwn sydd yn aros ynof fi, a the same bringeth forth much minnau ynddo yntau, hwnnw fruit; for without me ye can sydd yn dwyn ffrwyth lawer : do nothing. If a man abide oblegid hebof fi ni ellwch chwi not in me, he is cast forth as wneuthur dim. Onid erys un a branch, and is withered; and ynof fi, efe a daflwyd allan megismen gather them, and cast them cangen, ac a wywodd: ac y maent into the fire, and they are burnyn eu casglu hwynt, ac yn eu ed. If ye abide in me, and my bwrw yn tân; a hwy a losgir. words abide in you, ye shall

[ocr errors]

o'i wir adnabod yw wy Wya O Almighty God, whom tru

Os arhoswch ynof fi, ac aros o'm ask what ye will, and it shall geiriau ynoch, beth bynnag a be done unto you. Herein is ewyllysioch, gofynwch, ac efe a my Father glorified, that ye

bear i fydd i chwi. Yn hyn y gogon- much fruit; so shall ye be my

eddwyd fy Nhad, ar ddwyn o disciples. As the Father hath honoch ffrwyth lawer; a disgybl- loved me, so have I loved you: ion fyddwch i mi. Fel y carodd continue ye

in my love. If y. Tad fi, felly y cerais innau ye keep my commandments, ye chwithau: arhoswch yn fy nghar- shall abide in my love; even iad i. Os cedwch fy ngorchym- as I have kept my Father's mynion, chwi a arhoswch yn fy commandments, and abide in nghariad: fel y cedwais i orchym- his love. These things have I mynion fy Nhad, ac yr wyf yn spoken unto you, that my joy aros yn ei gariad ef

. Hyn a ddy- might remain in you, and that wedais wrthych, fel yr arhosai your joy might be full. fy llawenydd ynoch, ac y byddai eich llawenydd yn gyflawn. Dydd Sant Phylip a Sant Iago, Saint Philip and Saint James's Apostolion.

Day.
Y Colect.

The Collect.
HOLLalluog Dduw, yr

ly to know is everlasting tragywyddol; Caniattả i ni ber- life; Grant us perfectly to know ffaith adnabod dy Fab Iesu Grist thy Son Jesus Christ to be the i fod yn ffordd, yn wirionedd, way, the truth, and the life; ac yn fywyd ; fel, gan ddilyn that, following the steps of thy Llwybrau dy sancteiddiol Apo- holy Apostles, Saint Philip and stolion Sant Phylip a Sant lago, Saint James, we may stedfastly y bo i ni rodio yn ddyfal ar y walk in the way that leadeth to ffordd y sy'n arwain i fywyd eternal life; through the same

tragywyddol; trwy'r unrhyw dy thy Son Jesus Christ our Lord. i Fab Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen.

Yr Epistol. St. Iago i. 1. The Epistle. St. James i. 1.
AGO, gwasanaethwr Duw,

a'r Arglwydd Iesu Grist, at and of the Lord Jesus Christ, y deuddeg llwyth y sydd ar to the twelve tribes which are wasgar, annerch. Cyfrifwch yn scattered abroad, greeting. My bob llawenydd, fy mrodyr, pan brethren, count it all joy when syrthioch mewn amryw brofed- ye fall into divers temptations ; igaethau; gan wybod fod profiad knowing this, that the trying of eich ffydd chwi yn gweithredu your faith worketh patience. amynedd. Ond caffed amynedd But let patience have her perei pherffaith waith, fel y byddochfect work, that ye may be perberffaith a chyfan, heb ddiffygio fect and entire, wanting nothing. mewn dim. O bydd ar nebo If

any

of
you

lack wisdom, let honoch eisiau doethineb, gofyn- him ask of God, that giveth to ed gan Dduw, yr hwn sydd yn all men liberally, and upbraidrhoi yn haelionus i bawb, ac heb eth not, and it shall be given ddannod; a hi a roddir iddo ef. him. But let him ask in faith,

[ocr errors]

Eithr gofyned mewn ffydd, heb nothing wavering; for he that ammeu dim. Canys yr hwn sydd wavereth is like a wave of the yn ammeu, sydd gyffelyb i don sea, driven with the wind, and

môr, a chwelir ac a deflir gan tossed. For let not that man y gwŷnt. Canys na feddylied y think that he shall receive any dyn hwnnw, y derbyn efe ddim thing of the Lord. A doublegan yr Arglwydd. Gwr dau minded man is unstable in all ådyblyg ei feddwl, sydd anwas- his ways. Let the brother of tad yn ei holl ffyrdd. Y brawd low degree rejoice in that he is o radd isel, llawenyched yn ei exalted; but the rich in that he oruchafiaeth ; a'r cyfoethog yn is made low; because as the ei ddarostyngiad: canys megis flower of the grass he shall pass blodeuyn y glas-welltyn y diflan- away. For the sun is no sooner na efe. Canys cyfododd yr haul risen with a burning heat, but gydâ gwres, a gwywodd y glas- it withereth the grass, and the welltyn,a'i flodeuynagwympodd, flower thereof falleth, and the a thegwch ei bryd ef a gollodd: grace of the fashion of it perishfelly hefyd y diflanna y cyfoeth- eth: so also shall the rich man og yn ei ffyrdd. Gwŷn ei fyd y fade away in his ways. Blessed gwr sydd yn goddef profedig- is the man that endureth tempaeth : canys pan fyddo profedig, tation ; for when he is tried, he efe a dderbyn goron y bywyd, yr shall receive the crown of life, hon a addawodd yr Arglwydd which the Lord hath promised i'r rhai a'i carant ef.

to them that love him. Yr Efengyl. St. Ioan xiv. 1.

The Gospel. St. John xiv. 1. ddisgyblion, Na thralloder

A eich calon: yr ydych yn credu ciples, Let not your heart yn Nuw, credwch ynof finnau be troubled; ye believe in God, hefyd. Yn nhỹ fy Nhad y mae believe also in me.

In my Fallawer o drigfannau: a phe am ther's house are many mangen, mi a ddywedaswn i chwi. sions; if it were not so, I would Yr wyf fi yn myned i barottôi have told you. I go to prepare lle i chwi. Ac os myfi a âf, ac a a place for you: and if I go barottöaf le i chwi, mi a ddeuaf and prepare a place for you, I drachefn, ac a'ch cymmeraf chwi will come again, and receive attaf fy hun; fel lle yr wyf fi, y you unto myself, that where I byddoch chwithau hefyd. Aci am, there ye may be also. And ba le yr wyf fi yn myned, chwi whither I go ye know, and the a wyddoch, a'r ffordd a wyddoch. way ye know. Thomas saith Dywedodd Thomas wrtho, Ar unto him, Lord, we know not glwydd, ni wyddom ni i ba le yr whither thou goest, and how wyt ti yn myned; a pha fodd у can we know the way? Jesus gallwn wybod y ffordd ? Yr Iesu saith unto him, I am the way, a ddywedodd wrtho ef, Myfi yw'r the truth, and the life: no man ffordd, a'r gwirionedd, a'r byw- cometh unto the Father but by yd: nid yw neb yn dyfod at y If

ye

had known me, ye Tad, ond trwof fi. Ped adnabu- should have known my Father asech fi, fy Nhad hefyd adnabu- also: and from henceforth ye asech: ac o hyn allan yr adwaen- know him, and have seen him. och ef, a chwi a'i gwelsoch ef. Philip saith unto him, Lord,

me.

« EdellinenJatka »